Faculties & Depts

Faculties & Depts

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike , natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon , ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave , metoda e mjete teknike , taktike e metodike , te cilat ndihmojne per zgjedhjen , sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Kjo lende perfshin njohjet teorike dhe praktike te rolit te inovacioneve ne ndermarrje. Gjithashtu ne kuader lendes trajtohen inovacionet ne raport me zhvillimin e produkteve, te sherbimeve, te teknologjive, organizimit dhe te marketingut. Lenda trajtone rolin e inovacionit ne biznes ne aktivitetet shkencoro-hulumtuese, per sistemet inovative, sistemet Kombëtare të Inovacioneve, Infrastrukturen inovative, qendrat e inovacionit, inkubatorët e biznesit, klasteret dhe rrjetat si dhe per politikat e inovacionit e Bashkimit Evropian, Pronësine intelektuale në kuader te menaxhimit te inovacioneve.

  Faculties & Depts

  Lënda Komunikimi i biznesit përfshinë problematikat që kanë të bëjnë  me zhvillimin e  aftësive të studentëve për të komunikuar në mënyrë efektive në çdo pore të jetës që ka të bëjë në aspekt  profesional e afarist. Mënyra e komunikimit është një element shumë i rëndësishëm në biznes dhe aftësia për të komunikuar efektivisht paraqet njërin nga faktorët kryesor të arritjes së suksesit. Për këtë qëllim kjo lëndë do të ofroj mundësinë e zhvillimit dhe përmirësimit të shkathtësive për komunikim efektiv si në aspektin ndërpersonal, grupor dhe të organizatës me qëllim të realizimit të synimeve afariste.

  Në suaza të kësaj lënde do të analizohen koncepte bazike në suaza të temave që kanë të bëjnë me modelet dhe format e komunikimit afarist, komunikimi ndërpersonal gruport, komunikimi dhe strategjitë e biznesit, kompozimi i letrave afariste, komunikimi bindës, format e grumbullimit e të dhënave dhe procedimi i tyre e që do përmbyllet me gjetjen e formës më adekuate të prezantimit në audiencën afariste.

  Faculties & Depts

  Lenda ofron njohuri themelore per planifikimin, organizimin, funksionimin dhe administrimin e puneve te agjencioneve turistike ne kuader te sigurimit te sherbimeve per industrinë e udhëtimit, si ato vendore ashtu edhe ato nderkombetare. Gjithashtu do të mesojne per teknologjinë e sherbimeve qe ofrojne agjencionet turistike si ato te informimit, rezervimeve dhe te keshillave te ndryshme.  

  Faculties & Depts

  Kjo lende i ofron studentëve njohuri mbi llojet aktivitetet kryesore hoteliere dhe mundesit per menaxhimin e tyre. Studentet do te mësojnë për faktoret kryesor te hotelerise bashkekohore si dhe rendesise qe ka hoteleria moderne ne zhvillimin e turizmit.

  Faculties & Depts

  Lënda parasheh njohjen me ekoturizmin si segment të veçantë të turizmit duke prezentuar definicionin, konceptin, zhvillimin dhe principet bazë të ekoturizmit. Poashtu lënda do trajtojë ndërlidhjen e ekoturizmit me resurset natyrore dhe mënyrën e menaxhimit të benefiteve sociale, ekonomike dhe natyrore të cialt asociohen me rekreacionin në natyrë dhe ekoturizmin. Konceptet e ngjajshme me ekoturizmin, si agro-turizëm, turizëm rural, turizëm i gjelbër, turizëm në fermë do prezentohen për të kuptuar më mirë ngjajshmëritë dhe elementet bazë mbi të cilat këto koncepte kanë lindur. Rëdësia e ekoturizmit për zhvillimin e komunitetit dhe nevoja për planifikim dhe menaxhim të mirë të destinacioneve të ekoturizmit do jenë tema që do prezentohen dhe diskutohen me studenta.   

  Faculties & Depts

  Industria e turizmit ka shënuar rritje të madhe në nivel global për shkak të ndryshimit të faktorëve socio-ekonomik, zhvillimit dhe inovacionit të produkteve, zhvillimeve teknologjike, ndryshimit të kërkesave të konsumatorëve dhe faktorëve të jashtëm si ndryshimet klimatike, rolit mbështetës të qeverive, luftërave, terrorizmit etj. Në këtë lëndë studentëve do ju prezentohen principet dhe menaxhimi i turizmit ndërkombëtar, trendet e kaluara, të tanishme dhe të ardhshme në turizmin global si dhe procesi I zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve. Lënda poashtu do fokusohet të sqarojë strukturën e industrisë së turizmit duke dhënë informata për rolin e organizatave komerciale dhe jo-komerciale, agjencive të cilat ofrojnë udhëtime dhe produkte dhe shërbime turistike.

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian , bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Gastronomia është lëndë e obligueshme në kuadër të programit për ekonomi dhe turizëm i qëndrueshëm. Me rritjen e konkurrencës ndërmjet destinacioneve turistike, kultura lokale më shumë e më shumë po bëhet burim i rëndësishëm i produkteve të reja dhe aktiviteteve për të tërhequr dhe argëtuar vizitorët. Gastronomia ka rol të rëndësishëm në këtë process, jo vetëm pse ushqimi është element i rëndësishëm për përvojën e vizitorëve po për shkakun që gastronomia është bërë burim i rëndësishëm I identitetit në shoqëritë postmoderne. Përmes kësaj lënde studentët do të njohtohen për rolin e gastronomisë në zhvillimin e sektorit; evoluimin, zhvillimin dhe promovimin e saj tek vizitorët. Do të analizohen edhe lidhjet në mes të ushqimit dhe turizmit si një platformë për zhvillim ekonomik lokal, e cila mund të fuqizohet përmes përdorimit të përvojave të ushqimit për emërtim (branding) dhe promovim të destinacioneve.  Lënda përfshin edhe përshkrimin teorik të metodave të zierjes në gastronomi, kulturat e ndryshme gastronomike dhe përbërësit e rëndësishëm të këtyre gastronomive.

  Faculties & Depts

  Lënda “Rregullativat e BE-se ne turizem” permban ligjërim mbi Ideologjinë dhe Historinë e Bashkimit Evropian. Lënda do të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi zhvillimet historike të Komunitetit Evropian si dhe hyrje në sistemin politik të Bashkimit Evropian. Me fokus në disa zhvillime të rëndësishme Evropiane do të  hulumtohen ngritjet dhe mënyrat e funksionimit politik dhe institucional të Evropës në fushat e caktuara.  Gjithashtu në njerin prej moduleve do të shqyrtohet dhe analizohet politika e zgjerimit e Bashkimit Evropian si njëra prej politikave më të rëndësishme.  Ligjëratat sjellin në përgjithësi aspekte interesante dhe të rëndësishme të procesit të integrimit evropian dhe përcillet me pjesëmarrjen aktive në diskutim të studentëve.

  Faculties & Depts

  Ndikimi i aktiviteteve njerëzore në mjedis po shënon rritje të madhe dhe nevojat për mbrojtjen e mjedisit po rriten cdo herë e më shumë. Ç’është mjedisi dhe si dueht të mbrohet? “Mbrojtja e mjedisit” a do duhej të ishte çështje trendi, edukimi apo përgjegjësi njerëzore? Lënda sqaron proceset mjedisore, komponentet dhe karakteristikat ekologjike, ndërlidhjen në mes të resurseve natyrore dhe turizmit, zonat e mbrojtura dhe turizmit. Duke marrë parasysh segmentimin e turizmit dhe rritjen e kërkesave për turizmin e bazuar në resurse natyrore, në kuadër të lëndës do prezentohen edhe temat si menaxhimi i qëndrueshëm dhe shfrytëzimi i përgjegjshëm i resurseve natyrore, ndotja e ajrit dhe e ujit, ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale, si dhe bazat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. 

  Faculties & Depts

  Ky kurs mbulon Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në dy menyra. Ne ate te teorise  akademike dhe praktikës se biznesit që trajton teknikat teorike dhe praktike të menaxhimit të fuqisë punëtore.

  Kursi përfshin nje hyrje në rolin e menaxhimit të burimeve njerezore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore si dhe menaxhimin strategjik te Burimeve Njerezore. Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Kjo lende i ofron studentëve njohuri mbi marrëdhënjet midis turizmit dhe jetës sociale nga perspektiva sociologjike. Lenda ofron njohuri mbi praktikat turistike brenda një konteksti shoqëror se pse njerëzit udhëtojnë, si ata të udhëtojnë, çfarë po bëjnë gjatë udhëtimit, zakonet e udhëtimit.  Studentet do te kuptojne pse turizmi nuk është në margjinat e botës sociale por thellësisht të ndërlidhur me jetën e përditshme shoqërore. 

  Faculties & Depts

  Lënda Ekonomia e Turizmit,  është e dizajnuar në atë mënyrë që studentëve t’u ofroj mundësi që të fitojnë njohuri bazike për Industrinë  e Turizmit, të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i zbatojnë në praktikë. Kjo lëndë do të përfshijë çështjet më të rëndësishme nga fusha e ekonomisë turistike ( Bazat e Turizmit) siç janë: termi turizëm dhe turist, kërkesa, oferta turistike, tregu turistik, qarkullimet turistike, produkti dhe shërbimet turistike.

  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon, ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave, metoda e mjete teknike, taktike e metodike, te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi Strategjik” servisohet si lëndë obligative në semestrin e gjashtë.  Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohurit nga analiza bashkëkohore e menaxhmentit strategjik dhe me modelet e menaxhimit strategjik konkretisht me analizën e rrethinës, formulimin e misionit, qëllimit, strategjisë, realizimin dhe vlerësimin dhe kontrollin e performancës së organizatës.

  Faculties & Depts

  Etika e biznesit është analiza morale e praktikave dhe aktiviteteve të biznesit. Në etiken e biznesit konsiderojmë aksionet dhe vendimet e biznesit në nivelin e vlerave dhe principeve morale, dhe analizojmë nëse motivet dhe sjelljet etike e bëjnë biznesin më atraktiv dhe më të suksesshëm.

  Faculties & Depts

  Lënda Komunikimi i biznesit përfshinë problematikat që kanë të bëjnë  me zhvillimin e  aftësive të studentëve për të komunikuar në mënyrë efektive në çdo pore të jetës që ka të bëjë në aspekt  profesional e afarist. Mënyra e komunikimit është një element shumë i rëndësishëm në biznes dhe aftësia për të komunikuar efektivisht paraqet njërin nga faktorët kryesor të arritjes së suksesit. Për këtë qëllim kjo lëndë do të ofroj mundësinë e zhvillimit dhe përmirësimit të shkathtësive për komunikim efektiv si në aspektin ndërpersonal, grupor dhe të organizatës me qëllim të realizimit të synimeve afariste.

  Në suaza të kësaj lënde do të analizohen koncepte bazike në suaza të temave që kanë të bëjnë me modelet dhe format e komunikimit afarist, komunikimi ndërpersonal gruport, komunikimi dhe strategjitë e biznesit, kompozimi i letrave afariste, komunikimi bindës, format e grumbullimit e të dhënave dhe procedimi i tyre e që do përmbyllet me gjetjen e formës më adekuate të prezantimit në audiencën afariste.

  Faculties & Depts

  Në kuader te kesaj lënde përpunohen njohuritë, rendesia dhe mënyra e funksionimit, të marketing promocionit ne ndermarrje.

  Lenda gjithashtu trajton fushat e veprimit te promocionit bashkekohor, funkcionet e mix promocionit, faktoret te cilet ndikojne ne mjedisin e marketing promocionit, perpilimin e planit te marketing promocionit si dhe zbatimin praktik konceptet dhe istrumente e marketing promocionit bashkekohor.

  Trajtohen në detaje modelet, permbajtja, efektet dhe mesazhet e reklamave ekonomike, mardhenjeve me publikun, internet dhe format tjera te marketing promocionit. 

  Faculties & Depts

  Kjo lende perfshin njohjet teorike dhe praktike te rolit te inovacioneve ne ndermarrje. Gjithashtu ne kuader lendes trajtohen inovacionet ne raport me zhvillimin e produkteve, te sherbimeve, te teknologjive, organizimit dhe te marketingut. Lenda trajtone rolin e inovacionit ne biznes ne aktivitetet shkencoro-hulumtuese, per sistemet inovative, sistemet Kombëtare të Inovacioneve, Infrastrukturen inovative, qendrat e inovacionit, inkubatorët e biznesit, klasteret dhe rrjetat si dhe per politikat e inovacionit e Bashkimit Evropian, Pronësine intelektuale në kuader te menaxhimit te inovacioneve.

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian , bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Ky kurs mbulon Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në dy menyra. Ne ate te teorise  akademike dhe praktikës se biznesit që trajton teknikat teorike dhe praktike të menaxhimit të fuqisë punëtore.

  Kursi përfshin nje hyrje në rolin e menaxhimit të burimeve njerezore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore si dhe menaxhimin strategjik te Burimeve Njerezore. Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Lënda studion relacionet e ndërmarrjes së biznesit me faktorët e jashtëm të cilët e përbëjnë rrethinën afariste të ndërmarrjes. Ndikimi i faktorëve të cilët do të studiohen në këtë lëndë të nivelit makro siç janë: Politik, ekonomik, social, teknologjik ligjor dhe mjedisor. Gjithashtu  edhe të nivelit mikro siç janë: tregu, investitorët, furnizuesit, konkurrenca, konsumatorët. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë do të ngrisë nivelin e njohurive dhe kompetencave të studentëve në fushën e psikologjisë së konsumatorit dhe marketingut. Studentët do të mësojnë konceptet kyçe të kësaj fushe. Ata do të mësojnë për historikun e zhvillimit të marketingut, dhe mënyrën e analizës psikologjike të sjelljes së konsumatorit.Do të mësojnë shkathtësi analitike, ku do të angazhohen në projekte për të bërë segmentim të tregut për organizata në industri të ndryshme.

  Faculties & Depts

  Lenda perban njohuri teorike dhe praktike mbi hulumtimin e tregut si nje nder aktivitet kryesore afariste ne ndermarrje. Ne kuder the lendes trajtohen dimensionet e tregut, qasjen dhe organizimin e hulumtimit, percsktimin e problemit dhe qellimit the hulumtimit, percaktimin e mostres, definimin e mbledhjes e the dhenave, pergaditjen e pyetsorit, organizimin e hulumtimit, analizen e the dhenave dhe pergaditjen e raportit the hulumtimit.

  Faculties & Depts

  Ne kuader te lendes ndermarresia trajtohen aspektet teorike dhe praktike mbi rolin e e aftesive ndermarrese te individit ne realizimin e afarizmit te biznesit. Në kuadër të lendes analizohen vecorit psikologjike dhe motivuese te indivit per biznes, aftesit dhe shkathtesir e individit per t’a menaxhuar nje biznes, kushtete rrethines, kontekstin dhe  fuqine e makro rrethines. Ne kuader te analizes se mjedisit te biznesit trajtohen ne menyre te vecante globalizimi, teknologjia dhe etika dhe ndikimi I tyre ne afarizmin e kompanuise.

   

  Ne menyre te vecante do te studiohen ndermarresit si inicues, si persona kreativ dhe rezikues i ndryshimeve ne rrethinen ne te cilen jeteojne dhe punojne.

  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon, ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave, metoda e mjete teknike , taktike e metodike, te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Kjo lende perfshin njohjet teorike dhe praktike te rolit te inovacioneve ne ndermarrje. Gjithashtu ne kuader lendes trajtohen inovacionet ne raport me zhvillimin e produkteve, te sherbimeve, te teknologjive, organizimit dhe te marketingut. Lenda trajtone rolin e inovacionit ne biznes ne aktivitetet shkencoro-hulumtuese, per sistemet inovative, sistemet Kombëtare të Inovacioneve, Infrastrukturen inovative, qendrat e inovacionit, inkubatorët e biznesit, klasteret dhe rrjetat si dhe per politikat e inovacionit e Bashkimit Evropian, Pronësine intelektuale në kuader te menaxhimit te inovacioneve.

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi Strategjik” servisohet si lëndë obligative në semestrin e gjashtë. Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohurit nga analiza bashkëkohore e menaxhmentit strategjik dhe me modelet e menaxhimit strategjik konkretisht me analizën e rrethinës, formulimin e misionit, qëllimit, strategjisë, realizimin dhe vlerësimin dhe kontrollin e performancës së organizatës.

  Faculties & Depts

  Qëllimi primar i lëndës është që t’i ofrojë studentëve një njohje të thellë të Menaxhimit te Projektit.  Konsideratë e veçantë do t’i jepet aspektit praktik të ketyre çështjeve të planifikimit dhe të menaxhimit të projekteve, në NVM-të Kosovare.  

  Faculties & Depts

  Etika e biznesit është analiza morale e praktikave dhe aktiviteteve të biznesit. Në etiken e biznesit konsiderojmë aksionet dhe vendimet e biznesit në nivelin e vlerave dhe principeve morale, dhe analizojmë nëse motivet dhe sjelljet etike e bëjnë biznesin më atraktiv dhe më të suksesshëm.

  Faculties & Depts

  Kursi trajton konceptet nga fusha e algoritmeve dhe programimit: Teoria e algoritmeve; Programimi dhe gjuha e programimit Java; Elementet themelore te gjuhës programuese Java; Bazat e programimit të orientuar në objekte; Klasat dhe metodat; Java biblioteka e klasave; Komandat drejtuese; Rrjedhat dhe skedarët; Puna me vargje, klasat vektor dhe set ; Gabimet ne programim; Rekursioni; Grafika dhe zëri; Interfejsi grafik i përdoruesit; Programi dinamik; Grafet.

  Faculties & Depts

  Lënda e Sistemit operativ studinion principet bazike të sistemit operativ, projektimit të sistemit operativ dhe zotërimit të të teknikave drejtë zbatimit adekuat të tyre. Ky kurs do të fokusohet në sistemin operativ dhe të menaxhimit, ndërveprimit në mes të procesit dhe SO, ndarje Memories, parimet pf I / O, parimet e konkurrencën, menaxhimin e memories etj.

  Faculties & Depts

  Në orët e ligjëratave studentëve ju ofrohen njohuri teorike nga fusha e aplikimit të teknologjisë informatike dhe komunikuese në fushën e menaxhimit të biznesit, me theks të veçantë në afarizmin bashkëkohorë elektronik. Gjatë ligjëratave studentët njoftohen me mënyrën e zhvillimit të afarizmit elektronik në kushtet e ekonomisë së re dhe njihen me disa modele bashkëkohore të zhvillimit të afarizmit elektronik. Gjithashtu, është synuar që studentët të njihen me konceptin e tregtisë elektronike, të marketingut elektronik, të afarizmit bankar elektronik, të qeverisjes elektronike etj. 

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian , bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Lenda perban njohuri teorike dhe praktike mbi hulumtimin e tregut si nje nder aktivitet kryesore afariste ne ndermarrje. Ne kuder the lendes trajtohen dimensionet e tregut, qasjen dhe organizimin e hulumtimit, percsktimin e problemit dhe qellimit the hulumtimit, percaktimin e mostres, definimin e mbledhjes e the dhenave, pergaditjen e pyetsorit, organizimin e hulumtimit, analizen e the dhenave dhe pergaditjen e raportit the hulumtimit.

  Faculties & Depts

  Lënda studion relacionet e ndërmarrjes së biznesit me faktorët e jashtëm të cilët e përbëjnë rrethinën afariste të ndërmarrjes. Ndikimi i faktorëve të cilët do të studiohen në këtë lëndë të nivelit makro siç janë: Politik, ekonomik, social, teknologjik ligjor dhe mjedisor. Gjithashtu  edhe të nivelit mikro siç janë: tregu, investitorët, furnizuesit, konkurrenca, konsumatorët. 

  Faculties & Depts

  Ky kurs mbulon Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në dy menyra. Ne ate te teorise  akademike dhe praktikës se biznesit që trajton teknikat teorike dhe praktike të menaxhimit të fuqisë punëtore.

  Kursi përfshin nje hyrje në rolin e menaxhimit të burimeve njerezore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore si dhe menaxhimin strategjik te Burimeve Njerezore. Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Përmbajtje e shkurtër e kursit: Hyrje ne web programim; Programimi klient side: Bazat e HTML; Struktura e dokumenteve HTML; Dizajnimi i faqes nëpërmjet tabelave; Elementet e formës; CSS(Cascading Style Sheets), Gjuha skriptuese JavaScript; Modeli DOM. Programimi server side: Gjuha skriptuese PHP; Prezantim me PHP; Struktura e kontrollit ne PHP; Stringjet ne PHP; Funksionet dhe moduli i kodit; Komunikimi me browserin; Array ne PHP; Puna me skedarët; Cookie-t dhe sesionet; Lidhja PHP me MySQL.

  Faculties & Depts

  Ky kurs adreson ceshtjen e krijimit te bazes se te dhenave, pasi qe ne diteve te sotme krijimi in je database eshte nje ceshtje shume e rendesishme dhe ka nje rol te veqante. Kjo lende ne studimet e saj eshte bazuar ne; menyren e kalkulimit matematik logjik, mirembajtjen e te dhenave ne nje vend, dhe akses shume me te lehte ne te dhenat tona.

  Kjo lende eshte e kuptueshme, duke e integruar te gjithe njohurine ne pyetje, ne menyre qe te kuptojne databazen me mire. Ajo adreson te gjitha temat lidhur me bazen e te dhenave dhe fushave relevante; Krahasime te funksionimit te bazes se te dhenave, krahasime ne krijimin dhe aksesin e te dhenave. Teorite e analizimit te faktoreve, alarmed e sigurise se ruajtjes dhe sigurimi duke i procesuar ashtu si gjinden ne krijimin e bazes se te dhenave dhe mbrojtjen nga sulmet e mundshme cyber.  

  Faculties & Depts

  Lënda e Organizimi i sistemeve kompjuterike ofron njohuri bazike hyrëse akcesibile për pajisjet harduerike dhe strukturës kompjuterike. Kjo lëndë do të shërbejë gjithashtu si një burim i dobishëm për të gjithë profesionistët kompjuterike dhe inxhinierë që kanë nevojë për një pasqyrë apo hyrje në arkitekturën e kompjuterit. Kjo lëndë është i dizajnuar me dy qasje. E para për të mbuluar me njohjen e koncepteve rreth ruajtjes së programeve digjitale kompjuterike. E dyta ka  të bëj me përfshirshirjen e njësive funksionale të kompjuterit (harduer), rrjedha (transferi) dhe ruajtja ose depozitimi (menaxhimi i memories) së informacioneve, përfaqësimi dhe manipulimi me numrat binar si dhe 5-7 nivele të ndryshme të dizajnimit të kompjutorëve etj.   

  Faculties & Depts

  Kjo lende trajton qeshtjen e sistemit informatik afarist apo E-Commerce. Ne ditet e sotme cdo biznes i cili nuk ka fokus edhe ne krijimin e web faqeve per reklamimin e biznesit te tyre dhe shitjen e produkteve online, e ka te pa mundur qe edhe te funksionoi online. Andaj sistemi elektronik afarist do te jep nje pasqyr te qart se qfar duhet te kemi parasysh per nje biznes te cilin dojme te krijojme online. Ketu perfshihem edhe shembuj te ndryshem nga gjigantet e internetit a po te E-commercit si Amazon, E-bay e shume korporata te tjera te cilat komplet biznesin e tyre e kan te zhvilluar ne sistem afarist. Shitja e produkteve online eshte qellimi kryesor i e-commerce gje qe eshte fokus i yni dhe synim i kompanis tone, gjithashtu duhet te kemi parasysh edhe nivelin e siguris se ku po e blejm produktin tone pasi qe sot ka shume faqe te ndryshme te cilat ja te rrjejshme dhe kan nje permbajtje te njet me ato faqet qe sot tersisht biznesin e tyre e kan te orjentuar ne sistem afarist.

  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon, ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave, metoda e mjete teknike, taktike e metodike, te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Kjo lende perfshin njohjet teorike dhe praktike te rolit te inovacioneve ne ndermarrje. Gjithashtu ne kuader lendes trajtohen inovacionet ne raport me zhvillimin e produkteve, te sherbimeve, te teknologjive, organizimit dhe te marketingut. Lenda trajtone rolin e inovacionit ne biznes ne aktivitetet shkencoro-hulumtuese, per sistemet inovative, sistemet Kombëtare të Inovacioneve, Infrastrukturen inovative, qendrat e inovacionit, inkubatorët e biznesit, klasteret dhe rrjetat si dhe per politikat e inovacionit e Bashkimit Evropian, Pronësine intelektuale në kuader te menaxhimit te inovacioneve.

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi Strategjik” servisohet si lëndë obligative në semestrin e gjashtë.  Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohurit nga analiza bashkëkohore e menaxhmentit strategjik dhe me modelet e menaxhimit strategjik konkretisht me analizën e rrethinës, formulimin e misionit, qëllimit, strategjisë, realizimin dhe vlerësimin dhe kontrollin e performancës së organizatës.

  Faculties & Depts

  Si në ç’do lëmi tjetër edhe në lëndën e kontrroll dhe auditim , shkathtësit dhe njohurit përvetësohen nëpërmjet përdorimit të formave të ndryshme mësimore, me qen se format e punës mësimore janë të kushtëzuara nga struktura organizative e të mësuarit. Unë si mësimdhënës i lëndës kontrroll dhe auditim do të mbaj llogari për sukseset e studentëve.

  Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje që :

  1.Të dit se qfar është auditimi

  2.Të dinë të dallojnë auditimin e mbrendshëm nga auditimi i jashtëm

  3.Të din se qfar është kontrrolli i mbrendshëm

  4.Të dinë se qfar është auditimi dhe si ndahet auditimi

  5.Të din të kryejnë auditimin e proceseve të biznesit 

  Faculties & Depts

  Lënda Financat afariste përmban të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me drejtimin e financave afariste të shoqërive tregtare dhe aksionare, që nga krijimi e deri te likuidimin e tyre. Ajo përqendrohet sidomos në tematikat si: pasqyrat financiare dhe treguesit financiar,  vendimet e investimeve afatgjata, vendimet e burimeve të financimit, drejtimi i aktiveve qarkulluese, kostot e kapitalit, vendimet e politikës së dividendëve planifikimet dhe parashikimet financiare etj.

  Faculties & Depts

  Rritja e internacionalizimi i shumë industrive në vitet e fundit ka çuar në një rritje dramatike të numrit të kompanive që operojnë në nivel global. Njohja e kërkesave të kontabilitetit dhe praktikat dhe ndikimin e faktorëve të mjedisit në zhvillimin e sistemeve të kontabilitetit si kombëtare dhe ndërkombëtare po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për profesionale të kontabilitetit. Qëllimi i këtij kursi është që të shqyrtojë funksion menaxherial dhe financiar të kontabilitetit nga një perspektivë ndërkombëtare, duke u fokusuar në rrjedhjen e informacionit në monedha të ndryshme. Kjo lende i ofron studentëve njohurit themelore mbi parimet e kontabilitetit bashkekohor sipas standardeve ndërkombëtare te kontabilitetit. Ky kurs ofron studentëve njohuri me temat më të rëndësishme të kontabilitetit ndërkombëtar.

  Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studentët do të kenë njohuri me një gamë të gjerë të sfidave të kontabilitetit të cilat përballen ndërmarrjet shumëkombëshe. Gjithashtu, studenti do të mësojnë per mënyrat e aplikimit te rregullave te kontabilitetit në vendet e ndryshme.

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian , bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Ky kurs mbulon Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në dy menyra. Ne ate te teorise  akademike dhe praktikës se biznesit që trajton teknikat teorike dhe praktike të menaxhimit të fuqisë punëtore.

  Kursi përfshin nje hyrje në rolin e menaxhimit të burimeve njerezore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore si dhe menaxhimin strategjik te Burimeve Njerezore. Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Lënda studion relacionet e ndërmarrjes së biznesit me faktorët e jashtëm të cilët e përbëjnë rrethinën afariste të ndërmarrjes. Ndikimi i faktorëve të cilët do të studiohen në këtë lëndë të nivelit makro siç janë: Politik, ekonomik, social, teknologjik ligjor dhe mjedisor. Gjithashtu  edhe të nivelit mikro siç janë: tregu, investitorët, furnizuesit, konkurrenca, konsumatorët. 

  Faculties & Depts

  Lenda permbane përkufizimet, klasifikimindhe menaxhimin e rreziqeve dhe te sigurimeve ne kuader te aktiviteteve biznisore. Gjithashtu behet përkufizimi, klasifikimi dhe kontrolla e rreziqeve afariste. Ne permbajtjen e lendes vend the vecante ze roli, llojet e sigurimeve ne aktivitetin afaris. Rendesi e vecante i kushtohet kontrates se sigurimeve, procedurave the sigurimeve, likuidimit the demeve dhe kaspitslit the kompanive the sigurimeve.

  Faculties & Depts

  Lënda e Financave do të përfshijë ato cështje financiare të cilat në teori dhe praktikë kanë rëndesi të vecantë për njohuritë e studentëve. Duke I njoftuar mbi rolin dhe funksionin e parave në aktivitetin ekonomik,definicionin e masës monetare,konceptet teorike dhe praktike,emisionin e agregatëve monetare,masën monetare optimale,potencialin kreditor,multiplikacionin monetar,inflacionin ,deflacionin,bankat dhe punët bankare,carkullimin e pagesave në vend dhe në botën e jashtme,sistemin monetar ndërkombëtar etj.

  Faculties & Depts

  Lënda Analiza e Raporteve Financiare i takon grupit të lëndëve klasike financiare, për shkak se ua bën të mundur studentëve të përfitojnë njohuri të koncepteve standarde për vlerësimin e pozitës financiare të kompanive dhe entiteteve të ndryshme.

  Analiza e raporteve financiare (ose analiza financiare) është procesi i rishikimit dhe analizimit të raporteve financiare të kompanisë me qëllim të marrjes se vendimeve sa më të arsyeshme ekonomike. Analiza e raporteve financiare është metodë ose proces i cili përfshin teknika të posaçme për vlerësimin e risqeve, performancës, shëndetit financiar dhe perspektivat e ardhshme të një organizate. 

  Faculties & Depts

  Lënda ofron njohuri qasje bashkohore në praninë gjithnjë e më të madhe të rreziqeve dhe

  te pasigurisë në tregjet financiare që është karaketeristikë e posaqme e botës në të cilën jetojmë dhe veprojmë.Kjo lëmi do ti përfshijë tregjet financiare dhe rolin e institucioneve financiare, sistemin monetar-bankar,ndërkombëtarizimin dhe globalizimin e tregjeve financiare.

  Faculties & Depts

  Si në ç’do lëmi tjetër edhe në lëndën e kontabilitetit financiar, shkathtësit dhe njohurit përvetësohen nëpërmjet përdorimit të formave të ndryshme mësimore, me qen se format e punës mësimore janë të kushtëzuara nga struktura organizative e të mësuarit. Unë si mësimdhënës i lëndës kontabiliteti financiar do të mbaj llogari për sukseset e studentëve.

  Përfitimet e studentëve do të shihen në ate se:

  • Do të aftësohen të llogarisin flerën e kohës së parasë
  • Do të jenë në gjendje të përfitojnë dijeni për veprimtaritë financuese, investuese dhe operuese.
  • Do të jenë në gjendje të përpilojnë pasqyrat financiare e në veqanti pasqyrën e rrjedhjes së paras

  Gjithashtu studentët do të jenë në gjendje të njohin dhe të llogarisin tatimet dhe kontributet të cilat llogariten në të ardhura personale, pastaj të llogarisin TVSH-në si dhe tatimet tjera.

  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor , me shkencat teknike , natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon , ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave , metoda e mjete teknike , taktike e metodike , te cilat ndihmojne per zgjedhjen , sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Kjo lende perfshin njohjet teorike dhe praktike te rolit te inovacioneve ne ndermarrje. Gjithashtu ne kuader lendes trajtohen inovacionet ne raport me zhvillimin e produkteve, te sherbimeve, te teknologjive, organizimit dhe te marketingut. Lenda trajtone rolin e inovacionit ne biznes ne aktivitetet shkencoro-hulumtuese, per sistemet inovative, sistemet Kombëtare të Inovacioneve, Infrastrukturen inovative, qendrat e inovacionit, inkubatorët e biznesit, klasteret dhe rrjetat si dhe per politikat e inovacionit e Bashkimit Evropian, Pronësine intelektuale në kuader te menaxhimit te inovacioneve.

  Faculties & Depts

  Në kuader te kesaj lënde përpunohen njohuritë, rendesia dhe mënyra e funksionimit, të marketing promocionit ne ndermarrje.

  Lenda gjithashtu trajton fushat e veprimit te promocionit bashkekohor, funkcionet e mix promocionit, faktoret te cilet ndikojne ne mjedisin e marketing promocionit, perpilimin e planit te marketing promocionit si dhe zbatimin praktik konceptet dhe istrumente e marketing promocionit bashkekohor.

  Trajtohen në detaje modelet, permbajtja, efektet dhe mesazhet e reklamave ekonomike, mardhenjeve me publikun, internet dhe format tjera te marketing promocionit. 

  Faculties & Depts

  Etika e biznesit është analiza morale e praktikave dhe aktiviteteve të biznesit. Në etiken e biznesit konsiderojmë aksionet dhe vendimet e biznesit në nivelin e vlerave dhe principeve morale, dhe analizojmë nëse motivet dhe sjelljet etike e bëjnë biznesin më atraktiv dhe më të suksesshëm.

  Faculties & Depts

  Lënda Komunikimi i biznesit përfshinë problematikat që kanë të bëjnë  me zhvillimin e  aftësive të studentëve për të komunikuar në mënyrë efektive në çdo pore të jetës që ka të bëjë në aspekt  profesional e afarist. Mënyra e komunikimit është një element shumë i rëndësishëm në biznes dhe aftësia për të komunikuar efektivisht paraqet njërin nga faktorët kryesor të arritjes së suksesit. Për këtë qëllim kjo lëndë do të ofroj mundësinë e zhvillimit dhe përmirësimit të shkathtësive për komunikim efektiv si në aspektin ndërpersonal, grupor dhe të organizatës me qëllim të realizimit të synimeve afariste.

  Në suaza të kësaj lënde do të analizohen koncepte bazike në suaza të temave që kanë të bëjnë me modelet dhe format e komunikimit afarist, komunikimi ndërpersonal gruport, komunikimi dhe strategjitë e biznesit, kompozimi i letrave afariste, komunikimi bindës, format e grumbullimit e të dhënave dhe procedimi i tyre e që do përmbyllet me gjetjen e formës më adekuate të prezantimit në audiencën afariste.

  Faculties & Depts

  Qëllimi primar i lëndës është që t’i ofrojë studentëve një njohje të thellë të Menaxhimit te Projektit.  Konsideratë e veçantë do t’i jepet aspektit praktik të ketyre çështjeve të planifikimit dhe të menaxhimit të projekteve, në NVM-të Kosovare. 

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi Strategjik” servisohet si lëndë obligative në semestrin e gjashtë.  Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohurit nga analiza bashkëkohore e menaxhmentit strategjik dhe me modelet e menaxhimit strategjik konkretisht me analizën e rrethinës, formulimin e misionit, qëllimit, strategjisë, realizimin dhe vlerësimin dhe kontrollin e performancës së organizatës.

  Faculties & Depts

  Në kuadër të kësaj lënde studentët do të kenë mundësi të mësojnë për përkufizmin e dukurisë së terrorizmit si dhe për elementet kryesore të kësaj dukurie. Më tutje do të mësojnë për historikun e kësaj dukurie, pastaj për shkaqet që ndikojnë në paraqitjen e saj si dhe për mënyrat e rregullimit penalo juridik të kësaj dukurie sikurse me dispozitat juridike nacionale ashtu edhe me akte dhe konventa ndërkombëtare.  

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian , bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Lenda perban njohuri teorike dhe praktike mbi hulumtimin e tregut si nje nder aktivitet kryesore afariste ne ndermarrje. Ne kuder the lendes trajtohen dimensionet e tregut, qasjen dhe organizimin e hulumtimit, percsktimin e problemit dhe qellimit the hulumtimit, percaktimin e mostres, definimin e mbledhjes e the dhenave, pergaditjen e pyetsorit, organizimin e hulumtimit, analizen e the dhenave dhe pergaditjen e raportit the hulumtimit.

  Faculties & Depts

  Lënda studion relacionet e ndërmarrjes së biznesit me faktorët e jashtëm të cilët e përbëjnë rrethinën afariste të ndërmarrjes. Ndikimi i faktorëve të cilët do të studiohen në këtë lëndë të nivelit makro siç janë: Politik, ekonomik, social, teknologjik ligjor dhe mjedisor. Gjithashtu  edhe të nivelit mikro siç janë: tregu, investitorët, furnizuesit, konkurrenca, konsumatorët. 

  Faculties & Depts

  Lënda Analiza e Raporteve Financiare i takon grupit të lëndëve klasike financiare, për shkak se ua bën të mundur studentëve të përfitojnë njohuri të koncepteve standarde për vlerësimin e pozitës financiare të kompanive dhe entiteteve të ndryshme.

  Analiza e raporteve financiare (ose analiza financiare) është procesi i rishikimit dhe analizimit të raporteve financiare të kompanisë me qëllim të marrjes se vendimeve sa më të arsyeshme ekonomike. Analiza e raporteve financiare është metodë ose proces i cili përfshin teknika të posaçme për vlerësimin e risqeve, performancës, shëndetit financiar dhe perspektivat e ardhshme të një organizate. 

  Faculties & Depts

  Ne kuader te lendes ndermarresia trajtohen aspektet teorike dhe praktike mbi rolin e e aftesive ndermarrese te individit ne realizimin e afarizmit te biznesit. Në kuadër të lendes analizohen vecorit psikologjike dhe motivuese te indivit per biznes, aftesit dhe shkathtesir e individit per t’a menaxhuar nje biznes, kushtete rrethines, kontekstin dhe  fuqine e makro rrethines. Ne kuader te analizes se mjedisit te biznesit trajtohen ne menyre te vecante globalizimi, teknologjia dhe etika dhe ndikimi i tyre ne afarizmin e kompanuise.

   

  Ne menyre te vecante do te studiohen ndermarresit si inicues, si persona kreativ dhe rezikues i ndryshimeve ne rrethinen ne te cilen jeteojne dhe punojne.

  Faculties & Depts

  Kjo lende i ofron studentëve me konceptet, teknikat dhe mjetet për të hartuar, analizuar dhe për të përmirësuar aftësitë operacionale në një organizate (biznes). Lenda ofron një hyrje në konceptet, parimet, problemet, dhe praktikat e menaxhimit të operacioneve. Theksi është në proceset menaxheriale për operacionet efektive në aktivitetin e bizneseve.Temat përfshijnë strategjinë e operacioneve, procesin e projektimit, planifikimin e kapaciteteve, objektet vendndodhjen dhe të projektimit, parashikimin, planifikimin e prodhimit, kontrollin e inventarit, sigurimin e cilësisë, dhe menaxhimin e projekteve. Temat janë të integruar duke përdorur një model të sistemeve të operacioneve të një biznesi.

  Faculties & Depts

  Ky kurs mbulon Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në dy menyra. Ne ate te teorise  akademike dhe praktikës se biznesit që trajton teknikat teorike dhe praktike të menaxhimit të fuqisë punëtore.

  Kursi përfshin nje hyrje në rolin e menaxhimit të burimeve njerezore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore si dhe menaxhimin strategjik te Burimeve Njerezore. Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Lënda Menaxhimi i prodhimit përfshinë problematikat që kanë të bëjnë me procesin e prodhimit duke i analizuar të gjitha aktivitetet në drejtim të përcaktimit të qëllimeve kryesore të prodhimit të qëndrueshëm dhe kontrollit rrjedhës. Nga dita e parë e matej fokusi i lëndës do të jetë në drejtim të njohjes së procesit prodhues si sistem mjaft i rëndësishëm në sektorin ekonomik dhe mundësitë e menaxhimi të tij. Ai është një proces i ndërlikuar dhe duhet kuptuar si një proces planifikimi, organizimi të prodhimit dhe kontrollit të outpoutit me qëllim të realizimit sa me efikas dhe efektiv të tij. Në suaza të kësaj lënde matej do  të analizohet prodhimtaria si sistem, planifikimi i sistemit të prodhimit, dizajnimi i sistemit të cilësisë, strategjitë e lokacionit, analizimi i kapaciteteve dhe planifikimi i tyre, prodhimi dhe programet prodhuese, drejtimi i rezervave duke mbaruar me procesin e kontrollit dhe përcaktimi i strukturës organizative të prodhimtarisë.

  Faculties & Depts
  • Njohja e studentëve me Planin dhe programin e kursit.
  • Nocioni dhe rëndësia e zotërimit të shkathtësisë së leximit dhe shkrimit akademik
  • në gjuhën amtare dhe të tjera botërore
  • Procesi i të shkruarit ?
  • Farët (llojet) e shkresave dhe të komunikimit me shkrim akademik: Letrat personale
  • dhe miqësore;Letrat zyrtare:Memot:E-maili(Posta elektronike);
  • Letrat e kërkesës për punë dhe Curriculum Vitae
  • Mbajtja e shenimeve,përmbledhjet,rendi i ditës dhe procesverbali
  • Paragrafi: ndërtimi dhe llojet e tij
  • Eseja: nocioni,rëndësia dhe struktura: Dhjetë hapat bazë për të shkruar një ese
  • Eseja, llojet dhe mënyrat të shkrimit të saj
  • Eseja treguese dhe eseja përshkruese
  • Eseja shpjeguese dhe bindëse
  • Të shkruarit e punimeve profesionale: Punimi seminarik dhe Punimi i diplomës
  • Si të shkruhet disertacioni  dhe punimi kërkimor-shkencor? Zgjedhja e temës,

         grumbullimi e konsultimi i literaturës dhe burimeve tjera relevante.Evidentimi korrekt

              i perifrazimeve,citateve dhe parandalimi i plagjiaturës

  • Redaktimi i dorëshkrimit
  • Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit /MKLSH/
  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Në kuader te kesaj lëndeprezantohen njohuritë, rendesia dhe mënyra e menaxhimit te shpenzimeve te kompanise koforme qellimeve afariste the tyre

  Ne kuader te permbajtjes se lendes jane njohurit dhe ushtrimet e identifikimit dhe metodat e analizes se shpenzimeve ne kuader vendimarrjes te sukseshme afariste.

  Analizat e shpenzimeve perfshine tere zinxhirin afarist te kompanise qe nga kërkimi dhe zhvillimi, projektimi dhe dizajnimi i produktit, prodhimi, marketingu, blerja, shitja etj. Lenda do te perfshi njohurit dhe praktikat te cilet do t’i percillen studeteve  se si në bazë të analizave, menexhmenti i kompanise do te orjentoj afarizmin ne drejtim zgjidhjeve me profitabile, permisimin e kualitetit te produkteve për konsumatorët, duke minimizuar kostot.

  Faculties & Depts

  Lënda Menaxhimi i investimeve ofron njohjen e kategorive themelore që kanë të bëjnë me investimet dhe procesit investiv. Përfshinë teori të nevojshme për të kuptuar rëndësinë dhe roli i investimeve si në mikro ashtu edhe në makro plan. Materiali i kësaj lëndë do ta shpie studentin nga nocioni elementar i investimit kah motivet dhe determinantet e investimeve, burimin e financimit e gjer te marrja e vendimit të investimit. Procesi i marrjes së vendimit investiv realizohet nëpërmjet të një analize të efikasitetit ekonomikë të investimeve (projekteve investive) duke i shfrytëzuar indikatorët e njohur si dhe të kriteriumeve bashkëkohore dhe universale të investimeve.

  Shikuar nga aspekti mikroekonomik Ekonomia e investimeve apo vendimi investiv paraqet një proces tejet të ndërlikuar në çdo organizatë, prandaj rëndësia e kësaj lënde del nga kjo që lënda prezanton aspekte teorike të mjaftueshme dhe shumë të nevojshme që menaxheri të realizon plasmanin e kapitalit tek projekti i cili sjell më së tepërmi profit. Analizuar në aspektin makroekonomik, politikat ekonomike mikse orientohen kah krijimi i klimës së biznesit që do të mundësonte rritjen e investimit dhe të fitimeve në përgjithësi, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikojnë në rritjen ekonomike, zhvillim të qëndrueshëm si dhe përmirësimin e standardit jetësorë të qytetarëve.

  Faculties & Depts

  Menaxhimi i Bankave bazohet në teorinë themelore financiare dhe parimet bazë të ekonomiksit. Në këtë lëndë trajtohen tema që janë të rëndësishme për menaxhimin e institucioneve financiare në një mjedis që ndryshon me shpejtësi të lartë në nivel ndërkombëtar. Kjo lëndë ofron njohuri të kategorive themelore që lidhen me institucionet financiare dhe menaxhimin e tyre. Aty trajton tema që janë shumë të rëndësishme për menaxherët e bankave Rëndësia e kursit Menaxhimi i bankës është që të ofrojë një pasqyrë të gjerë të funksioneve dhe përgjegjësive kryesore të bankave. Lënda fokusohet në vendimmarrje dhe ofron një qasje unike për të kuptuar menaxhimin bankar.

  Faculties & Depts

  Kontabiliteti I Menaxhmentit  është lëndë e parë në listen e lëndëve që ofrohen nga fusha e kontabilitetit në strudimet e bisnesit për te gjitha drejtimet. Kjo land është e obligueshme për studentët e vitit të Dyte. Kjo lëndë është e orientuar të ju njohë studentët me llojet e ndryshme të informative të kontabilitetit dhe rolin qe kan kto informata në vendimet afariste .

  Lenda eshte e orientuar ne njohjen tuaj me raportet e mbrendshme qe I pregadit kontabiliteti per nevoja te menaxhmentit.

  Faculties & Depts

  Lenda perbane njohuri teorike dhe praktike mbi menaxhimin e biznesit te vogel si faktore dinamik te zhvillimit ekonomik. Ne menyre te vecante trajtohen faktoret e e menaxhimit the biznesit the vogel si ndermarresi si subjekt, ndermarresia si process afarist. Gjithashtu lenda trajton edhe instrumente e afarizmit the biznesit si menaxhimi, kotabiliteti, burimet njerezore, marketing, financat, roli I institucioneve shteterore si dhe roli I politikave ekonomike ne menaxhimin e biznesit the vogel.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është e dizajnuar ashtu që studentëve tu ofroj njohuri bazike mbi sistemet ekonomike dhe politikat ekonomike. Studentët do të njihen me aspektet teorike dhe praktike të sistemeve ekonomike dhe politikave ekonomike, siç janë klasifikimi i faktorëve të zhvillimit ekonomik, elementet themelore të politikave ekonomike sikur tregu dhe çmimet, sistemi dhe politika e shpërndarjes , investimet, sistemi kreditor, sistemi fiskal, tregtia e jashtme dhe zhvillimi regjional.

  Faculties & Depts

  Sistemet e i informacionit te menaxhimit përfshinë këtë strukturë të pëmbajtjes  duke filluar me hyrjen në sistemet e informacionit; Sistemet dhe modelimet; Sistemet e informacionit në  biznes; Organizatat dhe sistemet e informacionit;  Avantazhin konkurrues; Faktorët që çojnë firmat në kërkimin e avantazhit konkurrues; Orgnaizimin e të dhenave dhe informacionit; Modelimin e të dhënave dhe modelet e bazave të të dhënave; Sistemet e përpunimit të transaksioneve; Marrja e  vendimeve dhe zgjidhja e problemeve; Sistemet e informacionit të menaxhimit MIS; llojet e MIS-it; Sistemet e mbështetjes së vendimeve; Karakteristikat e DSS; Aftësitë e një DSS; Karakteristikat e një GDSS; Sistemi i mbështetjes së ekzekutivit

  Faculties & Depts

  Lënda “Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare” përmban ligjërim mbi objektin e studimit te marrëdhënieve ndërkombëtare, si pjese disiplinore duke vazhduar me historinë dhe njohjen me aktoret pjesëmarrës.

  Me tutje ne mënyrë te veçantë do te shqyrtohen temat si politika e jashtme, diplomacia, lufta dhe paqja, konfliktet ndërkombëtare, e për te përfunduar me një vështrim ne perspektiven e marrëdhënieve ndërkombëtare ne shekullin e XXI-te.

  Faculties & Depts

  Qëllimi primar i lëndës është që t’i ofrojë studentëve një njohje të thellë të Sjelljes Organizative.  Konsideratë e veçantë do t’i jepet aspektit praktik të ketyre çështjeve rekrutimit të personelit në Ndërmarrjet Kosovare.  

  Faculties & Depts

  -          Zgjedhja dhe shperndarjet e zgjedhjeve

  -          Vlerësimin intervalor te parametrave të populimit

  -          Testimin e hipotezave statistike

  -          Analizen e varianses

  -          Regresionin dhe korelacionin e thjeshte linear

  Faculties & Depts

  Kjo lende paraqet koncepte baze te metodave sasiore ne marrjen e vendimit. Ajo ve theksin ne zbatimin e nje varjeteti te gjere te teknikave sasiore ne zgjidhjen e problemeve te biznesit dhe ekonomise. Keto teknika perfshijne: Programimin linear, problemin e transportit. 

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Zanafilla e studimit shkencor të kombit; Teoritë kryesore për kombin dhe nacionalizmin; Teoritë primordialiste; Teoritë moderniste; Teoritë etno-simboliste; Teoritë më të reja për kombin dhe nacionalizmin; Zhvillimi i kombeve dhe proceset globalizuese; Kapitalizmi; Demokratizimi; Krijimi i shteteve kombëtare dhe ndikimi politik i tyre në zhvillimin e mëtutjeshëm të kombeve; Kombi dhe perspektivat e tij në epokën e globalizimit.

  Faculties & Depts

  Ky kurs i pajis studentet me teorite bashkekohore sociologjike dhe politike per shoqerine, fene dhe diversitetin;

  -          Njohja e perberesve te dukurive kulturore dhe fetare qe ndikojne ne zhvillimin e shoqerise se sotme demokratike

  -          Te kuptuarit e drejte te definicionit diversitet; biodiversitet (diversitet biologjik); etnodiversiteti (diversiteti etnik); diversiteti kulturor; diversiteti fetar

  -          Krijimi i mendimi kritik mbi zhvillimit te shoqerive demokratike, dhe respektimi i te drejtave te njeriut

  -          Roli i kultures ne shoqerine bashkekohore; raportin e kultures me politikes; multikulturalizmin dhe identitetin kulturor ne kohen e globalizmit.

  Faculties & Depts

  Një histori e shkurtër e integrimit evropian, marrëveshje të rëndësishme në gjenezën e integrimit evropian, marrëveshjet e mëvonshme, fenomen global i integrimit rajonal, integrimi evropian në kontekstin global, institucionet e Bashkimit Europian, zhvillimet e reja në integrimin evropian: Sfidat në integrimin evropian.

  Faculties & Depts

  Parimet e shkrimit të materialeve për Marrëdhëniet me Publikun. 

