Social Care and Welfare

Mission

Misioni i programit Bachelor Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale në përgjithësi është arsimimi  i profesionistëve të kualifikuar të cilët do të jenë në gjendje të ushtrojnë profesionin e tyre të ardhshëm si dhe të ndjekin më tej interesat e tyre akademike. Kjo është në përputhje të plotë me misionin e Kolegjit “Dardania”.

The importance of the program derives from the newlycreated reality in Kosovo. The program's mission is to develop and disseminate knowledge through education to promote specific values of care and welfare to society, individuals, family, and wider community in Kosovo and beyond.

Programi Bachelor në Studimet e Përkujdesjes dhe Mirëqenies Sociale i kushton një vëmendje të veçantë kategorive të veçanta të popullsisë me nevoja ekonomike dhe me nevoja tjera ekzistenciale. Ky program në vete përmbanë kurse nga  fusha e psikologjisë, sociologjisë, pedagogjise, etj. të cilat e bëjnë të jetë multidiciplinar dhe të zbatueshëm për aftësimin e gjithëmbarshëm të kuadrove për punë në përkujdesje dhe mirëqenie sociale.

The Social Care and Welfare program prepares competent social workers, with advanced knowledge and skills, with a high professional ethics for care and social work, able to prove willingness to care for different social categories of society.

Objectives

Considering the importance of the study content and the mission of the “Dardania” College, the objectives of the Bachelor Programme in “Social Care and Welfare” are:

  • Implementing the knowledge and skills of general social work practice in caring for individuals, families, groups, organizations and communities;
  • Developing a critical and integrative understanding of the relationship between theory, research and advanced practice in social care and welfare;
  • Të praktikojë njohuritë e tij teorike dhe praktike në përputhje me vlerat etike të  profesionit të punës sociale të cilat i arrinë duke demonstruar sjellje  me kompetencë profesionale, të vetëdijeshme në punë me shfrytëzuesit e shërbimeve lidhur me punën  dhe mirëqenien sociale;
  • Të zhvillojë shkathtësitë dhe aftësive të nevojshme të kërkuara për aplikimin e suksesshëm të sherbimeve në mjediset e ku kerkohet ofrimi i veprimtarive  profesionale nga fusha e përkujdesjes dhe mirëqenies sociale;
  • Training of students for designing and managening projects in the fieldof care and social welfare;
  • Studentët t’i aftësojë në filozofinë e të mësuarit gjatë gjithë jetës për t’i  përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme aftësitë e tyre akademike e profesionale.
Close Menu
en_USEN
sqSQ en_USEN