Jurist civil

Studentët mësojnë të Drejtën civile, të Drejtën e procedures civile (dhe lëndë të tjera si psh. të drejtën: obligative, familjare, trashigimore etj.). Në këtë lëmi trajtohen marrëdhëniet juridiko civile, veprimet juridike etj. dhe studiohet procedura gjyqësore (kontestimore e jashtkontestimore) nëpërmjet të cilës realizohet mbrojtja juridike e të drejtave të subjekteve të marrëdhënieve juridiko civile.