Organet e Kolegjit Dardania

Këshilli drejtues

Këshilli drejtues i Kolegjit “Dardania”është organi më i lartë kolegjial administrativ i institucionit, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të veprimtarive të tij,i cili ka kompetencën të emërojë Rektorin e institucionit si dhe kompetenca të tjera të parashikuara në legjislacionin dhe aktet normative përkatëse.

Rektori dhe Prorektori

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

Rektore gjyldanemulla@kolegjidardania.com

Rektori

Rektori i Kolegjit “Dardania” është autoritet drejtues  i cili kryeson Senatin e kolegjit, garanton efikasitet të vendimeve të Këshillit drejtues, i ofron informacione Këshillit drejtues  dhe i raporton në kerkesën e Këshillit për dinamikën e realizimit të detyrave. Mbikqyrë punën e njësive akademike, delegon detyra dhe kerkon raporte dhe efkasitet të njësive për realizimin e detyrave të natyrës mësimore dhe kerkimore  – shkencore.

Prorektori

Prorektori Kolegjit “Dardania” është bashkëpunëtorë i Rektorit si autoritet drejtues të cilët e ndihmojnë Rektorin. Detyrat dhe përgjegjësitë e prorektorit i cakton rektori në pajtim me dispozitat e Statutit. Prorektori për punën e tij i përgjigjet rektorit.

Dekanët

Dekanët e njësive akademike të Kolegjit “Dardania” kanë autoritet drejtues të cilët drejtojnë njësitë Dekanët kryesojnë me Këshillat mësimore shkencore të njësive dhe i raportojnë Rektorit të Kolegjit “Dardania”për realizimin e detyrave në procesin e punës mësimore dhe kerkmore  – shkencore.

Senati

Senati  i Kolegjit “Dardania” është organi i lartë kolegjial I institucionit I cili aprovon  strategjitë akademike, propozon kandidatët për Rektor dhe përzgjedhë personelin akademik, sias rekamandimeve të Komisioneve recensuese dhe propozimeve të Këshillave mësimore e shkencore të fakulteteve.

Rregulloret

Statuti i Kolegjit Dardania

Regulation on the work of steering council.

Regulation on criteria of organizing postgraduate studies.

Regulation on the senate of the college.

Rules on Bachelor Studies.

Code of ethic of Dardania College.

Academic staff development plan.

Terms of references of employment procedures of academic staff.

Quality assurance regulation.

Regulation on the library of the college.

Strategic plan.

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