  Faculties & Depts

  Gjendja aktuale në fushën e komunikimit gjatë krizave, komunikimi gjatë përpjekjeve për parandalimin e krizave dhe gjatë periudhës së ballafaqimit me krizën. Shfrytëzimi i mediave dhe i mediave sociale në komunikimin gjatë krizave, si dhe vetitë tipike të komunikimit gjatë përballjes me tipa të ndryshëm të krizave. 

  Faculties & Depts

  Bërja e hulumtimit të opinionit publik dhe e planifikimit strategjik për organizatat rajonale. Diskutimi i parimeve dhe teknikave të hulumtimit të marrëdhënieve me publikun, përcaktimi i qëllimeve, i strategjisë, i zhvillimit, i buxhetit dhe i proceseve të botimit. 

  Faculties & Depts

  Lenda konfliktet ndërkombëtare ka për qëllim fillimisht të ofrojë njohuri të përgjithshme mbi konfliktet nderkombetare. Që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore konfliktet ndërkombëtare janë rritur në mënyrë dramatike. Lënda konfliktet ndërkombëtare do t’u ofrojë studentëve mundësi që ne menyr te pavarur te zhvillojne perceptimet e tyre mbi konfliktet e ndryshme nderkombetare. Llojet, struktura, modelet e konflikteve nderkombetare si dhe implikimet dhe menaxhimi i konflikteve nderkombetare do te jene pjese e studimeve dhe zgjerimit te njohurive te Studenteve. Pjese te studimeve te kesaj lende do te jene edhe konfliktet e brendshme, konfliktet ndershtetrore, konfliktet botrore. Do te kete reflektim mbi konfliktet nderkombetare aktuale si dhe rendesine per te kontribuar ne ruajtjen e paqes botrore. Pjese e planprogramit per kete lend eshte edhe do te jete gjithashtu Studim i nje konflikti nderkombetar rasti aktual ne arenen nderkombetare si dhe skenaret eventual te nevojshem per menaxhimi e atije konflikti nderkombetar. 

  Faculties & Depts

  Lënda “Politika dhe Institucionet e Bashkimit Europian” është dedikuar për studentët e programit te Administrimit Publik dhe Juridik përmban ligjërim mbi Ideologjinë dhe Historinë e Bashkimit Evropian. Lënda do të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi zhvillimet historike të Komunitetit Evropian si dhe hyrje në sistemin politik të Bashkimit Evropian. Me fokus në disa zhvillime të rëndësishme Evropiane do të  hulumtohen ngritjet dhe mënyrat e funksionimit politik dhe institucional të Evropës në fushat e caktuara.  Gjithashtu në njerin prej moduleve do të shqyrtohet dhe analizohet politika e zgjerimit e Bashkimit Evropian si njëra prej politikave më të rëndësishme. Ligjëratat sjellin në përgjithësi aspekte interesante dhe të rëndësishme të procesit të integrimit evropian dhe përcillet me pjesëmarrjen aktive në diskutim të studentëve.

  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor që të ofrojë një studim të rendit publik ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. Përmes kësaj lënde studentet përfitojnë njohuri mbi strukturën institucionale mbi kornizën ligjore në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe mekanizmat për zbatimin e kësaj kornize.  Përveç analizës së kornizës ligjore dhe institucionale të Kombeve të Bashkuara dhe sistemeve rajonale për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, kjo lëndë po ashtu synon ekzaminimin e zhvillimit të diskursit dhe lëvizjes për të drejtat e njeriut, veçanërisht nga viti 1945.

  Përmbajtja e kësaj lënde është e strukturuar tri kategori kryesore, dhe ka për objektiv që: 1), të ofrojë një hyrje konceptuale për të drejtat e njeriut; (2), të paraqesë dimensionin institucional të sistemit ndërkombëtar për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, dhe (3), të analizojë dhe studioj çështje, raste dhe të drejta specifike të njeriut.

  Faculties & Depts

  Ky kurs studentëve do t’u ofrojë një trajtim të përgjithshëm të perspektivave filozofike dhe të konteksteve komunikuese, duke i theksuar dhe shpjeguar çështjet etike që janë unike për komunikimin njerëzor. 

  Faculties & Depts

  Ky kurs i studion dhe i analizon dy koncepte themelore të marrëdhënieve me publikun dhe të teorisë demokratike, ato të opinionit publik dhe të kulturës politike. Ky i ndërlidh çështjet normative të teorisë demokratike me hulumtimin empirik rreth opinionit publik. Duke i hetuar tendosjet midis idealeve dhe praktikave të tyre, ky studentëve u ofron njohuri që janë fundamentale për të kuptuarit e fushës së Marrëdhënieve me Publikun. 

  Faculties & Depts

  Permbajtja e kursit te sociologjise politike fillon me njohuritr te korpusit te teorive sociologjike, ne vecanti me ato qe kane te bejne me me organizimin politik te shoqerise moderne, me institucionet formale te shtetit modern  dhe me  participimin ne proceset shoqerore, njohurite mbi konceptet themelore politike (pushteti, fuqia, bashkesia politike, ideologjia hegjemonia, kultura politike diskursi politik). Studenti ne kuader te ketij kursi do te fitoj njohuri ne qeverisjen  e proceseve shoqerore, dhe e qeverisjes e proceseve te ndryshimeve ne pergjithesi, njohurite mbi modelet e participimit politik, te vendimarrjeve politike dhe te artikulimit te interesave grupore dhe interesave shoqerore qe eshte baze e domosdoshme per hulumtim dhe te kuptuaarit e shoqerise ne tersi. 

  Faculties & Depts

  Historia, arsyet dhe kufizimet e lirisë së fjalës, me një përqendrim të veçantë në rreziqet për sigurinë publike, dëmtimin e reputacionit dhe shkeljen e privatësisë. Aspekte të tjera ligjore që kanë të bëjnë me fushën e Marrëdhënieve me Publikun – qasja në vende dhe në informata, pronësia kreative, liçencimi për emetim, dhe media dhe përmbajtja elektronike. 

  Faculties & Depts

  Parimet që zbatohen gjatë hapave dhe procedurave themelore të procesit të Marrëdhënieve me Publikun. Konceptet e hisenikëve, të ekipit të marrëdhënieve me publikun, të audiencës së synuar. Po ashtu, marrëdhëniet me mediat dhe rrjedhja e hapur e informatave. 

  Faculties & Depts

  Historia e zhvillimit të Marrëdhënieve me Publikun; Praktikat në Marrëdhëniet me Publikun; Përpilimi i procesit të Marrëdhënieve me Publikun; Njohuri themelore në konceptet dhe idetë më të rëndësishme të Marrëdhënieve me Publikun. 

  Faculties & Depts

  Kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme, pak a shumë, është i pranishëm në çdo shoqëri njerëzore. Delikuentët – kryerësit e veprave kriminale dhe të delikteve të tjera mund të paraqiten nga të gjitha kategoritë e shoqërisë, qofshin ata persona madhor apo të mitur. Luftimi me sukses i kriminalitetit kërkon studim dhe qasje interdisiplinare (juridiko penale, kriminologjike, kriminalistike, psikologjike etj.). Kësisoj, e tërë veprimtaria e zyrtarit të policisë dhe e prokurorit të shtetit duhet të zhvillohet që nga momenti i parë metodikisht dhe me plan. Në përpjekjet në këtë drejtim ata shpesh i pengon kryerësi i panjohur, i pandehuri, koha e kaluar, dëshmitarët e rremë dhe rrethana të tjera të shumëllojshme. Organet e njdjekjes kanë para veti pasojen e veprës penale, shpeshherë edhe të paqartë. Mirëpo, ata duhet të zbulojnë ekzistimin e veprës penale, shkakun e saj dhe t’i dorëzojnë kryerësit në gjyq. Në këtë drejtim njohuritë psikologjike lidhur me delikuencen janë të mirëseardhura. Psikologjia e ligjit mund të luajë një serë rolesh kyçe në procesin e hetimit kriminalistik. Qasja psikologjike në ndriçimin e çështjes penale përfshinë punën e psikologut i cili, duke u nisur nga njohja që ka për sjelljen njerëzore, motivimin, dhe patologjinë, mund të krijojë profilin psikologjik të kriminelit, profil i cili, në disa raste, mund të jetë shumë i saktë. Njohuritë psikologjike janë të rëndësishme edhe për procesin gjyqësor dhe për sistemin penitensiar. Trajtimi psiklogjik i kriminalitetit posaçrisht vjen në shprehje të procedimi me kryerës të mitur të veprave penale. 

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike , natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon , ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave , metoda e mjete teknike , taktike e metodike , te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Diplomacisë ushtarake është një burim i rëndësishëm i fuqisë së butë ushtarake për të krijuar një mjedis të përshtatshëm, si dhe për të zgjeruar ndikimin gjeostrategjik ndërkombëtar. Diplomacia ushtarake ka karakteristikat dhe ligjet unike.  Besimi ushtarak varet nga besimi politik, mirëpo për të rritur besimin e ndërsjellë ushtarake duhet të thellojë lidhjet ushtarake të cilat shpesh kalojnë nëpër një proces "të ngadaltë" dhe shumë të gjatë. Diplomacia ushtarake nuk është shfaqur papritur si një aktivitet i vetëm, por është zhvilluar vazhdimisht si pjesë e diplomacisë së përgjithshme. Zhvillimi i marrëdhënieve ndërkombëtare në përputhje me diplomacinë e përgjithshme, ka nevojë për përfshirjen më të shpeshtë të oficerëve profesionistë në një mision diplomatik, sepse çështjet ushtarake kërkojnë staf diplomatik me njohuri të mira të çështjeve ushtarake. Në këtë kontekst, edhe pse diplomacia ushtarake ishte dhe ende është një pjesë integrale e diplomacisë së përgjithshme.

  Diplomacia ushtarake, si pjesë e një diplomacisë së përgjithshme të një vendi, është përqendruar kryesisht në detyrën e zhvillimit të bashkëpunimit ushtarak në të gjitha fushat, veçanërisht marrëdhënie besimi dhe miqësie me forcat e armatosura të vendeve fqinje. Ajo zhvillohet përmes aktiviteteve të ndryshme, por ajo  drejtpërdrejt pasqyron vullnetin e nivelit ushtarake dhe diplomatik të vendit në këtë fushë. Pra, diplomacia ushtarake është aplikimi specifik i forcës ushtarake dhe ka një ndjeshmëri të fortë. Organizoni i dhe funksionalizimi i saj duhet të marrë parasysh interesat e sigurisë kombëtare, si dhe nevojat e përgjithshme diplomatike.

  Misionet ushtarake-diplomatike moderne janë produkt i evoluimit të nevojave të forcave të armatosura dhe të faktorit ushtarak në marrëdhëniet ndërkombëtare. Organizimi i tyre ndryshon shumë nga vendi në vend, në varësi të një numri faktorësh, ndër të cilat janë edhe mundësitë financiare të vendit, si dhe niveli i interesave diplomatike të vendit pritës.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor që të ofrojë studentëve njohuri të përgjithshme dhe themelore për sigurinë dhe rëndësinë e saj në kontekstin e sigurisë së individit, shtetit dhe sigurisë , ndërkombëtare. Përmes studimit të kësaj lënde studentet mund të analizojnë vendet individuale, si dhe zhvillimin e modeleve të sigurisë kombëtare, elementet e politikave të sigurisë, doktrinës dhe strategjitë e tyre. Gjithashtu,  studimi i lëndës do tiu mundësoj studentëve që të kuptojnë më mirë politikat e sigurisë kombëtare dhe funksionet e tyre, veçanërisht në sisteme të ndryshme politike .

  Në botën bashkëkohore po paraqiten interesa të reja politike, si dhe kundërthënie të reja, që kushtëzon forma të reja të artikulimeve, si në marrëdhëniet në mes shteteve, gjithashtu edhe të proceseve politike dhe marrëdhënieve në kuadër të shtetit.

  Vëmendja duhet të përqendrohet në elaborimin e kategorive themelore të sigurisë me ndërlidhjen e përhershme të sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare gjë që veçanërisht konsiston në analizën e sistemeve qendrore të sigurisë.

  Faculties & Depts

  Diplomacia multilaterale, në përgjithësi, paraqet një sërë mjetesh dhe mënyrash me të cilat shtetet së bashku përmes marrëdhënieve shumëpalëshe i përdorin për t'i harmonizuar programet e veta ndërkombëtare-politike me interesat e përbashkëta të bashkësisë ndërkombëtare dhe të arrijnë zgjidhje të pranuara përgjithësisht në përputhje me parimet dhe rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Ajo shfaqet me krijimin e konferencave ndërkombëtare në të cilat qeveritarë janë marrë vesh për rregullimin e çështjeve të hapura të ndërsjella. Diplomacia multilaterale bazohet në komunikimin zyrtar të shumanshëm ndërmjet përfaqësuesve të shteteve dërguese në selinë e organizatës ndërkombëtare, tek e cila këta përfaqësues janë të akredituar.

  Në zhvillimin e diplomacisë multilaterale padyshim se ndikim të madh kishin konferencat e fuqive të mëdha, të cilat përbënin një mjet të fuqishëm mburrjeje me të qenit anëtar të këtij klubi. Konferencat e fuqive të mëdha të shekullit të 19, të cilat çuan në multilaterizmin e shekullit të 20-të, kanë qenë të rëndësishme edhe për faktin se propagandoheshin nga fuqitë e mëdha. Organizatore të konferencave kryesisht janë “fuqitë e mëdha” ose “fuqitë e mëdha rajonale” ngase ato janë më më fuqishme dhe me më ndikim.

  Organizatat Ndërkombëtare – luajtën rol të rëndësishëm në zhvillimin e diplomacisë multilaterale, duke pasur parasysh faktin se në to u angazhuan shumë shtete. Ato poashtu i ndihmuan edhe vendosjes së paqës në botë dhe rregullimeve të ndryshme me krakter politik dhe ekonomik.

  Faculties & Depts

  Diplomacia publike është disiplinë shkencore, e cila merret studimin e ndikimit të qeverisë së një vendi për të influencuar opinionin publik ose elitën e një vendi tjetër me qëllimin për të kthyer politikën e jashtme të atij vendi në avantazhin e saj. Ajo është po ashtu një ushtrim përpjekjesh dhe influencash që shtrihet përtej diplomacisë tradicionale duke përfshirë një numër shumë të madh “lojtarësh”, brenda dhe jashtë qeverisë, që angazhohen për audiencat publike të brendshme dhe të jashtme. Thelbi i diplomacisë publike është  transformimi i kursit (objektivit) të informacioneve dhe ideve. Ajo sot  zhvillohet përmes aktiviteteve propagandistike dhe është detyra më e rëndësishme në diplomaci.

  Diplomacia publike synon të ofrojë mbështetje për politikën e jashtme, objektivat e vendit të tyre nëpërmjet aktorëve publikë dhe joformal jashtë vendit. Është i bazuar në dialog, një bashkëpunim të gjerë në punën  diplomatike, duke mos hezituar të mësojnë nga të tjerët. Është e lidhur kryesisht me ekspozimin në media dhe opinionin publik, ndërsa realizohet përmes negociatave të drejtpërdrejta midis politikanëve, zyrtarëve, ministrave, kryetarëve të qeverisë apo shtetit. Disa autorë besojnë se ajo është një faktor i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, e cila vepron si “Forcë e padukshme dhe e papërmbajtshme”. Diplomacia publike ndodh me dyer të mbyllura dhe në sekretësi (me raste përjashtimore), ndërsa aktet e diplomacisë publike në shumicën e rasteve janë të hapura për publikun dhe subjekt i impaktit të opinionit të gjerë publik.

  Faculties & Depts

  Njohja e studentve me nocionet themelore te diplomacis dhe te historis se diplomacis.Kuptimi i esences te aktualitetit diplomatik.Diplomacia e kohes me te re.Parimet e politike nderkomtare te shekullit XX.Aktivitete  diplomatike me rastin e krijimit te  SHBA-ve.Diplomacia evropiane gjate revulicionit Frances.Aktiviteti nderkombtare i shteteve evropiane nga hapja e krizes se madhe lindore deri ne luften e pare botrore,pas luftes botrore,midis dy luftave botrorerendi i ri botror dhe diplomacia.

  Faculties & Depts

  Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacia .Aspekte të aktivitetit diplomatik.Negociatat diplomatike. Përfaqësitë diplomatike dhe përfaqësuesit diplomatikë. Misionet speciale diplomatike.Marrëdhëniet konsulare dhe trupat e marrëdhënieve ndërkombëate. Privilegjet konsulare dhe imuniteti. Korespondenca duplomatike. Instrumentet më të rëndësishëm ndërkombëtarë-juridik në fushën e diplomacisë bashkëkohore. Fjalësi i zërave bazikë në fushën e diplomacisë bashkëkohore.

  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Çështja penale (vepra penale) është e inkriminuar me dispozita të Kodit penal, ku pastaj, pas paraqitjes së supozimit se është kryerë vepër penale, ndërlidhet aktiviteti i organeve shtetërore (policisë, prokurorisë dhe i gjykatave) për gjetjen e të vërtetës lidhur me çështjen penale dhe kryerësin e saj. Kur në procedurë penale, me aktgjykim të formës së prerë, vërtetohet përgjegjsia penale e kryersit të veprës penale, ndaj tij, sipas rregullit, shqiptohet dhe ekzekutohet sanksioni i parashikuar me ligj. Gjithë veprimtaria e sipërtheksuar paraqet anën juridike të reagimit shoqëror kundër kriminalitetit. Mirëpo, kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme, është një dukuri shumë komplekse. Luftimi me sukses i tij, përveç qasjes nga aspekti juridik, kërkon edhe qasje tjera interdiciplinare. S’ka dyshim se në këtë drejtim Psikologjia gjyqësore zenë vend të rëndësishëm. Ajo studion ndodhitë psiqike të pjesëmarrsve në procesin penal dhe ndikimin e tyre në atë proces. 

  Faculties & Depts

  Teoritë sociologjike për kombin dhe nacionalizmin; Ernest Gellner, Edward Hallet Carr; Benedict Anderson; Hugh Setton-Watson. Roli i industrializimit në shfaqjen e kombeve; Ndryshimet në politikën botërore pas shfaqjes së kombeve; Fazat e marrëdhënieve ndërkombëtare pas shfaqjes së kombeve; Perspektivat e zhvillimit të kombeve dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare.  

  Faculties & Depts

  Njohja e studenteve me nocionin, rendesine, akteret dhe proceset e vendosjes se marredhenieve ekonomike. Analize e teorive te diplomacise ekonomike. Diplomacia ekonomike dhe globalizimi i shoqerise. Institucionet financiare nderkombetare dhe bashkepunimi nderkombetar. Diplomacia ekonomike rajonale dhe evropiane.Diplomacia ekonomike bilaterale. Praktika e diplomacise ekonomike Sfidat e diplomacise ekonomike.

  Faculties & Depts

  Kursi Politika e Jashtme dhe Diplomacia është i dedikuar studentëve të vitit të tretë të Departamentit Shkenca Politike dhe Administrim Publik. Në hyrje të kursit do të hidhet një vështrim mbi zhvillimin e shërbimit diplomatik dhe rolin e Ministrive të Jashtme të shteteve të veçanta. Fokusi do të bie mbi pjesën e teorisë dhe praktikës diplomatike. Saktësisht, do të mësohet mbi artin e negocimit, përgatitjen e negociatave, negociatat rreth tryezës së rrumbullakët, “momentimun diplomatik”, dhe hartimin e marrëveshjeve. Në leksionet vijuese do të shqyrtohen format e veprimit diplomatik, siç janë diplomacitë bilaterale konvencionale, bilaterale jo konvencionale, multilaterale, dhe diplomacia e ndërmjetësimit.

  Faculties & Depts

  Perkufizimi, detyrat dhe rendesia e metodologjise se hulumtimeve politologjike. Nocioni, rendesia dhe llojet e hulumtimit politologjik. Procesi dhe fazat e hulumtimit politologjik. Metodat e hulumtimit shkencor politologjik. Teknikat dhe instrumentet kerkimore-shkencor politologjik: nocioni, llojet dhe karakteristika metrike te tyre. Projekti teknik dhe ideor ne hulumtimin politologjik. Vjelja, perpunimi dhe interpretimi i rezultateve nga hulumtimi politologjik. Hartimi i Raportit mbi hulumtimin politologjik.

  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor që të ofrojë studentëve njohuri të përgjithshme dhe themelore për sigurinë dhe rëndësinë e saj në kontekstin e sigurisë së individit, shtetit dhe sigurisë , ndërkombëtare. Përmes studimit të kësaj lënde studentet mund të analizojnë vendet individuale, si dhe zhvillimin e modeleve të sigurisë kombëtare, elementet e politikave të sigurisë, doktrinës dhe strategjitë e tyre. Gjithashtu,  studimi i lëndës do tiu mundësoj studentëve që të kuptojnë më mirë politikat e sigurisë kombëtare dhe funksionet e tyre, veçanërisht në sisteme të ndryshme politike.

  Në botën bashkëkohore po paraqiten interesa të reja politike, si dhe kundërthënie të reja, që kushtëzon forma të reja të artikulimeve, si në marrëdhëniet në mes shteteve, gjithashtu edhe të proceseve politike dhe marrëdhënieve në kuadër të shtetit.

  Vëmendja duhet të përqendrohet në elaborimin e kategorive themelore të sigurisë me ndërlidhjen e përhershme të sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare gjë që veçanërisht konsiston në analizën e sistemeve qendrore të sigurisë.

  Faculties & Depts

  Kjo lende trajton streotipet dhe rolet gjinore aktualisht te mundshem. Kjo lende si nderdisciplinar, paraqet nje kendeveshtrim per rolet gjinore te te dy sekseve , grave dhe burrave. Kjo lende ne studimet e veta eshte mbeshtet si ne ;psikologji, sociologji, , biologji, antropologji ekonomi, shkence politike. Kjo lende eshte gjithperfshirse , duke integruar te gjitha njohurite ne fjale , me qellim qe te kuptohet sa me mire, stereotipet dhe rolet gjinore. Trajton te gjitha temat qe lidhen me gjinine dhe me fushen perkatese; stereotipet gjinore (konceptet), krahasimet te funksionit fizik dhe konjitiv, karahasimi i personalitetit dhe sjelljes sociale, krahasime te sjelljes seksuale origjina sociale e streotipeve dhe roleve gjinore, Teorite per faktoret socializues, Pasojat e stereotipeve dhe roleve gjinore , ne familje ne pjesemarrjen e grave ne punes (tregun e punes), Abuzimet , ngacmimi seksual , perdhunimet, e tjere, dhe ne fund pertej stereotipeve dhe roleve gjinore. 

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Lënda “E drejta e Bashkimit Evropian” është dedikuar për studentët e programit te Administrimit Publik dhe Juridik përmban ligjërim mbi Ideologjinë dhe Historinë e Bashkimit Evropian. Lënda do të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi zhvillimet historike të Komunitetit Evropian si dhe hyrje në sistemin politik të Bashkimit Evropian. Me fokus në disa zhvillime të rëndësishme Evropiane do të  hulumtohen ngritjet dhe mënyrat e funksionimit politik dhe institucional të Evropës në fushat e caktuara.  Gjithashtu në njerin prej moduleve do të shqyrtohet dhe analizohet politika e zgjerimit e Bashkimit Evropian si njëra prej politikave më të rëndësishme.  Ligjëratat sjellin në përgjithësi aspekte interesante dhe të rëndësishme të procesit të integrimit evropian dhe përcillet me pjesëmarrjen aktive në diskutim të studentëve.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor të ofrojë njohuri të përgjithshme dhe themelore për Organizatat Ndërkombëtare. Lënda e Organizatave Ndërkombëtare do t’u ofrojë studentëve mundësi të zhvillojnë njohuritë e tyre për rregullat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me themelimin dhe funksionimin e organizatave ndërkombëtare. Konsideratë të veçantë do t’i epet historikut të themelimit të organizatave ndërkombëtare, institucioneve dhe kompetencave të tyre, politikave dhe procesit të vendimmarrjes brenda këtyre organizatave.

  Faculties & Depts

  Fillet e identitetit te politikave te jashtme dhe te sigurise se BE-se.Bashkepunimi politik evropian.Institucionalizimi dhe operacionalizimi i politikes se sigurise  se BE-se. Ndryshimet ne politika te jashtme dhe te sigurise se BE-se pas Marreveshjes se Lisbones. Roli i Unionit Evropian ne politikat e sigurise evropiane. Komponenta ushtarake dhe politika e sigurise se BE-se. Siguria evropiane dhe roli i OSBE-se dhe EULEX-it. Republika e Kosoves dhe Politikat e Sigurise se BE-se.

  Faculties & Depts

  Ky kurs i pajis studentet me teorite bashkekohore sociologjike dhe politike per shoqerine, fene dhe diversitetin;

  -          Njohja e perberesve te dukurive kulturore dhe fetare qe ndikojne ne zhvillimin e shoqerise se sotme demokratike

  -          Te kuptuarit e drejte te definicionit diversitet; biodiversitet (diversitet biologjik); etnodiversiteti (diversiteti etnik); diversiteti kulturor; diversiteti fetar

  -          Krijimi i mendimi kritik mbi zhvillimit te shoqerive demokratike, dhe respektimi i te drejtave te njeriut

  -          Roli i kultures ne shoqerine bashkekohore; raportin e kultures me politikes; multikulturalizmin dhe identitetin kulturor ne kohen e globalizmit.

  Faculties & Depts

  Lënda “Balanci në mes të punës dhe jetës” është e rëndësishme për të rritur rezultatet dhe motivin në punë dhe jetë. Kjo lëndë jep udhëzime për të menaxhuar kohën mirë dhe punuar me orar optimal me qëllim që të arrihen rezultate më të mira. Gjithashtu ndihmon në përcaktimin e prioriteteve gjatë realizimit të detyrave, vendosjen e qëllimeve të sakta dhe të arritshme, si dhe komunikimin më të mirë në ambientin e punës dhe në famillje.

