Organet e Kolegjit Dardania

Këshilli drejtues

Këshilli drejtues i Kolegjit “Dardania”është organi më i lartë kolegjial administrativ i institucionit, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të veprimtarive të tij,i cili ka kompetencën të emërojë Rektorin e institucionit si dhe kompetenca të tjera të parashikuara në legjislacionin dhe aktet normative përkatëse.

Rektori dhe Prorektori

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

Rektore gjyldanemulla@kolegjidardania.com

Rektori

Rektori i Kolegjit “Dardania” është autoritet drejtues  i cili kryeson Senatin e kolegjit, garanton efikasitet të vendimeve të Këshillit drejtues, i ofron informacione Këshillit drejtues  dhe i raporton në kerkesën e Këshillit për dinamikën e realizimit të detyrave. Mbikqyrë punën e njësive akademike, delegon detyra dhe kerkon raporte dhe efkasitet të njësive për realizimin e detyrave të natyrës mësimore dhe kerkimore  – shkencore.

Prorektori

Prorektori Kolegjit “Dardania” është bashkëpunëtorë i Rektorit si autoritet drejtues të cilët e ndihmojnë Rektorin. Detyrat dhe përgjegjësitë e prorektorit i cakton rektori në pajtim me dispozitat e Statutit. Prorektori për punën e tij i përgjigjet rektorit.

Dekanët

Dekanët e njësive akademike të Kolegjit “Dardania” kanë autoritet drejtues të cilët drejtojnë njësitë Dekanët kryesojnë me Këshillat mësimore shkencore të njësive dhe i raportojnë Rektorit të Kolegjit “Dardania”për realizimin e detyrave në procesin e punës mësimore dhe kerkmore  – shkencore.

Senati

Senati  i Kolegjit “Dardania” është organi i lartë kolegjial I institucionit I cili aprovon  strategjitë akademike, propozon kandidatët për Rektor dhe përzgjedhë personelin akademik, sias rekamandimeve të Komisioneve recensuese dhe propozimeve të Këshillave mësimore e shkencore të fakulteteve.

Rregulloret

Kolegji Dardania
Rr. Ibrahim Lutfiu nr.93
Prishtinë
+381 38 247 587
+377 44 636 359
info@kolegjidardania.com

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