Jurist kriminalistik

Përgatitja dhe aftësimi i juristëve të ardhshëm e sidomos e atyre që do të punojnë në organet e judikaturës (gjykata, prokurori publike dhe polici gjyqësore),  mbi përdorimin dhe zbatimin e   mjeteve dhe metodave  bashkëkohore  kriminalistike që përdoren për zbulimin dhe sqarimin e kriminalitetit si dhe për parandalimin e tij.