  Faculties & Depts

  Nocioni dhe përkufizimi i globalizimi. Sistemet partiake dhe globalizimi. Ndikimi i sistemeve partiake në sistemet zgjedhore. Sistemet zgjedhore. Teoritë mbi zgjedhjet dhe sistemet zgjedhore.

  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Çështja penale (vepra penale) është e inkriminuar me dispozita të Kodit penal, ku pastaj, pas paraqitjes së supozimit se është kryerë vepër penale, ndërlidhet aktiviteti i organeve shtetërore (policisë, prokurorisë dhe i gjykatave) për gjetjen e të vërtetës lidhur me çështjen penale dhe kryerësin e saj. Kur në procedurë penale, me aktgjykim të formës së prerë, vërtetohet përgjegjsia penale e kryersit të veprës penale, ndaj tij, sipas rregullit, shqiptohet dhe ekzekutohet sanksioni i parashikuar me ligj. Gjithë veprimtaria e sipërtheksuar paraqet anën juridike të reagimit shoqëror kundër kriminalitetit. Mirëpo, kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme, është një dukuri shumë komplekse. Luftimi me sukses i tij, përveç qasjes nga aspekti juridik, kërkon edhe qasje tjera interdiciplinare. S’ka dyshim se në këtë drejtim Psikologjia gjyqësore zenë vend të rëndësishëm. Ajo studion ndodhitë psiqike të pjesëmarrsve në procesin penal dhe ndikimin e tyre në atë proces. 

  Faculties & Depts

  Koncepti i sistemit politik; Politika, e drejta dhe shteti; E ardhmja e politikës; Ç’është shteti; Qeverisje presidencial parlamentare apo gjysmë-presidenciale; Unitare, federale apo konfederale; Centralizim apo decentralizim; Partitë politike; Kultura politike; Konfrontimi apo konkurrenca politike; A e mbajnë apo rrënojnë demokracinë grupet e presionit; Shërbimi publik përballë mediave komerciale; Ç’është shteti i mirëqenies; Ankesat për demokracinë; Ngatërrim, ndërhyrje dhe modelim, qasje alternative ndaj studimit të politikës botërore në epokën e ndryshimit të vrullshëm. 

  Faculties & Depts

  Nocioni dhe përkufizimi i lëndës mësimore:BASHKËSIA NDËRKOMBËTARE DHE QEVERISJA E KONFLIKTEVE. Vendi dhe roli i bashkësisë ndërkombëtare në vendsojen e marrëdhënieve ndërkombëtare. Disa vështirësi karakteristike përkitazi me definimin e nocionit Bashkësi ndërkombëtare. Institucionet dhe rexhimi i qeverisjes me konfliktet.Bashkësia ndëkombëtare dhe proceset e paqës.

  Faculties & Depts

  Lënda “Politika dhe Institucionet e Bashkimit Europian” është dedikuar për studentët e programit te Administrimit Publik dhe Juridik përmban ligjërim mbi Ideologjinë dhe Historinë e Bashkimit Evropian. Lënda do të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi zhvillimet historike të Komunitetit Evropian si dhe hyrje në sistemin politik të Bashkimit Evropian. Me fokus në disa zhvillime të rëndësishme Evropiane do të  hulumtohen ngritjet dhe mënyrat e funksionimit politik dhe institucional të Evropës në fushat e caktuara.  Gjithashtu në njerin prej moduleve do të shqyrtohet dhe analizohet politika e zgjerimit e Bashkimit Evropian si njëra prej politikave më të rëndësishme.  Ligjëratat sjellin në përgjithësi aspekte interesante dhe të rëndësishme të procesit të integrimit evropian dhe përcillet me pjesëmarrjen aktive në diskutim të studentëve.

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimi Ekonomik Evropian është një lëndë obligative  ofruara per drejtimin e Studimeve Europiane  dhe semestrin e Peste.

  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Kjo lende perfshin njohjet teorike dhe praktike te rolit te inovacioneve ne ndermarrje. Gjithashtu ne kuader lendes trajtohen inovacionet ne raport me zhvillimin e produkteve, te sherbimeve, te teknologjive, organizimit dhe te marketingut. Lenda trajtone rolin e inovacionit ne biznes ne aktivitetet shkencoro-hulumtuese, per sistemet inovative, sistemet Kombëtare të Inovacioneve, Infrastrukturen inovative, qendrat e inovacionit, inkubatorët e biznesit, klasteret dhe rrjetat si dhe per politikat e inovacionit e Bashkimit Evropian, Pronësine intelektuale në kuader te menaxhimit te inovacioneve.

  Faculties & Depts

  Lenda konfliktet ndërkombëtare ka për qëllim fillimisht të ofrojë njohuri të përgjithshme mbi konfliktet nderkombetare. Që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore konfliktet ndërkombëtare janë rritur në mënyrë dramatike. Lënda konfliktet ndërkombëtare do t’u ofrojë studentëve mundësi që ne menyr te pavarur te zhvillojne perceptimet e tyre mbi konfliktet e ndryshme nderkombetare. Llojet, struktura, modelet e konflikteve nderkombetare si dhe implikimet dhe menaxhimi i konflikteve nderkombetare do te jene pjese e studimeve dhe zgjerimit te njohurive te Studenteve. Pjese te studimeve te kesaj lende do te jene edhe konfliktet e brendshme, konfliktet ndershtetrore, konfliktet botrore. Do te kete reflektim mbi konfliktet nderkombetare aktuale si dhe rendesine per te kontribuar ne ruajtjen e paqes botrore. Pjese e planprogramit per kete lend eshte edhe do te jete gjithashtu Studim i nje konflikti nderkombetar rasti aktual ne arenen nderkombetare si dhe skenaret eventual te nevojshem per menaxhimi e atije konflikti nderkombetar. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është një hyrje në studimet themelore të institucioneve publike. Lënda do të mbulojë rolin e institucioneve publike në krijimin e mirëqenies ekonomike dhe sociale të shoqërisë, formulimin dhe implementimin e politikave administrative, llogaridhënien, barrierat burokratike dhe vazhdimësinë e zhvillimit dhe konsolidimit të institucioneve publike. Kjo lëndë është e dizajnuar në mënyrë që të përfshijë ligjëratat, përgatitjen e detyrave të caktuara akademike nga studentët, prezantimet, diskutimet grupore dhe shqyrtimet e rasteve studimore nga situatat e ndryshme në institucionet publike vendore dhe ndërkombëtare.

  Faculties & Depts

  Lënda do të mundësojë një analizë teorike dhe praktike të administrimit ndërkombëtare, evoluimit të tij përgjatë historisë dhe problemeve që paraqet ai aktualisht. Po ashtu, objekt i lëndës do të jetë edhe evoluimi i qeverisjes ndërkombëtare, ndërlidhja e saj me globalizimin dhe ndërveprimi i qeverisjes dhe organizmave të qeverisjes ndërkombëtare me ato ndërkombëtare. Në këtë kuadër, një vëmendje e posaçme do t’i kushtohet sistemit aktual ndërkombëtar të qeverisjes, organizatave dhe strukturave kryesore të tij. Ndërkohë, kuptimi dhe përvetësimi i mirë i njohurive që synon të transmetojë kjo lëndë, nuk do të ishte i mundur pa një analizë rendit aktual botëror, të Drejtës ndërkombëtare, burimeve të kësaj të fundit, si dhe diskutimit të raportit midis konceptit të sovranitetit dhe administrimit ndërkombëtar.

   

  Krahas organizmave ndërkombëtare do të trajtohen edhe format e tjera të administrimit ndërkombëtare, si misionet e administrimit dhe faktmbledhëse të OKB-së dhe organizatave të tjera nëpër botë.  Midis organizmave të qeverisjes globale një vëmendje e posaçme do t;i kushtohet sistemit ndërkombëtar financiar me tre organizmat e tij si: FMN, OBT dhe Banka Botërore.

   

  Ndërkohë, pjesë e objektit do të jetë edhe analiza e misioneve faktmbledhëse në Kosovë të OSBE-së dhe misioneve të administrimit ndërkombëtar në Kosovë si UNMIK dhe EULEX.

   

  Në javën e fundit do të studiohen sfidat e sistemit aktual ndërkombëtar të administrimit dhe e ardhmja e këtij sistemi midis shtetit kombëtar dhe globalizimit.

  Faculties & Depts

  Lenda e studimit, detyrat dhe rendesia e administrimit te edukimit. Zgjedhja dhe mbareshtrimi i permbajtjeve kurrikulare ne diciplinat politike dhe te administrimit publik. Pergatitja dhe planifikimi i mesimit ne diciplinat mesimore nga politika dhe administrimi publik.Metodat, format dhe strategji te mesimdhenies bashkekohore ne diciplinat nga politika dhe administrimi publik.Teknologjia moderne dhe inovative ne mesimdhenien nga politika dhe administrimi publik. Forma dhe instrumente te percjelljes dhe vleresimit ne mesimdhenien nga politika dhe administrimi publik.

  Faculties & Depts

  Zanafilla e studimit shkencor të kombit; Teoritë kryesore për kombin dhe nacionalizmin; Teoritë primordialiste; Teoritë moderniste; Teoritë etno-simboliste; Teoritë më të reja për kombin dhe nacionalizmin; Zhvillimi i kombeve dhe proceset globalizuese; Kapitalizmi; Demokratizimi; Krijimi i shteteve kombëtare dhe ndikimi politik i tyre në zhvillimin e mëtutjeshëm të kombeve; Kombi dhe perspektivat e tij në epokën e globalizimit.

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi Strategjik” servisohet si lëndë obligative në semestrin e gjashtë në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë. Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohurit nga analiza bashkëkohore e menaxhmentit strategjik dhe me modelet e menaxhimit strategjik konkretisht me analizën e rrethinës, formulimin e misionit, qëllimit, strategjisë, realizimin dhe vlerësimin dhe kontrollin e performancës së organizatës.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor të ofrojë njohuri të përgjithshme dhe themelore për Organizatat Ndërkombëtare. Lënda e Organizatave Ndërkombëtare do t’u ofrojë studentëve mundësi të zhvillojnë njohuritë e tyre për rregullat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me themelimin dhe funksionimin e organizatave ndërkombëtare. Konsideratë të veçantë do t’i epet historikut të themelimit të organizatave ndërkombëtare, institucioneve dhe kompetencave të tyre, politikave dhe procesit të vendimmarrjes brenda këtyre organizatave.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon, ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave, metoda e mjete teknike, taktike e metodike, te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Lënda “Politika dhe Institucionet e Bashkimit Europian” është dedikuar për studentët e programit te Administrimit Publik dhe Juridik përmban ligjërim mbi Ideologjinë dhe Historinë e Bashkimit Evropian. Lënda do të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi zhvillimet historike të Komunitetit Evropian si dhe hyrje në sistemin politik të Bashkimit Evropian. Me fokus në disa zhvillime të rëndësishme Evropiane do të  hulumtohen ngritjet dhe mënyrat e funksionimit politik dhe institucional të Evropës në fushat e caktuara.  Gjithashtu në njerin prej moduleve do të shqyrtohet dhe analizohet politika e zgjerimit e Bashkimit Evropian si njëra prej politikave më të rëndësishme. Ligjëratat sjellin në përgjithësi aspekte interesante dhe të rëndësishme të procesit të integrimit evropian dhe përcillet me pjesëmarrjen aktive në diskutim të studentëve.

  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Çështja penale (vepra penale) është e inkriminuar me dispozita të Kodit penal, ku pastaj, pas paraqitjes së supozimit se është kryerë vepër penale, ndërlidhet aktiviteti i organeve shtetërore (policisë, prokurorisë dhe i gjykatave) për gjetjen e të vërtetës lidhur me çështjen penale dhe kryerësin e saj. Kur në procedurë penale, me aktgjykim të formës së prerë, vërtetohet përgjegjsia penale e kryersit të veprës penale, ndaj tij, sipas rregullit, shqiptohet dhe ekzekutohet sanksioni i parashikuar me ligj. Gjithë veprimtaria e sipërtheksuar paraqet anën juridike të reagimit shoqëror kundër kriminalitetit. Mirëpo, kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme, është një dukuri shumë komplekse. Luftimi me sukses i tij, përveç qasjes nga aspekti juridik, kërkon edhe qasje tjera interdiciplinare. S’ka dyshim se në këtë drejtim Psikologjia gjyqësore zenë vend të rëndësishëm. Ajo studion ndodhitë psiqike të pjesëmarrsve në procesin penal dhe ndikimin e tyre në atë proces. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor që të ofrojë një studim të rendit publik ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. Përmes kësaj lënde studentet përfitojnë njohuri mbi strukturën institucionale mbi kornizën ligjore në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe mekanizmat për zbatimin e kësaj kornize.  Përveç analizës së kornizës ligjore dhe institucionale të Kombeve të Bashkuara dhe sistemeve rajonale për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, kjo lëndë po ashtu synon ekzaminimin e zhvillimit të diskursit dhe lëvizjes për të drejtat e njeriut, veçanërisht nga viti 1945.

  Përmbajtja e kësaj lënde është e strukturuar tri kategori kryesore, dhe ka për objektiv që: 1), të ofrojë një hyrje konceptuale për të drejtat e njeriut; (2), të paraqesë dimensionin institucional të sistemit ndërkombëtar për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, dhe (3), të analizojë dhe studioj çështje, raste dhe të drejta specifike të njeriut.

  Faculties & Depts

  Terrorizmi ndrkombtar- metodat e parandalimit

   

  Në kuadër të kësaj lënde studentët do të kenë mundësi të mësojnë për përkufizmin e dukurisë së terrorizmit si dhe për elementet kryesore të kësaj dukurie. Më tutje do të mësojnë për historikun e kësaj dukurie, pastaj për shkaqet që ndikojnë në paraqitjen e saj si dhe për mënyrat e rregullimit penalo juridik të kësaj dukurie sikurse me dispozitat juridike nacionale ashtu edhe me akte dhe konventa ndërkombëtare.  

  Faculties & Depts

  Permbajtja e kursit te sociologjise politike fillon me njohuritr te korpusit te teorive sociologjike, ne vecanti me ato qe kane te bejne me me organizimin politik te shoqerise moderne, me institucionet formale te shtetit modern  dhe me  participimin ne proceset shoqerore, njohurite mbi konceptet themelore politike (pushteti, fuqia, bashkesia politike, ideologjia hegjemonia, kultura politike diskursi politik). Studenti ne kuader te ketij kursi do te fitoj njohuri ne qeverisjen  e proceseve shoqerore, dhe e qeverisjes e proceseve te ndryshimeve ne pergjithesi, njohurite mbi modelet e participimit politik, te vendimarrjeve politike dhe te artikulimit te interesave grupore dhe interesave shoqerore qe eshte baze e domosdoshme per hulumtim dhe te kuptuaarit e shoqerise ne tersi. 

  Faculties & Depts

  Kursi Politika e Jashtme dhe Diplomacia është i dedikuar studentëve të vitit të tretë të Departamentit Shkenca Politike dhe Administrim Publik. Në hyrje të kursit do të hidhet një vështrim mbi zhvillimin e shërbimit diplomatik dhe rolin e Ministrive të Jashtme të shteteve të veçanta. Fokusi do të bie mbi pjesën e teorisë dhe praktikës diplomatike. Saktësisht, do të mësohet mbi artin e negocimit, përgatitjen e negociatave, negociatat rreth tryezës së rrumbullakët, “momentimun diplomatik”, dhe hartimin e marrëveshjeve. Në leksionet vijuese do të shqyrtohen format e veprimit diplomatik, siç janë diplomacitë bilaterale konvencionale, bilaterale jo konvencionale, multilaterale, dhe diplomacia e ndërmjetësimit.

  Faculties & Depts

  Lënda Hyrje në informatikë është e dizajnuar ashtu që të njoftoj studentët me punën  me kompjuter, sistemet numerike, paraqitjen  e numrave në kompjuter, pjesa harduerike  e kompjuterit, pjesa softuerike  e kompjuterit, sistemi operative DOS, sistemi operative Windows, programet aplikative te sistemit operative  Windows, programet aplikative te paketës OFFICE, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, multimedia, interneti, programet tjera aplikative te avancuara

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim të informojë studentët për mendimin gjeopolitik dhe gjeostrategjik, të logjikave e të metodave të tyre, të gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë rajonale dhe asaj botërore aktuale. Parë nga këndvështrimi teorik i kësaj fushe, do të mirë-informojë studentët me përmbajtjen e metodave te gjeopolitikës, të raporteve të saj me gjeografinë politike dhe gjeostrategjinë, gjithashtu edhe kuptimi dhe dobia e përdorimit të saj. Gjithashtu nje vend të veçantë në këtë kurs do t’i kushtohet problemeve të gjeopolitikës, teoritë dhe pikëpamjet e studiuesve të ndryshëm për gjeopolitikën si dhe lidhjet ndërmjet gjeografisë politike, gjeopolitikës, gjeostrategjisë si dhe ndërvarësitë ndërmjet tyre

  Në kushtet e sotme gjeopolitik me gjeostrategjik kanë marrë një kuptim të gjerë dhe përveç faktorëve fizik (natyror ose gjeografik) ajo vlerëson edhe faktorët politik, ekonomik, ideologjik, ushtarak, kulturor, fetar, teknologjik, demografik, ekologjik, si dhe faktorët e brendshëm dhe të jashtëm me qëllim që të përcaktoj objektivat dhe politikat e duhura. Kjo ndihmon për të kuptuar më mirë idetë e konceptet e gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë në realitetet e sotme rajonale, por edhe në zhvillimet globale.

  Faculties & Depts

  Nocioni, funksioni  dhe raporti i mediave  me politikën..Historiku i zhvillimit të mediave-nga mediat e shkrimit drejt mediave elektronike. Mediat dhe sociologjia e komunikimit masiv. Politika dhe opinioni medial në shoqërinë bashkëkohore.Etika politike dhe mediat. Ndikimi i mediave në formimin e opinionit publik. Mediat dhe zgjedhjet.Funksioni i mediave në shoqëritë në tranzicion.Mediat në shoqërinë shumetnike.

  Faculties & Depts

  Permbajta e kesaj lende ka te beje me nje varg ceshtjesh qe kane te bejne me analizen e qytetit ., qe perbehet prej tri korpuseve te ceshtjeve qe jane te ndrlidhura njera me tjetren Pjesa e pare e korpusit te ligjeratave i referohet Konceptualizizmit te qytetit dhe teorite e ndryshme mbi konceptin e qytetit dhe te fshatit, si vendbanime .Ne kete kontekst do ti referohen  edhe teorive sociale (Marks, Durkheim dhe Weber),  si dhe lindjes se sociologjise urbane dhe teorite e Ekologjise humane te Shkolles se Cikagos si dhe teorite e sociologjise se re urbane ,Ne korpusin e dyte te ligjeratave do ti referohet  lindjes se qyteteve moderne si dhe ceshtjeve qe kane te bejne me menyren e jetes urbane                                                                                  

  Faculties & Depts

  Lenda Qeverisja lokale eshte pjese e studimeve te politikave publike dhe te administrates publike duke u perqendruar ne nivelin lokal.Ne kuader te programit,pjeset kryesore tematike jane:baza hisorike dhe politike e vetqeverisjes;baza juridiko-politike nderkombetare dhe vendore e qeverisjes lokale,organizimi dhe funksionimi i qeversijes lokale ne Republiken e Kosoves dhe fuqia politike dhe ligjore e pushtetit vendor ne permiresimin e jetes se qytetareve.Gjithashtu,nje pjese e lendes do t’i kushtohet parimeve te organizimit vertikal te shtetit,me theks te vecante parimit te decentralizimit dhe llojeve te decentralizimit.

  Ne fund,duke marre parasysh aktualitetin e temes,kemi programuar edhe shpjegime per asociacionet e komunave ne pergjithesi,kurse per asociacionet e komunave te Kosoves ne vecanti.

  Faculties & Depts

  Studentet nga ky kurs marrim mjohuri baze per kerkime shkencore Ne kete kontekst, se pari mjihen me me problemet dhekonceptet themelore te metodologjise, qe jane te karakterit teorik. Termat baze te ketyre metodave te kerkimit ;perkufizimi, klasifikimi, strategjia dhe shembuj zbatimesh te ketyre metodave te kerkimit Etapat e lerkimit.  Ne vazhdi, studenti do te njihet me metodat konkrete te kerkimit ne shkencat sociale si dhe perpunimi, analiza e te dhenave kerkimore si hallke e zinxhirit kerkimor.

  Faculties & Depts

  E Drejta Biznesore është degë e së drejtës e cila juridikisht e rregullon biznesin i cili qëllim, cak dhe objektiv kryesor e ka profitin. Objekt i së Drejtës Biznesore sipas një numri të konsiderueshëm mendimtarësh, përfshinë një varg disiplinash shkencore dhe degësh të së drejtës si: të drejten e detyrimeve, administrative, kushtetuese, të drejtën ekonomike statusore, të drejtën e pronësisë intelektuale, të drejtën detare, të drejtën e konkurrencës, të drejtën ekologjike, të sigurimeve etj.

  Faculties & Depts

  Lënda E drejta dhe procedura administrative është sistemuar në atë mënyrë që studentëve t’iu ofrojë njohtimet themelore dhe të përgjithshme, si për të drejtën administrative materiale, ashtu edhe për procedurën administrative.Kjo lëndë synon që studentëve t’u bëjë të mundshëm jo vetëm mësimin teorik mbi të drejtën administrative dhe karakteristikat e përgjithshme të saj,por edhe mësimin praktik të procedurës administrative.Nëpërmjet të përdorimit të metodës krahasimtare, pretendohet që të bëhet një panoramë e zgjidhjeve të ndryshme ligjore veçanërisht në fushën e procedurës administrative, në mënyrë që studentët të marrin njohuri për më shumë sisteme.

  Përgjithësisht, E drejta dhe procedura administrative përmbledhin nocionet dhe parimet e përgjithshme të studimit të njërës prej disiplinave më të rëndësishme të së drejtës dhe të vështrimit të raporteve të saj me degët e tjera të së drejtës.Për të përmbushur misionin e saj, nëpërmjet të kësaj lënde parashihet që:

  • Studentët të mundë të  kuptojnë  konceptet themelore të së drejtës administrative dhe të procedurës administrative;
  • Tek ata të kultivohet mënyra kritike e të menduarit mbi çështjet dhe problemet për të cilat diskutohet  në klasë;
  • Ata të aftësohen për të komunikuar shlirshëm për problemet praktike në fushën e administratës;
  • Të pregatitën për punën praktike, veçanërisht për punën në zbatimin e procedurës administrative, qoftë në situatat e të qenit të tyre zyrtarë të administratës, qoftë në situatatat e të qenit të tyre palë në procedurë;
  • Të zhvillojnë aftësitë dialoguese njëri me tjetrin, në mënyrë që të arrijnë shkallën e duhur të përvetësimit të lëndës;
  • Të motivohen për punë në administratë, duke respektuar rregullat e sjelljes së mirë dhe të etikës së nëpunësve në administratë.
  Faculties & Depts

  Evropa në prag të Luftës së Parë Botërore; Periudha e  luftës totale; Wilsoni dhe Traktati i Versajës, Historia Politike e Evropës ndërmjet Dy Luftërave (1918-1933), Rishfaqja e të mundurve: Hitleri dhe shkatërrimi i Versajës, Vendet e Lindjes së Largët Midis Dy Luftërave, Lufta e Dytë Botërore, Diplomacia e Aleatëve Antifashist në mbarim të Luftës, Fillimet e  Luftës së Ftohtë, Lindja e Largët dhe Lufta e Ftohtë, Periudha e Luftës së Ftohtë ne Rajonin Lindjes së Afërt dhe e Mesme, Evropa pas Luftës së Ftohtë, Politika e zgjerimit të BE.

  Faculties & Depts

  Aspektet teorike dhe të dhënat kryesore të ekonomisë neoklasike dhe të globalizimit ekonomik; Teoritë më të reja ekonomike, dhe zbatimet në fushën e politikes; Sistemet e ndryshme kombëtare të ekonomisë politike; Sistemi tregtar, sistemi monetar dhe sistemi financiar ndërkombëtar; Roli i kombit dhe i shtetit kombëtar në ekonominë politike; Firmat shumëkombëshe; Integrimet ekonomike rajonale; Organizatat ndërkombëtare dhe ndikimi i tyre në ekonominë politike. 

  Faculties & Depts

  Roli i politikes ne ndarjen dhe sistemimin e shkencave ne ato te natyres teorike dhe praktike. Shoqerizimi i njeriut si baze e politikes. Ide dhe pikepamje politike te mendimtareve e filozofeve te periudhave te ndryshme te zhvillimit te mendimit filozofik ( te filozofeve deri te Platoni, Platoni, Arsitoteli, akvinski, Machiaveli, filozofeve te periudhes se reformacionit,te utopise dhe te koheve me te reja...). Ideja e tolerances, rehabilitimi i filozofise praktike, sistemet totalitare te shekullit XX, demokracia, liberalizimi, komunitarizmi.

  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Politika është “procesi gjatë të cilit përdoren fuqia dhe ndikimi për të promovuar vlera dhe interesa të caktuara”. Shkenca politike është “ një grup i teknikave, koncepteve dhe qasjeve, objektivi i të cilave është ngritja e qartësisë dhe saktësisë të të kuptuarit të botës politike nga ana jonë”.

  Politikat janë të ndryshme nga vendi në vend. Qëllimi i shkencave politike krahasuese është që të hulumtoj arsyet për këto ndryshime. Duke përdorur një qasje krahasuese, hulumtuesit e shkencave politike shpresojnë të arrijnë më mirë funksionimin e sistemeve politike.

