Mission

Kolegji “Dardania” ofron arsimim cilësor në ngritjen profesionale dhe aftësimin praktik të  kuadrove të shkencave humane, aplikative dhe të arteve. Kolegji “Dardania”është përgjegjës që permes teaching and research të zhvillojë kuadro të afta, për t’i kontribouar zhvillimit të qendrueshëm dhe kreativ në the service of community. It will create a competent cadre to realize the above-mentioned requirements in the context of the development of economic, political, social and cultural life of Kosovo.

“Dardania” College encourages multi- and inter-disciplinary studies, which bring about the enrichment of knowledge of students, and their training for life-long learning and education.

Kolegji “Dardania”, bashkëpunon me organizatat që ushtrojnë aktivitete komerciale dhe i ofron shërbime sektorit publik dhe privat, qeverisë, komuniteteteve lokale dhe institucioneve të shoqërisë civile, në këtë mënyrë, ai promovon zbatimin e arritjeve të tij kërkimore dhe arsimore dhe kontribuon në zhvillimin e shoqërisë kosovare.

“Dardania” College will act as a part integrated in the European area of higher education through the application of common standards established by Bologna Declaration, for achieving intensive cooperation with institutions of higher education in the European Union and beyond.

Objectives

In the realization of its Mission, the “Dardania” College has these objectives:

  • Kolegji “Dardania” do të zhvillohet si një si një institucion i arsimit të lartë, me spektër të gjerë të programeve studimore dhe hulumtuese në përputhshmëri me mundësitë ekonomike dhe nevojat e tregut të shoqërisë kosovare;
  • It will provide educative programs of high quality, and it will encourage qualitative teaching, and a suitable and prosperous research environment, as basis for qualitative research of scientific and applied nature;
  • It will search for innovations in the programs, in designing the curricula in accordance with the recommendations of the contemporary philosophical conceptions and methodologies of learning through strategies, forms and methodical proceedings, which ensure the increase of quality through interactive learning, research and practice;
  • Të organizojë sistem të mësimit, ligjërimit dhe vlerësimit i cili iu mundëson studentëve të fitojnë dituritë bazuar në kompetencë, zgjedhje dhe përgatitje cilësore të tyre për karierë dhe dhe për  të nxënë gjatë gjithë jetës.
  • Të mbajë dhe zhvillojë marrëdhënie të mira me institucionet akademike të vendit dhe rajonit për përfitim maksimal të përvojave të avancuara dhe  mundësive të reja, për t,i zbatuar standardet bashkëkohore përmes integrimit në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (Deklarata e Bolonjës), dhe Zonën Evropiane të Kërkimeve dhe Hulumtimeve Shkëncore për reformim e ngritje të vazhdueshme të cilësisë së mësimeve,  
  • The College will engage in public activities as a generator of economic, technological and social development, in accordance with strategic requirements of the Republic of Kosovo;
  • “Dardania” College will develop studying programs that are needed for society and economy. It will stimulate perfection in teaching and in academic accomplishments of teachers and students with the goal of advancement of various academic and student services;
  • “Dardania” College will develop and provide various forms of life-long education for the needs of Kosovar population;
  • “Dardania” College will cultivate moral and ethical principles of tolerance, so that the students will be molded for participating in modern, democratic and multicultural society, and they will be oriented towards service to community;
  • Të nxisë e të zhvillojë punën kërkimore – shkencore në fushën e shkencave sociale ( ekonomike, juridike, politike) filologjike, përmes bashkëpunimit të në mes stafit akademik nga njëra anë dhe komunitetit biznesor nga ana tjetër  
Close Menu
en_USEN
sqSQ en_USEN