Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

Misioni

Misioni i Programit Bachelor i Gjuhës Angleze dhe Studimeve Amerikane në përgjithësi është trajnimi i profesionistëve të kualifikuar të cilët do të jenë në gjendje të ushtrojnë profesionin e tyre të ardhshëm si dhe të ndjekin më tej interesat e tyre akademike. Kjo është në përputhje të plotë me misionin e Kolegjit “Dardania”.

Rëndësia e programit buron nga realiteti i ri i krijuar në Kosovë, që rezultoi që anglishtja të bëhej gjuha kryesore e komunikimit; prandaj zotërimi i gjuhës angleze dhe kultura anglo-amerikane do t’u sigurojnë të diplomuarve të këtij programi mundësi të zgjeruara për integrimin e tyre në tregun e punës, si dhe një gamë më të gjerë të alternativave për të ndjekur më tej prirjet e tyre të arsimit që është në përputhje me KKK.

Objektivat

Duke marrë parasysh rëndësinë e përmbajtjes së studimit dhe misionin e Kolegjit “Dardania”, objektivat e programit BA në Programin e Gjuhës Angleze dhe të Studimeve Amerikane janë si më poshtë:

 • Njohja e studentëve me nivelin e tyre dhe ngritja e nivelit të aftësisë gjuhësore të studentëve në C2 sipas CEFR Kornizës së Përbashkët Evropiane për Referencë
 • Pajisja e tyre me njohuri dhe shkathtësi dhe të kuptuarit të thellë të sistemit gjuhësor dhe mënyrën e funksionimit të tij.
 • Pajisja e studentëve me njohuri dhe shkathtësi lidhur me letërsinë dhe kulturën e botës anglo-amerikane si një element i pandashëm i kompetencave gjuhësore, komunikuese dhe kulturore.
 • Pajisja e studentëve me njohuri dhe aftësi shtesë përmes një sërë modulesh për t’i përgatitur ata për t’u përballur me sfidat dhe të jenë konkurrues në tregun e punës.
 • Rrënjosja e filozofisë së të mësuarit tërëjetësor tek studentët për t’i përgatitur ata për peizazhin gjithnjë të ndryshueshëm të tregut të punës, si dhe nevojën për përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive të tyre akademike dhe profesionale.

Rezultatet e mësimit:

Me përfundimin e studimeve, studenti do të jetë në gjendje të:

 • Komunikon rrjedhshëm dhe me saktësi në nivelin e përparuar të të shkruarit, si dhe në të folur me folës vendas dhe jo-autoktonë të anglishtes;
 • Demonstron një nivel të lartë njohuri për sistemin gjuhësor dhe aftësinë për ta zbatuar atë në   praktikë në forma të ndryshme dhe në nivele të ndryshme të komunikimit publik;
 • Përkthej lloje të ndryshme të teksteve, si me shkrim ashtu edhe me gojë, dhe ndërmjetësoni në   mënyrë që të lehtësoni komunikimin midis anglishtes dhe folësve jo-anglezë; 
 • Demonstron një nivel të lartë njohurish në lidhje me letërsinë dhe kulturën angleze dhe amerikane, ngjashmëritë dhe dallimet kulturore, dhe ndërmjetësoni për të lehtësuar komunikimin ndërkulturor.
 • Demonstron aftësi kryesore që kërkohen në tregun e punës, përfshirë aftësitë e TIK-ut dhe   aftësive ndërpersonale.
 • Demonstron aftësi dhe aftësi në eksplorimin dhe përdorimin e burimeve të ndryshme të   informacionit.
 • Demonstron aftësi adekuate kërkimore në inicimin e një projekti kërkimor, kryerjen dhe   finalizimin, dhe raportimin e gjetjeve të hulumtimit.

Close Menu
sqSQ
en_USEN sqSQ