  Lënda do të përmbajë shpjegimet rreth logjikës së politikave krahasuese dhe metodave që përdoren për krahasimin e sistemeve të ndryshme politike. Në të njëjtën kohë, bazuar në sisteme të ndryshme politike në shtete të ndryshme do të tentohet të konkretizohen format teorike të krahasimit.

  Faculties & Depts

  Lënda “Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare” është dedikuar për studentët e programit te Administrimit Publik përmban ligjërim mbi objektin e studimit te marrëdhënieve ndërkombëtare, si pjese disiplinore duke vazhduar me historinë dhe njohjen me aktoret pjesëmarrës.

  Me tutje ne mënyrë te veçantë do te shqyrtohen temat si politika e jashtme, diplomacia, lufta dhe paqja, konfliktet ndërkombëtare, e për te përfunduar me një vështrim ne perspektiven e marrëdhënieve ndërkombëtare ne shekullin e XXI-te.

  Faculties & Depts

  Dallimi midis politikës dhe politikave; Hapat e procesit të analizës dhe të planifikimit të politikave; Përkufizimi i problemit që duhet zgjidhur përmes politikave dhe rëndësia e tij; Grumbullimi i dëshmive për problemin; Parimet themelore të krijimit të alternativave për zgjidhjen e problemit; Përzgjedhja e kritereve për vlerësimin e alternativave të dhëna; Metodat bazë për projektimin e rezultateve për alternativat dhe veçanta; Përballja me kompromiset e alternativave të veçanta dhe marrja e vendimit për përzgjedhjen e zgjidhjes së problemit. Zbatimi i njohurive të fituara në praktikë, përmes zgjedhjes së problemeve konkrete nga ana e studentëve dhe krijimit të politikave për zgjidhjen e tyre. 

  Faculties & Depts

  Makroekonomia 1 trajton çështjet bazike të makroekonomisë si: kërkesa agregate, oferta agregate, investimet, bruto produkti vendor si dhe agregatët e tjerë makroekonomikë. Trajtimi i këtyre temave mundëson që të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me inflacionin, papunësinë, rritjen ekonomike, funksionimin e sistemit bankar dhe lidhjet ekonomike ndërkombëtare  Në këtë kurs trajtohen edhe politikat dhe instrumentet e ndërhyrjes së shtetit në ekonomi.

  Faculties & Depts

  Lënda Gjuhë angleze II ka për qëllim të ushtruarit e shkathtësive gjuhësore te cilat I shërbejnë studentëve për të komunikuar, shkruar dhe lexuar tekste te shkurtëra në gjuhën angleze. Gjatë ushtrimeve dhe ligjeratave do të mësohen dhe ushtrohen sistematikisht katër shkathtësitë kryesore të gjuhës angleze: të dëgjuarit, të folurit; të lexuarit dhe të shkruarit. Gjatë kësaj kohe do të mësohet edhe gramatika dhe fjalori I gjuhës angleze, komponente këto mjaft të rëndësishme për të përdorur drejt dhe sa me më pak gabime gjuhën angleze. 

  Faculties & Depts

  Studim sistematik te shoqerise, apo ne kuptimin me specifik , studion interaksionin ndermjet institucioneve shoqerore , kulturave , grupeve shoqerore dhe individeve. Ajo sunon te shpjegoje fenomenet e ndryshme shoqerore , kulturore, politike dhe ekonomike , ne kontekstin e struktures shoqerore dhe marredhenieve ne mes  grupeve te ndryshme shoqerore

  Sociologjia per fokus ka edhe marredheniet e pabarabarta te grupeve shoqerore qe e konstruktojne boten sociale te grupeve te ndryshme shoqerore , qe ndikojne ne formesimin e jetes se individeve .Gjithashtu reflekton edhe ne  menyrat e jeteses ne kontekste te ndryshimeve shoqerore ekonomike , sidomos ne fokus eshte shoqeria moderne, si pasoje e Revolucionit Tekniko-teknologjik dhe Revolucionit Shkencor- Intelektual.

  Faculties & Depts

  Lënda “Historia dhe Identiteti” është dedikuar për studentët e Programit Administrim Publik. Kjo lëndë studentëve i’u mundëson të njihen mëpërseafërmi me konceptin e Identitetit dhe Zhvillimin historik, me llojet e Identitetit kolektiv.

  Studenti njihet me Identitetin në shoqerin multikulturore me konvergjencat e Identitetit si dhe me llojet e integrimit në identitetin e një shoqerie përkatëse , çoftë përmes asimilimit, integrimit dhe formave tjera.

  Si çështje me rëndesi është çështja e identitetit fundametalist dhe identiteti relegjioz.

  Bota multikulturore dhe kundërthenjët mes civilizimeve me identitete të kunderta dhe hegjemonia në kulturen nacionale.

  Roli i demokracisë në formimin e identitetit në botë dhe në Kosovë.

  Faculties & Depts

  E Drejta Ndërkombëtare Publike është një lëndë sfiduese pasi operon në një arenë politike që për nga struktura dhe dinamika dallon nga e drejta e brendshme me të cilën studentët janë më të familjarizuar. Për hir të përgatitjes sa më të mirë dhe të mundësisë për ndërveprim më të madh në klasë, është fuqimisht e rekomanduar që studentët të lexojnë paraprakisht materialet për temën e cila do të diskutohet në orën(-t) pasuese, për të krijuar një kuptim të përgjithshëm dhe familjarizim me materialin e tërësinë e ndryshueshmërinë dhe temave që do të diskutohen në ligjërata. Studentët do të njoftohen rregullisht për materialet që duhen lexuar për orët pasuese.

  Faculties & Depts

  Studentët do të marrin  njohuri nga Statistika në biznes , perms së cilës do të njihen :

  - Populacioni. Mostra .Karakteristika. Tabelat Statistikore , Poligonet , 

  - Histogramet

  - Madhesite mesatare dhe pozicionale

  - Devijimin e karakteristikes

  - Indeksat

  - Nocionet themelore te probabilitetit

  - Ndryshoet e rastit

  - Shperndarjet diskrete të rastit

  - Shperndarjet e vazhdueshme të rastit

  Faculties & Depts

  Përqendrimi i përmbajtjes së lëndës dotë jetë në fitimin e njohurive nga disa fusha kryesore, në mesin e të cilave: Hyje në Shkencat Politike; Historia e Shkencës Politike; Institucionet Politike; Politika Krahasuese; Marrëdhëniet Nkombëtare; Ekonomia Politike; Administrimi Publik

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë do të shtjelloj konshkceptet kryesore të integrimit evropian duke përfshirë  fazat kryesore te zhvillimit historik të këtij integrimi, sistemin nder dhe mbiqeveritar  politik si dhe institucionet dhe aktoret me te rëndësishëm te vendimmarrjes brenda Unionit Evropian.

  Ne pikëpamjen historike, kjo lende do te trajtoje zhvillimet qe nga Plani i (Monnet-) Schumanit dhe themelimi i Traktatit për qymyr dhe çelik (ECSC), Akti Evropian (SEA), Unioni monetar evropian e deri te diskutimi i gjere i Kushtetutës Evropiane dhe Traktatit te Lisbonës. 

  Duke trajtuar këto zhvillime, studentet do te kenë mundësinë te mësojnë rolin e institucioneve (Komisionit, Parlamentit, Këshillit, Bankës Evropiane dhe Gjykatës Evropiane) dhe proceseve, përmes te cilave realizohet vendimmarrja brenda Bashkimit Evropian. 

  Ne kuadër te përmbajtjes se kursit do te përfshihen poashtu zhvillimet ne shtetet anëtare te BE-se, por para se gjithash fokusi do te mbetet ne institucionet e nivelit BE-se. Temat ne te cilat do te fokusohemi janë: 1. Historia e integrimeve evropiane duke analizuar traktatet e shteteve anëtare për formimin e BE-se 2. Qasja teorike ndaj BE-se si dhe forma e qeverisjes 3. Institucionet politike te BE-se dhe ndikimi i tyre ne politik. 4. Valët e ndryshme te zgjerimit te BE-se si dhe zhvillimet e ardhshme te procesit te zgjerimit 5. Politikat e ndryshme te BE-se. Do te diskutohet poashtu edhe roli i Bashkimi Evropian si një faktor i jashtëm, duke prekur edhe Politiken e Jashtme te Përbashkët dhe te Sigurisë, Politiken e Fqinjësisë dhe Zgjerimit me fokus ne Ballkanin Perëndimor.  

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është konstruktuar që ti kyç studentët në atë që mund të quhet “gjuha e komunikimit me të gjithë botën”. Studentët njohuritë e fituara do ti zbatojnë në çështje nga jeta praktike. Ky nivel do ti përfshijë gjërat elementare të gjuhës angleze, të cilat janë të domosdoshme dhe shërbejnë si urë lidhëse për të kaluar në mësimin e gjuhës angleze për ekonomi, biznes, administrate publike, juridik, psikologji dhe fusha të tjera të ngjajshme.

  Faculties & Depts

  Lënda “Historia dhe Politika e Ballkanit” është dedikuar për studentët e programit te Shkencave Politike dhe Administrimit Publik përmban ligjërim mbi objektin e studimit te zhvillimeve historike te politikave dhe Shoqërive të Ballkanit, perjudhen e gadishullit Ballkanik nën sundimin Osman, Jugosllavine e Titos, reformat e ndermarra rolin e saj ne arenen nderkombetare. Me tutje ne mënyrë te veçantë do te shqyrtohen temat mbi shperberjen e Jugosllavise ( Luftrat ne Slloveni, Kroaci, Bosne dhe Herzegovin) qasja paqesore e Kosoves per Pavarsi si dhe perspektiven Europiane te ketyre shteteve. 

  Faculties & Depts

  Problemi ekonomik – pamjaftueshmëria dhe zgjedhjet; Oferta dhe kërkesa; Elasticiteti; Prodhimi dhe kostot e prodhimit; Regjimet e funksionimit të tregut: Gara e përsosur, monopoli, oligopoli; Tregjet e resurseve dhe tregjet e punës; Makroekonomia; GDP-ja, rritja ekonomike dhe inflacioni; Problemet e punësimit dhe papunësia; Oferta dhe kërkesa agregate; Multiplikatorët e shpenzimet; Parimet bazë të politikave fiskale dhe monetare; Tregtia botërore dhe financat ndërkombëtare. 

  Faculties & Depts
  • Njohja e studentëve me Planin dhe programin e kursit.
  • Nocioni dhe rëndësia e zotërimit të shkathtësisë së leximit dhe shkrimit akademik
  • në gjuhën amtare dhe të tjera botërore
  • Procesi i të shkruarit ?
  • Farët (llojet) e shkresave dhe të komunikimit me shkrim akademik: Letrat personale
  • dhe miqësore;Letrat zyrtare:Memot:E-maili(Posta elektronike);
  • Letrat e kërkesës për punë dhe Curriculum Vitae
  • Mbajtja e shenimeve,përmbledhjet,rendi i ditës dhe procesverbali
  • Paragrafi: ndërtimi dhe llojet e tij
  • Eseja: nocioni ,rëndësia dhe struktura: Dhjetë hapat bazë për të shkruar një ese
  • Eseja, llojet dhe mënyrat të shkrimit të saj
  • Eseja treguese dhe eseja përshkruese
  • Eseja shpjeguese dhe bindëse
  • Të shkruarit e punimeve profesionale: Punimi seminarik dhe Punimi i diplomës
  • Si të shkruhet disertacioni  dhe punimi kërkimor-shkencor? Zgjedhja e temës,grumbullimi e konsultimi i literaturës dhe burimeve tjera relevante.Evidentimi korrekt i perifrazimeve,citateve dhe parandalimi i plagjiaturës
  • Redaktimi i dorëshkrimit
  • Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit /MKLSH/
  Faculties & Depts

  Historia e Mendimin Politik në periudhën antike, Hyrje në Historinë e mendimit politik, Idetë etiko-politike të Plantonit, Sajimi i shkencës politike nga Arsitoteli, Aristoteli (vazhdim), Republika e Ciceronit Historia e Mendimit Politik në Mesjetë, Krishterizmi dhe filozofia politike, Historia e Mendimit Politik në Kohën Moderne, Mendimi modern politik i Makiavellit, Utopia moderne: T. Mori dhe T.Kampanela, Themelimi i filozofisë moderne politike nga Hobsi, Mendimi i Lokut për shoqërinë civile, Filozofia politike e Rusos dhe revolucioni Francës.

  Mendja si burim i së drejtës, moralit dhe shtetit: Kanti e Fihte, Filozofia e së drejtës së Hegelit

  Anglez: Xh.Brentami e XH.S.Milli, Utilitarizmi, Liria dhe demokracia sipas A.dë Tokëvilit, Kritika e shoqërisë moderne dhe utopizmi i K.Marksit.

  Faculties & Depts

  Lënda Hyrje në Administrimin Publik është sistemuar në mënyrën që studentët të kenë mundësi të marrin njoftimet themelore dhe të përgjithshme mbi Administrimin Publik, si degë e shkencës politike, nga njëra anë, dhe mbi administratën publike, si objekt i studimit të saj, nga ana tjetër.Strukturimi i lëndës është bërë në përputhje me përmbajtën e saj. Studentët do të përqëndrohen kryesisht në nocionet dhe parimet   e administratës publike, duke pasur parasysh zbërthimin më të hollsishëm të lëndës në studimet e kursit më të lartë.Vështrimi i raporteve të administratës publike me politikën, me ligjin, me qytetarët dhe me qeverisjen përbëjënë shtyllat mbi të cilat ndërtohet kursi mësimor i lëndës.   

  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Kjo lende trajton streotipet dhe rolet gjinore aktualisht te mundshem. Kjo lende si nderdisciplinar, paraqet nje kendeveshtrim per rolet gjinore te te dy sekseve , grave dhe burrave. Kjo lende ne studimet e veta eshte mbeshtet si ne; psikologji, sociologji, biologji, antropologji ekonomi, shkence politike. Kjo lende eshte gjithperfshirse, duke integruar te gjitha njohurite ne fjale, me qellim qe te kuptohet sa me mire, stereotipet dhe rolet gjinore. Trajton te gjitha temat qe lidhen me gjinine dhe me fushen perkatese;stereotipet gjinore (konceptet), krahasimet te funksionit fizik dhe konjitiv, karahasimi i personalitetit dhe sjelljes sociale, krahasime te sjelljes seksuale origjina sociale e streotipeve dhe roleve gjinore, Teorite per faktoret socializues, Pasojat e stereotipeve dhe roleve gjinore , ne familje ne pjesemarrjen e grave ne punes (tregun e punes), Abuzimet, ngacmimi seksual, perdhunimet, e tjere, dhe ne fund pertej stereotipeve dhe roleve gjinore. 

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon, ne baze te arritjeve aplikative te ketyre shkencave, metoda e mjete teknike, taktike e metodike, te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme, pak a shumë, është i pranishëm në çdo shoqëri njerëzore. Delikuentët – kryerësit e veprave kriminale dhe të delikteve të tjera mund të paraqiten nga të gjitha kategoritë e shoqërisë, qofshin ata persona madhor apo të mitur. Luftimi me sukses i kriminalitetit kërkon studim dhe qasje interdisiplinare (juridiko penale, kriminologjike, kriminalistike, psikologjike etj.). Kësisoj, e tërë veprimtaria e zyrtarit të policisë dhe e prokurorit të shtetit duhet të zhvillohet që nga momenti i parë metodikisht dhe me plan. Në përpjekjet në këtë drejtim ata shpesh i pengon kryerësi i panjohur, i pandehuri, koha e kaluar, dëshmitarët e rremë dhe rrethana të tjera të shumëllojshme. Organet e njdjekjes kanë para veti pasojen e veprës penale, shpeshherë edhe të paqartë. Mirëpo, ata duhet të zbulojnë ekzistimin e veprës penale, shkakun e saj dhe t’i dorëzojnë kryerësit në gjyq. Në këtë drejtim njohuritë psikologjike lidhur me delikuencen janë të mirëseardhura. Psikologjia e ligjit mund të luajë një serë rolesh kyçe në procesin e hetimit kriminalistik. Qasja psikologjike në ndriçimin e çështjes penale përfshinë punën e psikologut i cili, duke u nisur nga njohja që ka për sjelljen njerëzore, motivimin, dhe patologjinë, mund të krijojë profilin psikologjik të kriminelit, profil i cili, në disa raste, mund të jetë shumë i saktë. Njohuritë psikologjike janë të rëndësishme edhe për procesin gjyqësor dhe për sistemin penitensiar. Trajtimi psiklogjik i kriminalitetit posaçrisht vjen në shprehje të procedimi me kryerës të mitur të veprave penale. 

  Faculties & Depts

  Hyrje ne shkencat e komunikimit,strukturat e komunikimit masiv dhe marredheniet me publikun. Nocioni, rendesia dhe zhvillimi i marredhenieve me publikun.Teorite e marredhenieve me publikun. Fazat e vendosjes dhe  llojet e marredhenieve me publikun. Teknikat e mjetet per formimin e marredhenieve me publikun. Matja dhe vleresimi i marredhenieve me publikun. Keshillimi ne marredheniet me publikun. Personaliteti i zedhenesit- punonjesit per marredhenie me publikun. Njohja dhe perfillja e kodeksti etik ne marredheniet me publikun.

  Faculties & Depts

  Qëllimi primar i lëndës është që t’i ofrojë studentëve një njohje të thellë të Sjelljes Organizative.  Konsideratë e veçantë do t’i jepet aspektit praktik të ketyre çështjeve rekrutimit të personelit në Ndërmarrjet Kosovare.  

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi Strategjik” servisohet si lëndë obligative në semestrin e gjashtë. Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohurit nga analiza bashkëkohore e menaxhmentit strategjik dhe me modelet e menaxhimit strategjik konkretisht me analizën e rrethinës, formulimin e misionit, qëllimit, strategjisë, realizimin dhe vlerësimin dhe kontrollin e performancës së organizatës.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është një hyrje në studimet themelore të institucioneve publike. Lënda do të mbulojë rolin e institucioneve publike në krijimin e mirëqenies ekonomike dhe sociale të shoqërisë, formulimin dhe implementimin e politikave administrative, llogaridhënien, barrierat burokratike dhe vazhdimësinë e zhvillimit dhe konsolidimit të institucioneve publike. Kjo lëndë është e dizajnuar në mënyrë që të përfshijë ligjëratat, përgatitjen e detyrave të caktuara akademike nga studentët, prezantimet, diskutimet grupore dhe shqyrtimet e rasteve studimore nga situatat e ndryshme në institucionet publike vendore dhe ndërkombëtare.

  Faculties & Depts

  Në kuadër të kësaj lënde studentët do të kenë mundësi të mësojnë për përkufizmin e dukurisë së terrorizmit si dhe për elementet kryesore të kësaj dukurie. Më tutje do të mësojnë për historikun e kësaj dukurie, pastaj për shkaqet që ndikojnë në paraqitjen e saj si dhe për mënyrat e rregullimit penalo juridik të kësaj dukurie sikurse me dispozitat juridike nacionale ashtu edhe me akte dhe konventa ndërkombëtare.  

  Faculties & Depts

  Çështja penale (vepra penale) është e inkriminuar me dispozita të Kodit penal, ku pastaj, pas paraqitjes së supozimit se është kryerë vepër penale, ndërlidhet aktiviteti i organeve shtetërore (policisë, prokurorisë dhe i gjykatave) për gjetjen e të vërtetës lidhur me çështjen penale dhe kryerësin e saj. Kur në procedurë penale, me aktgjykim të formës së prerë, vërtetohet përgjegjsia penale e kryersit të veprës penale, ndaj tij, sipas rregullit, shqiptohet dhe ekzekutohet sanksioni i parashikuar me ligj. Gjithë veprimtaria e sipërtheksuar paraqet anën juridike të reagimit shoqëror kundër kriminalitetit. Mirëpo, kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme, është një dukuri shumë komplekse. Luftimi me sukses i tij, përveç qasjes nga aspekti juridik, kërkon edhe qasje tjera interdiciplinare. S’ka dyshim se në këtë drejtim Psikologjia gjyqësore zenë vend të rëndësishëm. Ajo studion ndodhitë psiqike të pjesëmarrsve në procesin penal dhe ndikimin e tyre në atë proces. 

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian , bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Ky kurs i pajis studentet me teorite bashkekohore sociologjike dhe politike per shoqerine, fene dhe diversitetin;

  -          Njohja e perberesve te dukurive kulturore dhe fetare qe ndikojne ne zhvillimin e shoqerise se sotme demokratike

  -          Te kuptuarit e drejte te definicionit diversitet; biodiversitet (diversitet biologjik); etnodiversiteti (diversiteti etnik); diversiteti kulturor; diversiteti fetar

  -          Krijimi i mendimi kritik mbi zhvillimit te shoqerive demokratike, dhe respektimi i te drejtave te njeriut

  -          Roli i kultures ne shoqerine bashkekohore; raportin e kultures me politikes; multikulturalizmin dhe identitetin kulturor ne kohen e globalizmit.

  Faculties & Depts

  Një detyrë kyçe e menaxherit është të arrijë të kuptojë më tepër stresin në vendin e punës, në organizatë, si dhe tek ekipet dhe individët. Të merr në kosideratë praktikat për reduktimin e stresit, për largimin e pasojave të stresit dhe për intervenim si ndihmesë punonjësve të stresuar. Në kuadër të kësaj lënde, ne do të kuptojmë rolin e menaxherit në menaxhimin e stresit në grup punues apo në organizatë dhe në menaxhimin e punëtorëve të stresuar. 

  Faculties & Depts

  Lënda “Balanci në mes të punës dhe jetës” është e rëndësishme për të rritur rezultatet dhe motivin në punë dhe jetë. Kjo lëndë jep udhëzime për të menaxhuar kohën mirë dhe punuar me orar optimal me qëllim që të arrihen rezultate më të mira. Gjithashtu ndihmon në përcaktimin e prioriteteve gjatë realizimit të detyrave, vendosjen e qëllimeve të sakta dhe të arritshme, si dhe komunikimin më të mirë në ambientin e punës dhe në famillje.

  Faculties & Depts

  Kohëve te fundit vazhdimishtë kemi një prezencë të dilemës në lidhje me Etikën e Biznesit Globalizimi i biznesit së bashku me përparimet më të mëdha në teknologji ka rritur kompleksitetin e marrjes se vendimit etikë në biznes.Kuptimi i etikës së biznesit është bërë si elemnt vendimtarë në mjedisin organizativ.

  Gjithashtu fokusi është për të theksuar rëndësin  e vlerave etike ,besimin,respektin dhe drejtësin në kontekstin e efektivitetit indvidual dhe organizativ.

  Faculties & Depts

  Menaxhimi efektiv i burimeve njerezore përfshin planifikimin e karrierës, zhvillimin e karrierës dhe planifikimin e vazhdimësisë. Një organizatë pa planifikimin e karrierës dhe nismat e zhvillimit të karrierës ka gjasa të hasin në shkallën më të lartë të problemeve, duke shkaktuar shumë dëm në planet dhe programet e tyre. Në mënyrë të ngjashme pa planifikimit vazhdimësisë menaxhimin e vendeve të lira, veçanërisht në nivelet më të larta, bëhet e vështirë.

  Kursi përfshin nje hyrje mbi definicionin ne kariere dhe njembi elementet kryesore te planifikimit te karieres, duke perfshire edhe rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

  Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë shtjellon teoritë dhe teknikat e administrimit, vlerësimit dhe interpretimit të testeve psikologjike. Lënda është e ndarë në tri sesione. Sesioni i parë përfshin elaborimin e principeve bazike të psikometrisë dhe aplikimin e tyre në të gjitha llojet e testeve psikologjie. Sesioni i dytë përqendrohet në çështjet e ndërlidhura me administrimin, vlerësimin dhe interpretimin e testeve, të cilat përdoren në bazë të standardeve të vlerësimit. Në sesionin e fundit të kësaj lënde, studentët do të përfitojnë njohuri, duke punuar drejtpërdrejtë me testet e standardizuara. Në bazë të situatave të testuara, studentët do të numërojnë rezultatet dhe interpretojnë testet, të cilat ata i kanë administruar tek partnerët e tyre në klasë, të cilët në këtë rast do të jenë, duke luajtur rolin e karakterit, që po vlerësohet.

  Faculties & Depts

  Lënda hyrje në strategji të coaching ngërthen tema të coaching dhe mentorimit. Trajton historinë e krijimit të coaching dhe aplikimit në organizatë. Poashtu, identifikon karakteristikat e klientelës që vijojnë seancat e coaching dhe mentorimit. Për më shumë identifikon karakteristikat e coach dhe mentorëve. Poashtu, bëhet një ndërlidhje dhe dallim në mes këshillimit, coaching dhe mentorimit. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë do të ngrisë nivelin e njohurive dhe kompetencave të studentëve në fushën e psikologjisë së konsumatorit dhe marketingut. Studentët do të mësojnë konceptet kyçe të kësaj fushe. Ata do të mësojnë për historikun e zhvillimit të marketingut, dhe mënyrën e analizës psikologjike të sjelljes së konsumatorit.Do të mësojnë shkathtësi analitike, ku do të angazhohen në projekte për të bërë segmentim të tregut për organizata në industri të ndryshme.

  Faculties & Depts

  Permbajta e kesaj lende ka te beje me nje varg ceshtjesh qe kane te bejne me analizen e qytetit ., qe perbehet prej tri korpuseve te ceshtjeve qe jane te ndrlidhura njera me tjetren Pjesa e pare e korpusit te ligjeratave i referohet Konceptualizizmit te qytetit dhe teorite e ndryshme mbi konceptin e qytetit dhe te fshatit, si vendbanime .Ne kete kontekst do ti referohen  edhe teorive sociale (Marks, Durkheim dhe Weber),  si dhe lindjes se sociologjise urbane dhe teorite e Ekologjise humane te Shkolles se Cikagos si dhe teorite e sociologjise se re urbane ,Ne korpusin e dyte te ligjeratave do ti referohet  lindjes se qyteteve moderne si dhe ceshtjeve qe kane te bejne me menyren e jetes urbane                                                                                  

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë ka për qëllim parësor që të ofrojë një studim të rendit publik ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. Përmes kësaj lënde studentet përfitojnë njohuri mbi strukturën institucionale mbi kornizën ligjore në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe mekanizmat për zbatimin e kësaj kornize.  Përveç analizës së kornizës ligjore dhe institucionale të Kombeve të Bashkuara dhe sistemeve rajonale për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, kjo lëndë po ashtu synon ekzaminimin e zhvillimit të diskursit dhe lëvizjes për të drejtat e njeriut, veçanërisht nga viti 1945.

  Përmbajtja e kësaj lënde është e strukturuar tri kategori kryesore, dhe ka për objektiv që: 1), të ofrojë një hyrje konceptuale për të drejtat e njeriut; (2), të paraqesë dimensionin institucional të sistemit ndërkombëtar për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, dhe (3), të analizojë dhe studioj çështje, raste dhe të drejta specifike të njeriut.

  Faculties & Depts
  • Njohja e studentëve me Planin dhe programin e kursit.
  • Nocioni dhe rëndësia e zotërimit të shkathtësisë së leximit dhe shkrimit akademik
  • në gjuhën amtare dhe të tjera botërore
  • Procesi i të shkruarit?
  • Farët (llojet) e shkresave dhe të komunikimit me shkrim akademik: Letrat personale
  • dhe miqësore;Letrat zyrtare:Memot:E-maili(Posta elektronike);
  • Letrat e kërkesës për punë dhe Curriculum Vitae
  • Mbajtja e shenimeve,përmbledhjet,rendi i ditës dhe procesverbali
  • Paragrafi: ndërtimi dhe llojet e tij
  • Eseja: nocioni ,rëndësia dhe struktura: Dhjetë hapat bazë për të shkruar një ese
  • Eseja, llojet dhe mënyrat të shkrimit të saj
  • Eseja treguese dhe eseja përshkruese
  • Eseja shpjeguese dhe bindëse
  • Të shkruarit e punimeve profesionale: Punimi seminarik dhe Punimi i diplomës
  • Si të shkruhet disertacioni  dhe punimi kërkimor-shkencor? Zgjedhja e temës,grumbullimi e konsultimi i literaturës dhe burimeve tjera relevante.Evidentimi korrekt i perifrazimeve,citateve dhe parandalimi i plagjiaturës
  • Redaktimi i dorëshkrimit
  • Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit /MKLSH/
  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Përderisa kultura mund të definohet si sjellje, besime dhe qëndrime të mësuara që janë karakteristike për një shoqëri të caktuar ose si një system i përbashktë i shoqërisë, psikologjia ndërkulturore definohet si studimi shkencor i sjelljes njerëzore dhe proceseve mendore mes kulturave të ndryshme. Ndonëse zyrtarisht ka filluar të del në paj në vitet 1980-ta, sot ajo aplikohet pothuajse në të gjitha subdisiplinat e psikologjisë, të tilla si psikologji e përgjithshme, psikologji konjitive, psikologji sociale, psikologji e personalitetit, psikologji e fëmijëve dhe zhvillimore, psikologji industriale dhe organizative, psikologji klinike dhe këshillimore etj.

  Faculties & Depts

  Ky kurs mbulon Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në dy menyra. Ne ate te teorise  akademike dhe praktikës se biznesit që trajton teknikat teorike dhe praktike të menaxhimit të fuqisë punëtore.
  Kursi përfshin nje hyrje në rolin e menaxhimit të burimeve njerezore, rekrutimin dhe selektimin, trajnimin dhe menagjimin e  zhvillimit te Burimeve Njerezore, vlerësimit të performancës, menaxhimin e karrieres, kompensimin, trajtim të drejtë të menaxhimin e Burimeve Njerëzore si dhe menaxhimin strategjik te Burimeve Njerezore.

  Këto tema diskutohen kryesisht nga perspektiva e menaxherit, veçanërisht në kushtet se si ata mbështesin objektivat strategjike të organizatës dhe aktivitetet që përfshihen në kryerjen e tyre.

  Faculties & Depts

  Kjo lende e trajton rolin fundamental te komunikimit ne themelimin dhe mbajtjen e marredhenieve nderpersonale. Nepermjet hulumtimit dhe teorive ne komunikim nderpersonal, ky kurs do te i angazhoje studentet ne analize te detajuar se si individed hyjne, e mbajne dhe e perfundojne marredhenien. Perspektiva konceptuale e egzaminuar do te perfshije kompetencen komunikative, zhvillimin e lidhjes, procesin e nderveprimit, kodet dhe kontekstit.   

  Faculties & Depts

  Lenda perbane njohuri teorike dhe praktike mbi menaxhmentin strategjik si faktore I percaktimit te zhvillimit ekonomik. Ne menyre te vecante trajtohen modelet menaxheriale si njohuri baze the ekonomise.

  Faculties & Depts

  Qëllimi primar i lëndës është që t’i ofrojë studentëve një njohje të thellë të Vendimarrjes dhe analizës së vendimeve. Konsideratë e veçantë do t’i jepet aspektit praktik të ketyre çështjeve të marrjes së vendimeve në Ndërmarrjet Kosovare.  

  Faculties & Depts

  Një prej qëllimeve të kësaj lëndë është njohja me Psikologjinë Industriale dhe Organizative (Psikologjia I/O). Pjesa më e madhe e përkufizimeve të Psikologjisë I/O do të përfaqësojnë këtë nën-fushë të psikologjisë si një shkencë aplikative. Shkenca aplikative merr parimet e sjelljes njerëzore të idntifikuara nga hulumtimi bazik dhe i zbaton në situatat specifike të ‘jetës së përditshme’. Në rastin e Psikologjisë I/O situata “e jetës së përditshme” është vendi i punës.

  Psikologjia I/O ka komponenten e hulumtimit dhe komponenten teknike. Teksti mbulon teoritë fondamentale dhe hulumtimet të cilat mbështesin këto teori. Ne do të kuptojmë hulumtimet dhe implikimet e tyre për prodhimtari përmes ligjeratave dhe diskutimeve në klasë.  Ligjeratat do të mbulojnë disa nga konceptet më të vështira nga teksti apo nga literatura shtesë, përderisa diskutimi do të përqendrohet në zgjerimin e këtyre koncepteve në përvojat tona në botën e punës.

  Psikologjia I/O është gjithashtu një fushë teknike. Prandaj, lënda në këtë fushë të psikologjisë gjithashtu do të duhej të përmbajë një komponent teknik ku parimet e zhvilluara nga hulumtimt bazike shfrytëzohen për vlerësimin e sjelljes aktuale në punë.

  Qëllimi i dytë i kësaj lëndeje është të kuptohen më mirë forcat shqërore të cilat kanë formësuar zhvillimin e Psikologjisë Industriale dhe Organizative. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë përfshin është të nxënurit e koncepteve dhe proceseve kyce te zhvillimit organizativ. Studentët në fund të kësaj lënde do të jenë në gjendje të identifikojnë proceset që ndikojnë në zhvillim organizativ, metodat e intervenimit në organizatë dhe mënyrat e menaxhimit të kualitetit të punës në kuadër të organizatës. Kjo lëndë trajton teoritë e lidershipit dhe ndërlidhjen e tyre me proceset e zhvillimit organizativ. Trajton proceset e zhvillimit organizativ, duke përfshirë proceset e standardizuara që ndodhin në organizatë gjatë zhvillimit dhe ndryshimit organizativ. 

  Faculties & Depts

  Lënda “Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare” është dedikuar për studentët e programit te Administrimit Publik përmban ligjërim mbi objektin e studimit te marrëdhënieve ndërkombëtare, si pjese disiplinore duke vazhduar me historinë dhe njohjen me aktoret pjesëmarrës.

  Me tutje ne mënyrë te veçantë do te shqyrtohen temat si politika e jashtme, diplomacia, lufta dhe paqja, konfliktet ndërkombëtare, e për te përfunduar me një vështrim ne perspektiven e marrëdhënieve ndërkombëtare ne shekullin e XXI-te.

  Faculties & Depts

  Mësimi se si të menaxhojmë përgjatë kulturave vazhdon të jetë një kompetencë që shumë menaxher me detyra ndërkombëtare kanë nevojë ende për tu zhvilluar. Mos pajtimet kulturore vazhdojnë të raportohen në mes të kompanive nderkombëtare dhe kulturave lokale,gjë që tregon se kompanitë vazhdojnë të lënë pas dore rëndësinë e aspektve kulturore kur bëjnë biznese jashtë vendit.Do te fitohet ekspertizë e hollesishme që kanë të bëjnë me një shumëllojshmëri të gjerë të situatave kulturore,sfidat  dhe paradigmat,duke mësuar aftësit praktike që do të jenë të dobishme për zhvillimin  e tyre personal dhe profesional në nivelin ndërkombëtarë.

  Faculties & Depts

  Lenda perbane njohuriteorike dhe praktike mbi ergonomin ne kushtet e globalizimit si faktore i ekonomise bashkekohore. Ne menyre te vecante trajtohen faktoret the cilat e kane kushtezuar ergonomine ne kushtet bashkekohore the zhvillimit ekonomik.

  Faculties & Depts

  Lënda hyrje në këshillim psikologjik trajton konceptet kyçe të këshillimit psikologjik. Për më shumë trajton teoritë e këshillimit, teknikat e këshillimit, këshillimi në situata të ndryshme, këshillimi sistemit, këshillimin për karrierë dhe këshillimin në organizatë. Është një lëndë e cila trajton të gjitha sferat ku procesi i këshillimit aplikohet. 

  Faculties & Depts

  Kursi eshte i dizajnuar per ti ekspozuar studentet ne teorite, shkathtesite dhe strategjite te nevojshme per tu bere komunikues efektiv ne biznes dhe suaza profesionale.

  Konceptet e medha: procesi i komunikimit. Kompetenca e komunikimit. Komunikimi dhe koncepti i vetes. Elementet e perceptimit human. Roli i emocionit ne komunikim. Natyra dhe impakti i gjuhes. Lloji i komunikimit joverbal. Permiresimi i shkathtesive te degjuarit. Intimiteti dhe distanca ne marredhenie. Klimar e komunikimit mbeshtetes dhe mbrojtes.Dallimet nderkulturore dhe gjinore ne komunikim. Menaxhimi i konflikteve nderpersonale.  

  Faculties & Depts

  Qëllimi primar i lëndës është që t’i ofrojë studentëve një njohje të thellë të Menaxhimit te Projektit.  Konsideratë e veçantë do t’i jepet aspektit praktik të ketyre çështjeve të planifikimit dhe të menaxhimit të projekteve, në NVM-të Kosovare.  

  Faculties & Depts

  -Qe studentet nga ligjeratat teorike dhe bashkebisedimi te arrijne njohuri themelore per motivet dhemotivacionin,posacerisht ne fushen e motivimit ne vendin e punes.

  -Studentet te fitojne njohuri baze qe sado pak te jene ne gjendje te motivojne te tjret per mesim te metejm,sukses ne vendin e punes apo gjetiu.

  -Pas perfundimit te kursit nje semestral,studentet duhet te kuptojne rendesine e motivimit tepunonjesve ne vendin e punes,te monitorojne sjelljen e tyre , performansen etj.Nepermjet njesive te caktuara metodike do te mundesojme qe studentet te krijojne shkathtesi perkatese per  pershtatjene tyre ne vendin e punes  ndaj eproreve-menaxhmentit,punonjesve,klienteve etj.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë eksploron konceptet bazike të inteligjencës emocionale dhe zbatimin e inteligjencës emocionale në arsimim, në vendin e punës dhe në përshtatjen personale psikologjike. Qëllimi është të zhvillohet njohuria e re dhe zbatimi i të mësuarit inovativ dhe të strategjive të vlerësimit të te mësuarit, të cilat në mënyrë të konsiderueshme ngritin performancën e studentit apo studentes.

  Inteligjenca Emocionale është aftësi e mësuar për të identifikuar, për të përjetuar, kuptuar dhe shprehur emocionet njerëzore në mënyrat e shëndetshme dhe produktive. Shkathtësitë emocionale janë faktorët primarë të motivimit dhe hyrje në të mësuarit gjatë tërë jetës dhe nivelet e larta të arritjes. Hulumtimet në tërë botën tregojnë se shkathtësitë emocionale janë themelore për të gjithë të mësuarit. Kjo lëndë intensive do t’i prezantojë konceptet e inteligjencës emocionale që të mundësojë studentët/punëtorët që të përfitojnë informacione të reja në mënyrë më të shpejtë dhe me më pak stres. Studentët do të marrin udhëzime dhe do të ushtrojnë në krijimin e një ambienti të te mësuarit harmonik, shumë pozitiv, duke bërë performancën individuale në cdo fushë më të shpejtë, më efikase dhe më të këndshme. 

  Faculties & Depts

  Lënda Hyrje në informatikë është e dizajnuar ashtu që të njoftoj studentët me punën  me kompjuter, sistemet numerike, paraqitjen  e numrave në kompjuter, pjesa harduerike  e kompjuterit, pjesa softuerike  e kompjuterit, sistemi operative DOS, sistemi operative Windows, programet aplikative te sistemit operative  Windows, programet aplikative te paketës OFFICE, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, multimedia, interneti, programet tjera aplikative te avancuara. 

  Faculties & Depts

  Lenda perbane njohuri teorike dhe praktike mbi menaxhmentin strategjik si faktore I percaktimit te zhvillimit ekonomik. Ne menyre te vecante trajtohen modelet menaxheriale si njohuri baze the ekonomise menaxheriale.

  Faculties & Depts

  Lënda Gjuhë angleze II ka për qëllim të ushtruarit e shkathtësive gjuhësore te cilat i shërbejnë studentëve për të komunikuar, shkruar dhe lexuar tekste te shkurtëra në gjuhën angleze. Gjatë ushtrimeve dhe ligjeratave do të mësohen dhe ushtrohen sistematikisht katër shkathtësitë kryesore të gjuhës angleze: të dëgjuarit, të folurit; të lexuarit dhe të shkruarit. Gjatë kësaj kohe do të mësohet edhe gramatika dhe fjalori I gjuhës angleze, komponente këto mjaft të rëndësishme për të përdorur drejt dhe sa me më pak gabime gjuhën angleze. 

  Faculties & Depts

  Shoqëritë moderne pësojnë transformime rrënjësore sociale,ekonomike,politike dhe kulturore.Zhvillimi i teknologjise dhe sistemeve organizative  shkakton ndryshime në strukturën e hapsirës dhe kohës.Si ne Evropë po ashtu edhe ne Kosovë shoqëritë janë duke bërë kalimin nga nje paradigmë moderne dhe industriale drejt një gjendje të re të quajtur post-industriale,informacionalizimit,shoqërin e rrjetit dhe postmodernizmin.Qëllimi ështe të përcaktoj parametrat kryesor të këtyre ndryshimeve,dhe ndikimin e tyre mbi politikën,shtetin dhe marëdhëniet ndërkombëtare.Perqëndrimin e vecante në ndryshimet në format e qeverisjes,nga lokalizimi kalimi në kompetencat tek qeveria globale dhe demokracia globale.

  Fokusimi ne historinë evropiane dhe kulturën,e cila do të përfshin vende të ndryshme të Evropës.

  Faculties & Depts

  Grupi ka rëndësi shumë dhe shpesh është faktor kyç në kuptimin e sjelljes njerëzore. Për më tepër njerëzit kalojnë tërë jetën duke qenë pjesë e grupeve, duke kaluar nga një grup në tjetrin, duke udhëhequr grupet etj. Ajo që është me rëndësi në sjellje e njerëzve është se njerëzit jo vetëm që reagojnë në bazë të shtysave të tyre, karakteristikave  dhe emocioneve, por ata gjithashtu ndikohen fuqishëm nga interaksioni me individë tjerë dhe me grupe. Këtu ndër të tjera hyn edhe të mësuarit si proces që ndikohet fuqishëm nga të qenit pjesë e grupit, dmth të mësuarit ndikohet nga influencat individuale tek të tjerët dhe ndikimi i grupit tek proceset individuale.

  Faculties & Depts

  Duke u nisur nga fakti se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dominojne në numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve, në kuader te kesaj lënde përpunohen njohuritë, mënyra e funksionimit, format e organizimit  të ndërmarrjeve të vogla në ekonomi. Në kuadër të kësaj lënde vihet në pah roli kryesor i biznesit të vogël në ekonominë përgjithshme, dallimet kryesore  midis ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, mënyrat e përgatitjes së planeve të biznesit  për  ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, organizimin e  ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, burimet e mundshme të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, puna e tyre etike dhe përgjegjësia shoqërore, si dhe lidhshmëria e ngushtë midis sipërmarrjes dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

  Faculties & Depts

  Kjo lende do te ofroje informata studenteve per metodat e ndryshme kualitative te hulumtimit ne psikologji si dhe perdorimin e tyre, principet etike si dhe nxjerrjen e te dhenave/perfundimeve rreth ceshtjeve qe hulumtohen.

  Faculties & Depts

  Lënda përmban temat madhore na shkenca e psikologjise se zbatuar  përkatësisht të PIO. Kryekëput shtjellohet raporti mes disiplinave te zbatuara psikologjike ne kuadër te psikologjise  organizative, inxhinierike, të personelit,  të konsumatorit dhe ambalazhit. Tema e fokusimit ndërlidhet me historikun dhe metodologjinë studimore te psikologjise së personelit. Theksohen themeluesit e ideve esenciale të PP, të tillë si Mustenbreg, Wundt, James dhe Scott.

  Koncepti mbi kulturën organizative dhe udhëheqësin; çështja e motivacionit dhe sjellja produktive  respektivisht anti produktive në organizatë. Koncepti mbi analizën e punës, sfidat dhe punonjësit. Roli dhe rëndësia e selektimit të punonjësve ne organizatën punuese si dhe metodat e praktikumit me theks në metodën e  intervistës. Rëndësia e praktikes së trajnimit dhe akomodimit ne vendin e punës. Metodat e vlerësimit te tipareve kogntive, emocionale dhe të personalitetit të të punësuarve  si dhe roli që kanë në  performansat afariste dhe karrierën profesionale. 

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është konstruktuar që ti kyç studentët në atë që mund të quhet “gjuha e komunikimit me të gjithë botën”. Studentët njohuritë e fituara do ti zbatojnë në çështje nga jeta praktike. Ky nivel do ti përfshijë gjërat elementare të gjuhës angleze, të cilat janë të domosdoshme dhe shërbejnë si urë lidhëse për të kaluar në mësimin e gjuhës angleze për ekonomi, biznes, administrate publike, juridik, psikologji dhe fusha të tjera të ngjajshme.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është konstruktuar që ti kyç studentët në atë që mundet të quhet “gjuha e menaxhmentit” (terminologjia,koncepte,principe) dhe rolin e menaxherëve në organizëtë.Studentët njohuritë e fituara do ti zbatojnë në çështje nga jeta praktike. Kjo lëmi do ti përfshijë shkollat dhe teoritë kryesore të menaxhmentit, definimin e menaxhmentit, menaxhmetin si profesion, menaxhmentin si process,analizë të funksioneve kryesore të menaxhmentit përfshirë këtu planifikimin,organizimin, lidershipin, motivimin, menaxhmentin e resurseve njerëzore dhe kontrolën.

  Faculties & Depts

  Lënda do të njoftojë  studentët me konceptet e qasjes shkencore ndaj dijes, metodat e hulumtimit kuantitativ përshkrues dhe korelacional që aplikohen në psikologji.

  Faculties & Depts

  Lënda konsiston ne elaborimin teorik te natyrës se proceseve kognitive të njeriut  duke ju referuar botë vështrimeve kryesore teorike psikologjike. Fillimisht trajtohen proceset themelore kognitive prej atyre më simplifikante deri te ato me te ndërlikuara: Sensacionet; perceptimet; vëmendja; imagjinata; të mësuarit, të menduarit dhe të folurit si dhe pritshmëritë. Esenciale është trajtimi i të njëjtave në përgjithësi por me theks të veçantë në atë organizativ praktik. Më tej : ecuria  zhvillimit kognitiv te fëmijës përkatësisht të individit duke ju referuar teorive te Piaget dhe Vigotski-t. Teoritë mbizotëruese të shpjegimit te proceseve kognitive kanë të bëjnë me ato të  përpunimit te informacionit; te baraspeshës; pritshmërive; lokus kontrollit; motivacionit për arritje dhe e vlerave personale.

  Faculties & Depts

  Me ndihmen e kursit te kesaj lende,studentet do te kene mundesi te njhen me aplikimin e psikologjise ne fusha te ndryshme te veprimit.

  -Psikologjia aplikative jo vetem qe ka te beje me interesin praktik te te punesuarit, por edhe me sjelljen e tij. Disa nga fushat me interes edhe per vendin tone e qe pikerisht psikologjia mund te aplikohen jene:fushae mbrojtjes te shendetit mental,lemia e arsimit,shendetesise,ekonomis-biznesit,mjedisit,gjyqesi etj.

  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Nocioni, rendesia dhe kriteret per zgjedhjen e temes per punim te diplomes. Sigurimi dhe konsultimi i literatures dhe i burimeve tjera te nevojshme per hartimin e nje punimi te mire te diplomes.Hartimi i Projektit Teknik dhe indeor te punimit te diplomes, Struktura e punimit te diplomes. Metoda, teknika dhe instrumente kerkimore-shkencore per vjeljen, perpunimin dhe interpretimin e rezultateve nga pjesa teorike dhe empirike e hulumtimit. Citati dhe stilet e cituarit. Pergatitja dhe qortimi i versionit te pare te punimit te diplomes. Pergatitja grafike dhe teknike e versionit pefundimtar te punimit te diplomes. Pergatitja e parashtreses (ekspozese) dhe mbrojtja publike e punimit te diplomes.

  Faculties & Depts

  Kjo lend eshte konstruktuar qe tij kyc studentet ne lidhjet e drejteperdrejta me progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqerore edhe perpunon e krijon, ne baze te arritjeve aplikative  te ketyre shkencave, metoda e mjete teknike , taktike e metodike, te cilat ndihmojne per zgjedhjen, sqarimin edhe kuptimin e elementit te huaj ne mardhenjet juridiko-private.

  Faculties & Depts

  Anglishtja per qellime juridike synon te iu ofrojne studenteve te vitit te trete te anglishtes njohuri teorike dhe praktike sa I perket anglishtes ligjore, veqanerisht atyre te cilet kane nevoje per anglishten ligjore ne punen e tyre pas diplomimit, dhe duan te rrisin rrjedhshmerine e anglishtes se tyre nepermjet studimeve te permbajtjes ligjore.

  Stili eshte shume I rendesishem ne secilen anglishte per qellime specifike. Per me shume, nje tekst ligjor mund te behet nje perkthim I mire, por mesazhi nuk do te kompletohej nese nuk do te shprehej ne stilin e duhur ligjor.

  Gjuha zhvillohet nepermjet shkrimit realistic dhe stimulus dhe aktiviteteve komunikuese qe kane te bejne me anglishten per qellime ligjore te anglishtes.

  Perveq udhezimeve teorike qe mirren brenda permbajtjes se lendes, fokusi do te vendoset ne aspektin praktik te perdorimit te anglishtes ligjore: shkrimi I letrave ligjore dhe dokumenteve te anglishtes per qellime juridike.

  Programi zbatohet nepermjet ligjeratave dhe ushtrimeve me tekste  juridike autentike dhe te ndryshme me specifike. 

  Faculties & Depts

  Përtkthimi konsekutiv dhe simultan është konceptuar t’u shërbejë si kurs burimor studentëve të cilët duan që pas diplomimit të angazhohen qoftë si përkthyes konsekutiv, qoftë si përkthyes simultan, si dhe për të tjerëve që shfaqin interesim për përkthim. Këtu përfshihen studentët të cilët duan të merren me përkthime kohë pas kohe, ata që duan të bëhen përkthyes të pavarur, ose që të bëjnë karrierë në përkthime (ose interpret gojor i angazhuar ne eskortë, në përkthim konsekutiv, simultan ose në përkthime në konferenca. Kursi është konceptuar si mjet mësimi dhe reference për studentët të cilët dëshirojnë të njihen me fushën e përkthimit, si në aspektin teorik ashtu edhe ne atë praktik. Përmes kombinimit të njohurive teorike dhe praktike, studentët do të aftësohen të gjinden në botën  komplekse të pajisjeve, mjeteve dhe burimeve të detyrave të përkthimit. Materialet që u prezantohen studentëve janë aktuale dhe rishikohen vazhdimisht.

  Përveç kësaj, teoria dhe praktika do të jenë të ndërthurura në veprimtaritë dhe detyrat e përkthimit konsekutiv dhe simultan në kuadër të kursit, duke u përqendruar më tepër në aspektin praktik se sa në atë teorik. Komponentë shtesë e kurit është zhvillimi i aftësisë së studentit për transmetim të mesazhit, pasi që qëllimi kryesor i përkthimit dhe interpretimit është  riprodhimi i mesazhit në gjuhën e synuar marrëse.

  Faculties & Depts

  Lenda I njofton studentet me letersine moderne amerikane. Moderne, termi I cili zakonisht shkon me pamjen e Walt Whitman, nje poet I cili promovon jo vetem ‘modernen’ por poashtu edhe letersine amerikane te vertete; sepse para Whitman, letersia ne Amerikë eshte pak a shume nje jeohne e letersise e menduar ne kontinentin Evropian.

  Whitman perdor temat dhe subjektet te cilat vijne nga nje kontinent i ri. Ai poashtu prezenton nje lloj te ri te rreshtit per poezine e tij e quajtur ‘rresht i lire”. Ky lloj i rreshtit ofron perqendrim te autorit i cili shpreh vetveten pa u kufizuar nga ndonje rregull. 

  Faculties & Depts

  Sintaksa e Gjuhës Angleze II, e quajtur edhe "sintaksë e periudhës” (ose sintaksë kryesore) u mundëson studentëve për ta kuptuar përbërjen dhe skemat strukturore të llojeve të periudhave dhe mënyrën si fjalitë kombinohen për të ndërtuar periudha me bashkërenditje, me nënrenditje dhe periudha të përziera. Lënda u ofron studentëve një përshkrim të detajuar për mënyrat e përshkrimit dhe ndërtimit të periudhave të anglishtes, në mënyrë që studentet të zhvillojnë aftësi për t’i analizuar strukturat e tyre dhe për t’i dalluar fjalitë e "drejta” nga fjalitë “e gabuara". Në një aspekt, Sintaksa II është një mënyrë e të shikuarit në mendjen e folësve burimorë anglezë për të zbuluar çfarë dinë ata për anglishten që u mundëson atyre të komunikojnë në mënyrë të qartë.  

  Faculties & Depts

  Anglishtja për qëllime akademike II është një kurs praktik, joteorik i disejnuar për t’u ndihmuar studentëve t’i zhvillojnë shkathtësitë e tyre të studimit akademik. Më saktësisht, kursi është menduar t’u mundësojë studentëve të shkruajnë në mënyrë më të efektshme, t’i zhvillojnë më tej shkathtësitë e tyre të leximit, të ushtrojnë dhe t’i përmirësojnë shkathtësitë e të dëgjuarit dhe të folurit në mënyrë që të jenë të susksesshëm në mjedisin akademik. Studimi i leksikut dhe i strukturave gramatikore janë të integruar me shkathtësitë receptive dhe ato produktive. Më tej, kursi synon të promovojë shkathtësitë e mendimit kritik, mësimin e pavarur, dhe t’i përgatitë studentët në shkathtësitë e menaxhimit të kohës dhe të përdorimit të teknologjisë së informacionit.

  Faculties & Depts

  Lenda Integrimet Evropiane është një lëndë zgjedhore e ofruar per studentet ne semestrin e peste. Lenda Integrimet Evropiane parasheh qe studentet te mesojne themelet dhe zhvillimet e Integrimit evropian, për të analizuar sistemin institucional, politikat e konkurrenca ne kuader te bashkimit europian, bashkimi monetar, integrimi i tregut dhe proceset e konvergjencës ekonomike, reformat strukturore transatlantike dhe globale.

  Faculties & Depts

  Metodika e Gjuhës Angleze u dedikohet studentëve universitarë që dëshirojnë të punojnë si mësimdhënës të anglishtes. Kjo është lënde ekuilibruar mirë teorike dhe praktike dhe hyrje gjithëpërfshirëse në konceptet themelore dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj (dytë).

  Fokusi primar i lëndës janë metodat dhe qasjet e mësimdhënies së anglishtes që shquhen dhe zbatohen gjerësisht në botë. Në këtë lëndë studentët do të mësojnë për parimet dhe strategjitë kryesore të mësimdhënies së anglishtes që të përgatiten për të dhënë mësim në kontekste të ndryshme mësimore. Studentët do të informohen edhe për disa çështje të rëndësishme të mësimdhënies së anglishtes (Ç’është roli i mësuesit, çdo të thotë mësues i suksesshëm, cili variant i anglishtes duhet mësuar, cila metodë është më e mirë, etj.) 

  Përveç njohjes së studentëve me mënyrat e mësimdhënës së shkathtësive themelore gjuhësore, lënda përqendrohet në disa komponente gjuhësore, si leksiku, gramatika, shqiptimi dhe ca fusha të tjera të të ndërlidhura me metodologjinë e mësimdhënies së anglishtes: vlerësimi i diturisë gjuhësore, mjetet e konkretizimit, parimet e planifikimit gjuhësor dhe planifikimi i orës mësimore, që janë dëshmuar të jenë dobishme dhe në përputhje me parimet teorike dhe praktike.

  Faculties & Depts

  Lenda Leksikologji formon nje pjese te kurrikulumit te programit “Studime angleze dhe amerikane” te studenteve te Kolegjit Dardania. Ajo ofron nje hyrje sistematike dhe te lejueshme te leksikologjise se anglishtes modern. Me nje fjale, eshte nje llogari e burimeve te fjaleve modern angleze. Qe te jemi me te sakte, ajo trajton: Çka jane fjalet? Prej nga vijne keto fjale? Si ndertohen? Çfare kuptimi kane? Si perdoren? Si mund te hulumtohen keto fjale? etj.

  Perfshihen 14 ligjerata, te cilat mbulojne temat kryesore te leksikologjise modern angleze: fjalendertimin, ndryshimet semantike, frazeologjia, huazimet, neologjia, dhe leksikografia.

  Te gjithe studentet kerkohen te shkruajne nga nje seminar. Materiali per seminar perfshin tema qe do te diskutohen, pyetje te testit dhe njesi leksikore per tu analizuar.

  Faculties & Depts

  Kursi i Teorisë dhe praktikës aë përkthimit ngërthen çështjet teorike dhe praktike të studimeve të përkthimit. Ky kurs synon t’u prezntojë studentëve konceptet kyçe të studimeve të përkthimit në mënyrë që të ngrittë  vetëdijen e studentëve si dhe të zgjojë interesimin dhe motivimin e tyre për t’I ndjekur më tej këto studime në mënyrë të pavarur. Kursi po ashtu synon përmirësimin e shkathtësive si dhe të aftësive të studentëve për përkthim, si dhe për korrigjim dhe redaktim të produktit të përkthimit. 

  Faculties & Depts

  Anglishtja per ekonomi dhe biznes synon tu ofroje studenteve te vitit te trete njohuri teorike dhe praktike me theks te vecante per anglishten e biznesit, me konkretisht atyre qe iu duhet anglishtja per punen e tyre pas diplomimit, dhe duan te rrisin rrjedhshmerine e anglishtes nepermjet studimeve tme permbajtje te biznesit.

  Gjuha zhvillohet nepermjet shkrimit stimulues, realistic dhe aktiviteteve komunikative qe kane te bejne me ekonomine dhe biznesin.

  Perveq udhezimeve teorike te ndermarra brenda permbajtjes se lendes, fokusi do te vendoset ne aspektin praktik te perdorimit te anglishtes per biznes. Shkathtesite e te shkruarit ne anglisht e rifillojne nje lloj te gjere te letrave te biznesit, dokumenteve komerciale ne nje lloj te anglishtes per qellime biznesore, letra standarde motivuese dhe shembuj te rezymeve.

  Programi zbatohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve me tekste të ndryshme të veçanta dhe autentike të biznesit.

  Faculties & Depts

  Studentet e anglishtes njihen me letersine angleze te shekullit te 20-te. Atyre iu ipen informata te jetes dhe artit ‘modern’, moderne ne letersi do te thote jo vetem nje levizje letrare, sikur romantizmi ose klasicizmi, por nje grumbull i levizjeve po aq te ndryshme si impresionizmi dhe Dadaizmi. Nje periudhe letrare filloi ne vitet e 80-ta te shekullit te 19-te dhe qe zgjati deri ne fund te luftes se dyte boterore. Ajo manifeston veten si impresionizem, postimpresionizem, realizem, sirrealizem, vorticizem, futurizem, etj. Secila ‘shkolle’ i kishte perfaqesuesit e saj. 

  Faculties & Depts

  Sintaksa e Gjuhës Angleze I, që njihet edhe si "sintaksë e togfjalëshit" (ose sintaksë dytësore) ofron një hyrje të plotë për  njësinë sintaksore të quajtur 'togfjalësh” dhe llojet e togfjalëshave. Studentët njihen, gjithashtu, me “gjymtyrët” themelore të fjalisë, si kryefjala, kallëzuesi dhe gjymtyrët e dyta - përcaktori, kundrina (e drejtë dhe e zhdrejtë),  rrethanori  dhe funksionet e tyre në togfjalësh, si dhe skemat themelore të strukturës së fjalisë. Lënda ofron, gjithashtu, njohuri të nevojshme për disa kategori sintaksore të foljeve angleze, bie fjala, foljet kalimtare, jokalimtare dhe foljet këpujore. Lënda i shqyrton shkurtimisht edhe fushat e ndërlidhura me sintaksën e anglishtes: fonologjia, morfologjia dhe semantika; por fokusi qendror do të jetë togfjalëshi, struktura dhe mënyrat si togfjalëshat ndërlidhen me njëri–tjetrin.

  Sintaksa e Gjuhës angleze I (semestri i V) dhe Sintaksë II (semestri i VI) së bashku formojnë një tërësi të plotë të sintaksës së anglishtes, duke i njohur studentet me nocionet dhe parimet që kanë një të rëndësi të veçantë për strukturën gramatikore dhe funksionale të anglishtes.

  Faculties & Depts

  Anglishtja për qëllime akademike I është një kurs praktik, joteorik i disejnuar për t’u ndihmuar studentëve t’i zhvillojnë shkathtësitë e tyre të studimit akademik. Më saktësisht, kursi është menduar t’u mundësojë studentëve të shkruajnë në mënyrë më të efektshme, t’i zhvillojnë më tej shkathtësitë e tyre të leximit, të ushtrojnë dhe t’i përmirësojnë shkathtësitë e të dëgjuarit dhe të folurit në mënyrë që të jenë të susksesshëm në mjedisin akademik. Studimi i leksikut dhe i strukturave gramatikore janë të integruar me shkathtësitë receptive dhe ato produktive. Më tej, kursi synon të promovojë shkathtësitë e mendimit kritik, mësimin e pavarur, dhe t’i përgatitë studentët në shkathtësitë e menaxhimit të kohës dhe të përdorimit të teknologjisë së informacionit.

  Faculties & Depts

  Hyrje në Mendimin Kritik në një mënyrë të qartë dhe të përshtatshme për studentët. Shfrytëzimet dhe kurthet e gjuhës, duke theksuar mënyrat në të cilat gjuha e pengon mendimin e qartë dhe të efektshëm. Gabimet më të shpeshta në logjikën e mendimit. Argumentet – analiza dhe vlerësimi. Tipat tradicionale të logjikës joformale. Hulumtimi dhe shkrimi i eseve argumentuese. Aplikimet praktike. 

  Faculties & Depts

  Lënda “Gjuhë Gjermane IV” është vazhdim i lëndëve “Gjuhë gjermane I, II e III” dhe ka për qëllim zgjerimin e njohurive të gjuhës gjermane.

  Lënda “GjuhëGjermane IV” është një nivel më i avancuar, i cili ka për qëllim të ushtruarit e mëtutjeshëm të shkathtësive gjuhësore, të cilat i shërbejnë studentëve për të komunikuar rnë gjuhën gjermane, si të lexuarit, të shkruarit, të folurit dhe të dëgjuarit.

  Gjatë ligjëratave do të mësohen pjesën nga gramatika e gjuhës gjermane që janë në shërbim të komunikimit dhe që janë të lidhura ngushtë me temat që do të trajtohen gjatë ligjëratave e ushtrimeve të parapara. Temat që do të zhvillohen do të jenë kryesisht nga libri bazë i kësaj lënde “Schritte international 2“ leksionet 12-14. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. 

  Faculties & Depts

  Lënda ka të bëj me njohuritë lidhur me dallimet mes  përkthimit teknik apo përkthimit të teksteve me diskurs denotativ dhe përkthimit letrar apo përkthimit të teksteve me diskurs konotativ.  Dhe studentëve u ofron mundesitë që të fitojnë shkathtësitë bazë për përkthimin e veprave letrare të llojeve dhe gjinive të ndryshme letrare, ngase ndryshe përkthehet poezia, ndryshe përkthehet proza dhe ndryshe përkthehet drama.

  Faculties & Depts

  Lënda Morfologji e Gjuhës Angleze II është lëndë përshkruese dhe shpjeguese e klasave të fjalës (pjesëve të ligjëratës). Është një udhëzues bazë për gramatikën dhe përdorimin e klasave të fjalës së anglishtes. Në një farë mënyre, kjo është një kurs referues për të parë problemet që hasim në përdorimin e formave gjuhësore dhe kuptimet e tyre.

  Rregullave gramatikore në këtë kurs janë rregullat e anglishtes standarde. Anglishtja e pasaktë tregohet duke zgjedhur shembuj, si Adriani është shumë mjaft i vjetër. Meqë është një lëndë e përshkrimit të gramatikës, ku një formë konsiderohet e drejtë nga disa folës vendor dhe e gabuar nga të tjerët, kjo do të vihet në dukje studentëve pa qenë përshkruese.

  Lënda është lëndë më vete. Materiali i dizajnuar mund të paraqitet në klasë në më shumë se një mënyrë. Shumica e materialit që mbulon klasat e fjalëve organizohet në mënyrë induktive dhe nuk duhet të paraqesë ndonjë vështirësi për të kuptuar studentët. Sigurisht, ne jemi të hapur për të paraqitur materialin në një formë të përmbledhur, kur kjo është e nevojshme. Gjuha e përshkruar është bashkëkohore standarde britanike. Disa dallime britanike-amerikane janë të përfshira gjithashtu.

  Për të siguruar përvetësimin aktiv të njohurive teorike, janë përzgjedhur detyra të ndryshme dhe ushtrime nga libra të ndryshme të gramatikës së anglishtes moderne. Ushtrimet do të jepet pas çdo ligjërate për të ilustruar rregullat gramatikore me anë të shembujve të cilat janë karakteristike dhe të natyrshme. Shembujt e gramatikës janë përshkrime se si funksionon anglishtja; d.m.th. ata janë një udhërrëfyes për të ndihmuar studentët të kuptojnë gjuhën, e jo ti memorizojnë rregullat.

  Faculties & Depts

  Letersia viktoriane fillon nga viti 1830 dhe zgjat deri ne vitet 1880-ta ose pak me vone. E mori emrin e tij nga sundimi i Mbretereshes Viktoria, periudhe e cila manifeston veten e saj ne fiksion, ne contrast me romantizmin i cili eshte kryesish poetik. Periudha na jep novelistet me te mire jo vetem anglez por edhe ne continent: Dickens, Thackery, The Brontes, George Eliot, Hardy – sa per ti permendur disa. Poetet e kesaj periudhe jane poashtu – Tennyson, Browning, Arnold, Swinburn, etj.

  Faculties & Depts

  Pjesa e parë e lëndës do të njohtojë studentët me akvitietet kulturore britaneze dhe historinë e Britanisë. Theksi do t’i vihet në letërsi dhe trendet shoqërore përfshirë edhe  artet dhe mendimin politik të kohes. Lënda gjithashtu mbulon historinë e Perandorisë Britaneze që ka ndikuar dukshëm britanikët. Pjesa e dytë më pas ka të bëj me të arriturat e kulturës amerikane dhe historinë e shoqërisë amerikane. 

  Faculties & Depts

  Lënda Gjuhë angleze 4 synon zhvillimin e mëtejshëm të aftësive receptive dhe produktive të studentëve me anë të integrimit dhe duke u fokusuar në shkathtësitë e ndara. Përveç strategjive dhe teknikave për zhvillimin e shkathtësive gjuhësore (të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit), kursi do të nxisë zhvillimin e shkathtësive të studimit të studentëve dhe shkathtësive të të mësuarit të gjuhës. Përveç kësaj do të inkorporohen edhe strukturat dhe fjalori në detyrat shoqëruese të ndërmarra në kuadër të kursit, duke u përqendruar më tepër në përdorim sesa në formë. Komponent shtesë e lëndës do të jetë zhvillimi i aftësive të studentëve në përdorimin e informacionit dhe teknologjinë kompjuterike si burim thelbësor për qëllime të hulumtimit dhe të mësim nxënies së gjuhës. Lënda do ta ngrit aftësinë e studentit prej nivelit C1 në drejtim të atij C2 të CEFR.

  Faculties & Depts

  Lënda “Gjuhë Gjermane III” ështëvazhdimilëndëve “Gjuhëgjermane I dhe II” dhe ka për qëllim zgjerimin e njohurivetë gjuhës gjermane. Lënda Gjuhë gjermane III synon zhvillimin e shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme për komunikim në një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit; përvetësimin e njohurive për strukturën e gjuhës. Fjalori zgjerohet me shprehje më komplekse të nivelit A2. Gjatë ligjëratave trajtohen struktura gramatikore në nivelin A2; ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave ndryshme. Njëkohësisht bëhet pasurimi i fjalorit të studentëve me fjalë e konstrukte fjalish që përdoren gjatë komunikimit. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj.

  Faculties & Depts

  Lënda Përkthimi Joletrar synon të ofrojë njohuri teorike dhe praktike studentëve në lidhje me përkthimin joletrar.

  Lënda është përpiluar në atë mënyrë që të avancojë kapacitetet e studentëve për të përkthyer: E® A and A® E. Përveç udhëzimeve teorike në kuadër të lëndës, fokusi është përqendruar në aspektet praktike të përkthimit p.sh që u mundëson studentëve që të përcjellin mesazhin në mënyrë efikase dhe të saktë siç kuptohet nga shkruesi apo folësi. Nj komponentë shtesë e lëndës është avancimi i kapaciteteve për të përdorë teknologji kompjuterike që përmirësojnë njohurit e tyre teorike dhe praktike.

  Programi zbatohet përmes ligjerave dhe ushtrimeve me tekste të caktuara, kryesisht tekste administrative në Shqip dhe Anglisht, të marra nga gazetat e përditshme n gjuhën shqipe apo angleze. 

  Faculties & Depts

  Lënda Morfologji e Gjuhës Angleze I (Sistemi themelor i Gramatikës së Gjuhës Angleze dhe Fjalëformimi) është përshkrues dhe në një farë mase, një lëndë shpjeguese e sistemit gramatikor të strukturës moderne angleze, me theks të veçantë i njësive themelore gramatikore. Studentët do të njihen me proceset e mëdha të fjalëformimit si pjesë e pavarur e Gramatikës së anglishtes meqë  është e pranuar gjerësisht se studimi i tij luan një rol të rëndësishëm në mësimin e gjuhës. Pas analizës së fjalëve të panjohura studentët do ta kenë shumë më të lehtë për t’i kujtuar ato, pasi rrënja e fjalëve, parashtesat dhe prapashtesat janë mjet i shkëlqyer i kujtesës. Gjuha e përshkruar është anglishtja britanike standarde bashkëkohore.

  Për të siguruar përvetësimin aktiv të njohurive teorike, janë përzgjedhur detyra të ndryshme dhe ushtrime nga libra të ndryshme të gramatikës së anglishtes moderne. Ushtrimet do të jepet pas çdo ligjërate për të ilustruar rregullat gramatikore me anë të shembujve të cilat janë karakteristike dhe të natyrshme. Shembujt e gramatikës janë përshkrime se si funksionon anglishtja; dmth ata janë një udhërrëfyes për të ndihmuar studentët të kuptojnë gjuhën, e jo ti memorizojnë rregullat.

  Faculties & Depts

  Studentet njoftohen me periudhen letrare me te pasur e ndoshta me te rendesishme te letersise angleze. Nje periudhe qe filloi kunder akademikeve te shekullit 18. Klasicizmi. Me nje impuls ne Revolucionin borgjez freng. Romantizmi si nje levizje qe shtrihet ne “mesimin” e natyres, ne nje gjuhe e cila rrjedh nga gjuha natyrale – ajo e njerzve te cilet jane ne komunikim te perditshem me natyren, me qobanet, fermeret dhe femijet.

  Romantizmi anglez ishte inspiruar nga gjeniu i kontinentit freng e me vone gjerman. Shume shpejt per tu zhgenjyer me revolucionin e mevonshem freng. Romantizmi anglez shtrihet ne dy grupe of poeteve romantic – me e vjetra dhe me e reja, e para me conservative, kurse e dyta me shume rebele.

  Faculties & Depts

  Lënda Fonetikë dhe Fonologji synon zhvillimin e aftësive komunikative të studentëve, aftësive të foljes dhe shqiptimit. Ofron mundësi të gjera për të zhvilluar aftësitë e analizave të tingujve të gjuhës angleze dhe gjuhës amtare në nivelin fonologjik. Gjithashtu ngërthen në vete aspekte teorike dhe praktike, dhe fokusi është i përqëndruar në aftësitë praktike dhe meta-kognitive. 

  Faculties & Depts

  Lënda Gjuhë angleze 3 synon zhvillimin e mëtejshëm të aftësive receptive dhe produktive të studentëve me anë të integrimit dhe duke u fokusuar në shkathtësitë e ndara. Përveç strategjive dhe teknikave për zhvillimin e shkathtësive gjuhësore (të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit), kursi do të nxisë zhvillimin e shkathtësive të studimit të studentëve dhe shkathtësive të të mësuarit të gjuhës. Përveç kësaj do të inkorporohen edhe strukturat dhe fjalori në detyrat shoqëruese të ndërmarra në kuadër të kursit, duke u përqendruar më tepër në përdorim sesa në formë. Komponent shtesë e lëndës do të jetë zhvillimi i aftësive të studentëve në përdorimin e informacionit dhe teknologjinë kompjuterike si burim thelbësor për qëllime të hulumtimit dhe të mësim nxënies së gjuhës.

  Faculties & Depts

  Lënda Hyrje në informatikë është e dizajnuar ashtu që të njoftoj studentët me punën  me kompjuter, sistemet numerike, paraqitjen  e numrave në kompjuter, pjesa harduerike  e kompjuterit, pjesa softuerike  e kompjuterit, sistemi operative DOS, sistemi operative Windows, programet aplikative te sistemit operative  Windows, programet aplikative te paketës OFFICE, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, multimedia, interneti, programet tjera aplikative te avancuara.   

  Faculties & Depts

  Lënda “Gjuhë Gjermane II” është vazhdim i lëndës “Gjuhë gjermane I” dhe ka për qëllim zgjerimin e njohurive të gjuhës gjermane. Ka për qëllim po ashtu të ushtruarit e shkathtësive gjuhësore, të cilat i shërbejnë studentëve për të komunikuar në gjuhën gjermane, për të lexuar, por edhe për të shkruar tekste të shkurtëra, mundësisht pa gabime.

  Gjatë ligjëratave do të mësohen pjesë nga gramatika e gjuhës gjermane, të cila janë në shërbim të komunikimit dhe të cila janë të lidhura ngushtë me temat që do të trajtohen gjatë ligjëratave e ushtrimeve të parapara. Temat që do të zhvillohen do të jenë kryesisht nga libri bazë i kësaj lënde “Schritte international 1“ leksionet 5-7.

  Gjatë ushtrimeve do të ushtrohen dhe do të zhvillohen sistematikisht katër shkathtësitë kryesore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, por edhe gramatika e fjalori (vokabulari) përmes temave të librit “Schritte international 1”. Ky libër është i ndarë në leksione të cilat janë të organizuara në mënyrë tematike. Temat janë të zgjedhura nga jeta e përditshme dhe përkojnë me interesimet e nxënësve fillestarë. Përmes këtyre temave thellohen njohuritë dhe shkathtësitë ekzistuese në komunikimin e përditshëm. Studentët mësojnë si të reagojnë në situata të ndryshme komunikative me njerëz, për profesionet e tyre, për nevojat themelore jetësore, etj. Temat, për të cilat do të diskutohet, janë:Dita ime; Koha e lirë; Të mësuarit gjatë tërë jetës.  

  Faculties & Depts

  Emrat dhe kategoritë gramatikore të tyre, Gjinia e emrave, Numri i emrave, Trajta e shquar dhe e pashquar e emrave, Kategoria gramatikore e rasës, Pasqyra e lakimit të emrave, Nyjat dhe funksioni I tyre, Miemrat dhe kategoritë gramatikore të tyre, Numërorët (themelorë rreshtor dhe thyesorë), Përemrat: vetorë, dëftorë, pronorë, pyetës, vetëvetorë, lidhorë dhe të pakufishëm, Folja, Klasifikimi i foljeve, Foljet modale, Kategoritë gramatikore të foljeve, Kuptimet kryesore të të mënyrave dhe të kohëve, Format e pashtjelluara të foljeve, Foljet e parregullta dhe zgjedhimi i tyre, Pjesët e pandryshueshme të ligjëratës: ndajfoljet, parafjalët, lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat, Fjalia, Rendi i gjymtyrëve në fjali, Përshtatja e gjymtyrëve në fjali, Përshtatje e kallëzuesit me kryefjalën, Rrethanorët, Kundrina, Cilësori, Ndajshtimi, Farët e fjalive, Fjalitë bashkërenditëse, Fjalitë nënrenditëse, Fjalitë subjektore, objektore, shkajkore, kohore, vendore, krahasore, qëllimore, lidhore, kushtore, mënyrore, lejore dhe kufizore

  Periudha dhe mënyra e ndërtimit të tyre, Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë

  Faculties & Depts

  Lënda mbulon veprat më të rëndësishme të letërsisë amerikane nga kolonializmi deri në periudhën moderne. Do të prezantoj veprat fiktive dhe ato jo fiktive të shkruara përgjatë historisë dhe reflektimin e jetës amerikane në këto vepra. Do të përshkruaj zhvillimet historike, shoqërore dhe intelektuale që ndikuan në letërsi. Kjo lëndë përfshinë varietet e zhanreve letrare përmes së cilave pasqyrohet krijimi dhe zhvillimi i kombit amerikan dhe identitetit të tyre. 

  Faculties & Depts

  Lënda ofron një studim të shkurtër të letërsisë angleze të shekujve shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, letërsi e cila është produkt i inteligjencës. Cilësitë si misteri, imagjinata, romantizmi, u shpërfillën që të zëvendësohen me arsye dhe logjikë. Lënda do të prezantojë kritikat e para të dramës, poezisë, esesë dhe romanit, me punën e “Ese mbi kritikën” nga Alexander Pope. Më tej, do të trajtoj romaninelindur me DanielDefoe si një prozë e gjatë fiktive, me komplot dhe karaktere, me përqendrim tek veprat e udhëtimeve të tilla si Udhëtimet e Gulliverit dhe RobinsonCrusoe. Lënda do të pasqyrojë dallimin në mes periudhësElizabetianetë romantizmit, imagjinatës dhe melodramatike e cila u konsiderua si e mangët në balancimin e temave dhe neoklasicizmit të shënuar nga arsyeja,finesë dhe zgjuarsi në masë racionale të realizmit. Kjo periudhë e prozës dhe e arsyes ishte ndryshe ngase ishte argumentuese në natyrë dhe me logjikëe kërkonte prozën si mjet i shprehjes. Sigurisht nuk do të shmangë esetë periodike nga Addison dhe Steeleme tema si jeta, kotësia dhe dashuriaduke promovuar thjeshtësinë e sjelljes, të shkruara në gjuhën e folur dhe më afër shijessë njeriut me intelekt të caktuar.

  Faculties & Depts

  Hyrje në gramatikën e gjuhës angleze 2 është një lëndë e mirë-balancuar e teorisë dhe praktikës e cila ka për qëllim njohjen e studentëve me konceptet themelore teorike dhe mekanizmat që drejtojnë gjuhën angleze. Lënda do të përqendrohet kryesisht në klasat e fjalëve dhe vetitë e tyre, duke filluar me pjesët e hapura të ligjëratës për të vazhduar me pjesët e mbyllura të ligjëratës. Përveç kësaj, për ta kompletuar Hyrjen në gjuhën angleze 1, në këtë lëndë studentët do të njihen edhe me mundësitë e kombinimit të klasave të fjalëve dhe përdorimin e tyre në nivelin e frazës dhe fjalisë së thjeshtë. 

  Faculties & Depts

  Lënda Gjuhë anglezeIIështë një kurs që pason lëndën Gjuhë angleze I. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që të ndërtojë mbi aftësitë gjuhësoretë fituara në kursin e mëparshëmdhe t’i zhvillojë ato më tej. Rrjedhimisht, fokusi do të jetë edhe në aftësitë e integruara, si dhe në aftësi të veçanta, duke përfshirë aftësitë receptive dhe produktive.
  Zhvillimi i aftësive do të bazohet në përmbajtjen aktuale e cila është në sferën e interesave të studentëve, dhe në të njëjtën kohë në atë informative dhe edukative. Ato shkathësi janë të përbërë në literaturë primare; megjithatë, studentët do të inkurajohen për të shqyrtuardhe për të kontribuarnë këtë kurs duke sjellë në materialet që do t’i ndajnë me kolegët e tyre.

  Faculties & Depts

  Lënda “Gjuhë Gjermane I” ka për qëllim dhënien e njohurive fillestare të gjuhës gjermane. Kjo lëndë ka për qëllim të ushtruarit e shkathtësive gjuhësore, të cilat i shërbejnë studentëve për të komunikuar në gjuhën gjermane, për të lexuar, për të shkruar tekste të shkurtëra, mundësisht pa gabime. Kjo bëhet në mënyrë praktike, pra përmes të ushtruarit e shkathtësive gjuhësore, të cilat i shërbejnë studentëve për të komunikuar në gjuhën gjermane dhe për të lexuar pa gabime të shumta. Gjatë ligjëratave do të mësohen pjesë nga gramatika e gjuhës gjermane që janë në shërbim të komunikimit dhe që janë të lidhura ngushtë me temat që do të trajtohen gjatë ligjëratave e ushtrimeve të parapara. Temat që do të zhvillohen do të jenë kryesisht nga libri bazë i kësaj lënde “Schritte international 1“ leksionet 1-5. Temat e librit  me të cilin punohet janë të zgjedhura nga jeta e përditshme dhe përkojnë me interesimet e nxënësve fillestarë. Përmes këtyre temave thellohen njohuritë dhe shkathtësitë ekzistuese në komunikimin e përditshëm. Studentët mësojnë si të reagojnë në situata të ndryshme komunikative me njerëz, për profesionet e tyre, për nevojat themelore jetësore, etj. Temat, për të cilat do të diskutohet, janë:Kontaktet e para;Familja dhe shokët; Ushqimi dhe pijet; Banesa ime; Dita ime.

  Për të ushtruar shkathtësinë e të dëgjuarit, gjatë ushtrimeve do të përdoren edhe CD-të me tema nga libri bazë nga Kursbuch dhe Arbeitsbuch.

  Faculties & Depts

  Njohuri të përgjithshme për gjuhën, Klasifikimi i gjuhëve, Gjuha dhe degët e saj, Objekti i fonetikës, Organet e tëfolurit, Tingujt dhe fonemat, Zanoret dhe klasifikimi i tyre, Bashkëtingëlloret dhe klasifikimi i tyre, Rrokja, Theksi, Alternimet tingullore (historike dhe të gjalla), Asimilimi, Elizioni, Metafonia, Apofonia, Palatalizimi, Rotacizmi, Metateza, Rëniet dhe shtesat e tingujve: afereza, sinkopa, apokopa; proteza, epenteza dhe epiteza, Apostrofi dhe përdorimi i tij, Fjala dhe veçoritë e saj, Kuptimi leksikor i fjalës, Shumëkuptimësia e fjalëve në gjuhën shqipe, Sinonimet, antonimet, dhe homonimet, Dialektizmat, neologjizmat dhe profesionalizmat, Njësit frazeologjike, Fjalorët dhe llojet e tyre, Gjuha standarde shqipe, Normat e shqipes standarde, Parimet e drejtshkrimit të shqipes, Shprehitë e të shkruarit drejt, Përdorimi i shkonjës së madhe, Ë-ja e pathekësuar, Zanorja ë fundore, Shkrimi i fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes, Nyja e përparme dhe parafjalët, Shenjat e pikësimit (pika, pikëpyetja, pikëçudditja, tri pikat, përdorimet e veçanta të presjes, thonjëzave e kllapave), Citimet dhe shënimet, Redaktimi dhe korrektimi.

  Faculties & Depts

  Lënda është e dizajnuar për të njoftuar studentët me shumëllojshmërinë e gjerë të letërsisë nga shekulli gjashtëmbëdhjetë dhe shtatëmbëdhjetë. Do të fillojë me sfondin e periudhës Elizabetiane me qëllim të kuptuarit më të mirë të kontekstit shoqëror, historik, politik dhe kulturor në të cilat janë shkruar këto vepra. Fakti se kjo periudhë karakterizohet si periudhë me frymë kombëtare, tolerancë, përhapje intelektuale,arsimore dhe kulturore nuk na befason prezantimi i opinionit dhe emocioneve ndaj çështjeve shoqërore veçanërisht nëpërmjet letërsisë.

  Kjo "periudhë e hershme moderne" prezantoi tema të reja, të ndryshme nga periudha mesjetare duke arritur deri tek audienca më e gjerë. Ndër veprat ne do të fillojmë me poezi nga Edmund Spenser dhe Philip Sidney, duke mos harruar kontributin e Sidney në teorinë e letërsisë. Do të vazhdojmë me vepra kryesore të Shekspirit nga poezitë dhe dramat, me analizën e detajuar të dramave të përzgjedhura për t’u njoftuar më mirë me kuptimin e tyre në lidhje më kontekstin historik dhe rëndësi të përgjithshme për njeriun në çështjet e nderit, respektit, familjes dhe marrëdhënieve gjinore.

  Faculties & Depts

  Hyrje në gramatikën e gjuhës angleze 1 është një lënde e ekuilibruar mirë që ka për qëllim njohjen e studentëve me konceptet kryesore teorike dhe mekanizmat që e rregullojnë gjuhën angleze. Fokusi kryesor i lëndës përqendrohet në elementet kuptimplote, duke filluar me analizën e fjalisë dhe zbërthyer në fjali të thjeshta, fraza dhe më tutje në fjalë dhe morfema. 

  Faculties & Depts

  Lënda Gjuhë angleze I synon zhvillimine aftësive receptivedhe produktive të studentëve, edhe për t’i  integruar ato, edhe për t’u fokusuar në secilën prej tyre. Përveç strategjive dhe teknikavepër zhvillimin eshkathtësive gjuhësore(të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe tëshkruarit), kursido të nxisëzhvillimin eshkathtësive studimore të studentëve dhe shkathtësive të të mësuarit të gjuhës. Përveç kësaj,strukturat dhe fjalorido të përfshihennë detyrakomunikuesetë ndërmarranë kuadër tëfushëveprimittë kursit,duke u fokusuar nëpërdorimin më shumë se sa në formën e tyre. Komponent shtesëe kursit dotë jetëzhvillimi iaftësisësë studentëve nëpërdorimin e burimevenë mënyrë që tëpërmirësojë shkathtësitë e të mësuarit të gjuhës.

  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

Faculties & Depts

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Lënda ofron njohuri qasje te thelluara rreth tregjeve financiare dhe ne vecanti rreth transakcionet financiare dhe rreziqet qe sjellin operacionet financiare në tregjet financiare. Studentet do te aftesohen per analiza te pavarura rreth transakcioneve financiare ne tregjet globale financiare.

  Faculties & Depts

  Lënda e financave publike do ti njoftoj studentët me cështjet më me rëndësi teorike dhe praktike të financave shtetërore.Funksioni dhe roli I financave publike ështe me rëndësi për kryerjen e funksioneve të numërta të shtetit.Prandaj në këtë lëndë studentët do të njoftohen mbi të hyrat publike-shtetërore,mbi shpenzimet publike-shtetërore në mënyrë të detajizuar do të shtjellohen tatimet në pikëpamje praktike dhe teorike,principet dhe efektet e tatimit,polotika fiskale në Kosovë,llojet e tatimeve në Kosovë,funksioni  I doganave,I taksave ,I Kontributeve,si dhe  huaja publike si formë e financimit të shtetit,funksionet,principet dhe procedura buxhetore.

  Faculties & Depts

  Ky kurs do t’u  japë studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze te Kontabilitet Financiar. Ai përcakton rolin e Kontabilistit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e regjistrimeve te transaksioneve financiare te aktivitetit afariste  dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të biznesit. Ne këtë kurs do të trajtohen çështje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udhëheqja e kontabilitetit financiar, i cili  do te mbështeten në standardet ndërkombëtare te kontabilitetit. Një rëndësi e veçantë i kushtohet rolit të menaxhimit në shoqëri dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo. Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e kontabilitetit  dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë

  Faculties & Depts

  Ky kurs do t’u  jape studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze të kontrollit dhe revizionit. .Ai përcakton rolin e menaxherit në biznes, na njeh me rëndësinë e planifikimit  dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të kontrollit dhe revizionit.

  Ne këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja e kontollit,  të cilat do të mbështeten në SNA(Standardet Ndërkombëtare të Auditimit).

  Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e Kontrollit dhe Revizionit  dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë

  Faculties & Depts

  Ky kurs do t’u  jape studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze të Analizës së Raporteve FInaciare. Kjo  përcakton rolin e menaxherit në vlerësimin eanalizës së Pasqyrave Finaciare, Bilancin e gjendjes së kapitalit, Pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, Pasqyrën e fluksit të parasë -cash flow, Pasqyren e ekuitetit, si dhe likuiditetin e biznnesit në periuadh të caktuara kohore.

  Ne këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja,  të cilat do të mbështeten në SNK (Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit ).

  Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e Raportimit Finaciarë pë të gjithë të interesuarit, e në veçanti akcionerët dhe për institucionet e shtetit, duke mbështetur edhe në përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë.

  Faculties & Depts

  Ky kurs do t’u  jape studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze mbi  kontabilitetin e menaxhimit dhe strategjitë . Ai përcakton rolin e menaxherit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e planifikimit  dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të biznesit. Ne këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja e kontabilitetit të menaxhimit,i të cilat dote mbështeten në standardet ndërkombëtare. Një rëndësi e veçantë i kushtohet rolit të manaxhimit në shoqëi dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo. Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e shkencave menaxheriale dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë

  Ky kurs do t’u  jape studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze mbi  kontabilitetin e menaxhimit dhe strategjitë .Ai përcakton rolin e menaxherit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e planifikimit  dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të biznesit. Ne këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja e kontabilitetit të menaxhimit,i të cilat dote mbështeten në standardet ndërkombëtare. Një rëndësi e veçantë i kushtohet rolit të manaxhimit në shoqëi dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo. Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e shkencave menaxheriale dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është e dizajnuar ashtu që studentëve t’u ofroj njohuri mbi menaxhmentin bankar mbi bankat në vendet e zhvilluara, si edhe në vendet e tranzicionit, si dhe të jenë në gjendje që njohuritë e fituara t’i zbatojnë në praktikën e bankave. Kjo lëndë do të përfshijë  bankat dhe llojet e bankave, politikën afariste të bankave, kreditimin bankar me afat të shkurtër dhe të gjatë, punët bankare, sistemin informativ në banka dhe marketingun në afarizmin bankar.

  Faculties & Depts

  Lënda “Menaxhimi I riskut” prane Kolegjit DARDANIA ne Prishtine ka per synim ti pajis studentet me njohuri te mjaftueshme rreth koncepteve klasike te menaxhimit te riskut ne organizatat bashkekohore te biznesit.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë është konstruktuar që ti kyç studentët në atë që mundet të quhet “gjuha e menaxhmentit” (terminologjia,koncepte,principe) dhe rolin e menaxherëve në organizëtë.Studentët njohuritë e fituara do ti zbatojnë në çështje nga jeta praktike. Kjo lëmi do ti përfshijë shkollat dhe teoritë kryesore të menaxhmentit, menaxhmeentin si proces,analizë të funksioneve kryesore të menaxhmentit përfshirë këtu planifikimin,organizimin, lidershipin, motivimin, menaxhmentin e resurseve njerëzore dhe kontrolën. (ju lutemi shënoni përshkrim të detajuar).

  Faculties & Depts

  Lënda Ekonomia dhe politika botërore përfshinë sferat intermedijare të ekonomiksit dhe politikave ekonomike që janë të një rëndësie jetike për politikbërësit e niveleve të ndryshme qeverisëse. Në të do prezantohen tematika në lidhje me procesin e funksionimit, zhvillimit dhe transformimit të ekonomive nacionale nga ekonomitë në tranzicion dhe ekonomi në zhvillim drejtë ekonomive të zhvilluara bashkëkohore. Do të trajtohen problemet e tranzicionit ekonomik si dhe procesi i transformimit të sistemeve ekonomike si një çështjet më të debatueshme në qarqet teorike dhe politike. Tema tjetër që do debatohet ka të bëjë me rolin e shtetit drejtë koordinimit të politikave mikse ekonomike me qëllim të realizimit të reformave strukturore ekonomike e që do të ndikonin në arritjen e objektivave kryesore ekonomike: rritje dhe zhvillim ekonomik, stabilitet të çmimeve, buxhet dhe bilanc pagesash të ekuilibruara etj. Në rrjedhë të kësaj lënde do kemi mundësinë e debatimit për sukseset dhe dështimet eventuale të ekonomive bashkëkohore për periudha të ndryshme. Tema përmbyllëse e kësaj lënde do i dedikohet kushteve dhe politikave të integrimit ekonomik e financiar drejtë institucioneve financiare botërore si dhe integrimi i ekonomive në Unionin Evropian, që paraqet preokupimin kryesor të një numrit më të madh të vendeve ku bën pjesë edhe R. Kosovës.

  Faculties & Depts

  Lënda e financave publike do ti njoftoj studentët me cështjet më me rëndësi teorike dhe praktike të financave shtetërore.Funksioni dhe roli I financave publike ështe me rëndësi për kryerjen e funksioneve të numërta të shtetit.Prandaj në këtë lëndë studentët do të njoftohen mbi të hyrat publike-shtetërore,mbi shpenzimet publike-shtetërore në mënyrë të detajizuar do të shtjellohen tatimet në pikëpamje praktike dhe teorike,principet dhe efektet e tatimit,polotika fiskale në Kosovë,llojet e tatimeve në Kosovë,funksioni  I doganave, i taksave, i Kontributeve, si dhe huaja publike si formë e financimit të shtetit, funksionet, principet dhe procedura buxhetore.

  Faculties & Depts

  Ky kurs do t’u  jape studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze mbi  kontabilitetin e menaxhimit dhe strategjitë .Ai përcakton rolin e menaxherit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e planifikimit  dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të biznesit. Ne këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja e kontabilitetit të menaxhimit,i të cilat dote mbështeten në standardet ndërkombëtare. Një rëndësi e veçantë i kushtohet rolit të manaxhimit në shoqëi dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo. Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e shkencave menaxheriale dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë

  Ky kurs do t’u  jape studenteve te studimit pasuniversitare njohuri themelore mbi konceptet baze mbi  kontabilitetin e menaxhimit dhe strategjitë .Ai përcakton rolin e menaxherit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e planifikimit  dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të biznesit. Ne këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja e kontabilitetit të menaxhimit,i të cilat dote mbështeten në standardet ndërkombëtare. Një rëndësi e veçantë i kushtohet rolit të manaxhimit në shoqëi dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo. Të gjitha njohuritë e mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e shkencave menaxheriale dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në realitetin Kosovarë

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë iu prezenton studentëve detyrat dhe funksionet kryesore të menaxhimit të projekteve, si metodë e re e planifikimit, organizimit dhe menaxhimit të detyrave jo rutinore. Studentët do të mësojnë aftësitë dhe mjetet që përdoren në menaxhimin e projekteve, sfidat përgjatë fazave të projektit dhe aftësitë tjera të nevojshme për menaxhimin efiçient të projektit. Lënda posaçërisht vë theks mbi aftësitë menaxherit të projektit për të menaxhuar pa ndonjë ndikim, aplikimin e qasjes pjesëmarrëse dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve në projekt.

  Faculties & Depts

  Kjo lëndë trajton bazën e studimeve të fushës së sjelljes organizative. Këtu do të trajtohën perspektivat, historiku, metodologjia, teoritë dhe hulumtimet e sjelljes njerëzore në kuadër të organizatës. Kjo lëndë trajton perspektivën mikro (perceptimin, personalitetin, qëndrimet), dinamikat grupore dhe strukturën organizative.

  Faculties & Depts

  Lënda Menaxhmenti financiar do te ofroj njohuri te avancuara per mënyren e sigurimit dhe te menaxhmit te mjeteve financiare ne kompani. Lenda ne menyre te vecante e trajton vendimarrjen finnanciare, sistemin dhe tregun financiar, funkcionet e financave ne ndermarrje, faktoret te cilet ndikojne ne mjedisin e financiar, perpilimin e planit financiar

   

  Menaxhimi financiar ka te beje me planifikimin, drejtimin, monitorimin, organizimin, dhe kontrollin e burimeve monetare të një organizate

  Faculties & Depts

  Strategic management for banking, finance and accounting at the graduate studies level is imagined as a general, capstone course with the main purpose of enabling students to gain specific knowledge on the importance of strategies and strategic management in the filed of finance and accounting with special emphasizes to applying business strategies for the banking sector.

  This course seeks not only to provide students with general knowledge on financial strategic management, but rather to enable them to apply financial strategic management approaches to companies in their vircinity and use financial strategic management tools to conduct efficient company analysis.

  Faculties & Depts

  Lënda Makroekonomia aplikative në fokus ka shfrytëzimin e modeleve të ndryshme makroekonomike drejtë realizimit të rritjes dhe zhvillimit ekonomik në nivel kombëtar, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë formulimit dhe aplikimit të politikave makroekonomike për një vendimmarrje adekuate dhe të drejtë të qeverisë ndaj sektorit real dhe atij financiar. Në këtë lëndë do të analizohen dhe shqyrtohen kushtet, faktorët dhe politikat e ekuilibrit të tregjeve reale, të punës dhe atij financiar edhe atë si në afat shkurtë, afat mesëm dhe afat gjatë. Në një mënyrë të veçantë do të analizohen trendet e reja dhe bashkëkohore makroekonomike në një ekonomi të hapur drejtë realizimit të një rritje të qëndrueshme ekonomike afatgjate.

  Faculties & Depts

  Studentët përmes këtijë kursi do të njihen me njohuri nga Metodat kuantifikative ne biznes, përmes së cilës do të:

  -          përvetësojnë  zbatimin e derivatit të funksionit në funksionet e matematikes së biznesit (Funksioni i kërkesës, Funksioni i ofertes, Funksioni i të hyrave, Funksioni i shpenzimeve, Funksionin e fitimit, Elasticitetin e funksionit)

  -          Analizen e varianses

  -          Regresionin dhe korelacionin e thjeshte dhe i shumëfishtë linear

  -          Analiza dhe prognozimi i serive kohore

  Faculties & Depts

  Lënda e Financave do të përfshijë ato cështje financiare të cilat në teori dhe praktikë kanë rëndesi të vecantë për njohuritë e studentëve. Duke I njoftuar mbi rolin dhe funksionin e parave në aktivitetin ekonomik,definicionin e masës monetare,konceptet teorike dhe praktike,emisionin e agregatëve monetare,masën monetare optimale,potencialin kreditor,multiplikacionin monetar, inflacionin ,deflacionin,bankat dhe punët bankare,carkullimin e pagesave në vend dhe në botën e jashtme,sistemin monetar ndërkombëtar etj.

  Faculties & Depts

  Lënda ‘Ekonomia e avancuar’ dedikuar studentëve të specializimit Menaxhimet dhe informatikë ofron njohuri të avancuara të sferës së mikroekonomisë dhe makroekonomisë.         Në suaza të kësaj lënde do të diskutohen dhe studiohen konceptet bazike dhe të avancuara të ekonomisë që ofrojnë zgjidhjen e problemeve themelore ekonomike. Pjesa e parë kësaj lënde i dedikohet koncepteve dhe problemeve Mikroekonomike duke filluar nga zgjedhja dhe shfrytëzimi i resurseve në drejtim të arritjes së mirëqenies maksimale ekonomike. Vazhdon me pas me analizën e entiteteve afariste dhe koncepteve të rëndësishme mikroekonomike të tregjeve individuale duke mbaruar me llojet e tregjeve dhe sistemet e ndryshme ekonomike. Pjesa e dytë i dedikohet sferës së makroekonomisë ku në fokus të analizës vendoset  arritja e ekuilibrit makroekonomik në kushte të rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Lënda në këtë pjesë arrijnë të ofroj tematika të rëndësishme të tregut të parasë dhe të punës për ekonominë e vendit duke mos lërë pas rolin e qeverisë drejtë përmirësimit të dështimeve të tregut “market failures” . Kjo lëndë ngrit njohurit dhe shkathtësitë për proceset ekonomike bashkëkohore globale që e bënë ate atraktive përgjatë gjithë semestrin.

  Faculties & Depts

  Metodologjia e Hulumtimiti Shkencor si një proces që përdoret me qëllim të mbledhjes së informacionit dhe të dhënave që kanë për synim vendimarrjen në sferat e caktuara të aktivetiteti njerëzor;

  Metodologjia mund të përfshijë publikimin e hulumtimeve, intervistat , vëzhgimet dhe teknikat tjera të hulumtimit, dhe mund të përfshij të tashmen dhe të kaluarën historike të fenomenit , problmeit apo cështjes që hulumtohet;

  Metodologjia e Hulumtimit Shkencor nganjëherë cilësohet edhe si Metoda e Hulumtimit;

  Në kuptim më të gjërë, Metodologjia ka të bëjë me diturite teorike dhe hulumtimet empirike mbi mënyrën e hulumtimit; Medodologjia e hulumtimit dhe metodat e përdorura për këtë qëllim;

  Procesi dhe fazat e hulumtimit dhe shkrimit të një punimi shkencor;

  Faktorët më të rëndësishëm për një hulumtim të suksesshsëm dhe prezantim të rezultateve të tij me shkrim për publikun;

  Metodologjia e Hulumtimit Shkencor dhe aplikimi i metodave dhe programeve kompjuterike (SPSS, etj) në epokën e globalizimit të botës dhe relevanca e tyre për të gjithë.

  Faculties & Depts

  Kjo lendeperbane çështjet aktuale dhe sfidat me të cilat përballen bizneset e sotme, si ato vogla ashtu edhe të mëdha. Kursi mundëson të kuptuarit e operacioneve themelore te biznesit; prodhimin, marketingun, te financave, dhe te percaktimit te aftesive konkurruese te bizneseve ne treg. Studentët do të njoftohen mbi vlerësimin e aftësive menaxhiale ne kuader te biznesit. Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të kene njohuri te avancuar mbi praktikatne kuader te aktiviteteve biznesore.

  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.

 • Faculties & Depts
  Faculties & Depts

  Programi Psikologji aplikative dhe studimet menaxheriale përfshinë 180 kredite për 3 vite studimore nga ato të fushës së psikologjisë aplikative në kontekstitn industrial, organizativ dhe biznesor. Totali prej 180 ECTS krediteve iu mundëson studentëve të fitojnë titullin Bachelor në Psikologjinë Aplikative ndhe Studimet Menaxheriale.

  Ky program iu lejon studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë dhe praktikën e përgjithshme të këtyre fushave.

  Në të njejtën kohë ky program iu ofron njohuri shtesë studentëve në fusha specifike me interes dhe që korrespondojnë më Psikologjinë aplikative dhe studimet menaxheriale.