Kriteret për pranim

Kriteret për pranimin e studentëve në Kolegjin Dardania

Për pranimin e studentëve në nivelin Bachelor kandidati duhet t’i plotësoj këto kritere:

- Të ketë të kryer testin e maturës
Dokumentacioni që nevoitet për regjistrim është:
Diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme
Çertifikata e lindjes
Kopja e letërnjoftimit
2 foto për index

Për pranimin e studentëve në nivelin Master kandidati duhet t’i plotësoj këto kritere:

Diploma e studimeve Bachelor
Çertifikatë e notave të studimeve Bachelor
Çertifikata e lindjes
Kopja e letërnjoftimit
2 foto për index
Letër motivuese

Për pranimin e studentëve joshtetas të Republikës së Kosovës, në nivelin Bachelor kandidati duhet t’i plotësoj këto kritere:

- Të ketë të kryer testin e maturës
Dokumentacioni që nevoitet për regjistrim është:
Dëshmi se kandidati është lajmëruar pranë organit kompetent për lejeqëndrim në RK
Diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme (të nostrifikuara nga MASHT)
Çertifikata e lindjes
Kopja e letërnjoftimit
2 foto për index

Për pranimin e studentëve joshtetas të Republikës së Kosovës, në nivelin Master kandidati duhet t’i plotësoj këto kritere:

Dokumentacioni që nevoitet për regjistrim është:
Dëshmi se kandidati është lajmëruar pranë organit kompetent për lejeqëndrim në RK
Diploma e studimeve Bachelor (të nostrifikuara nga MASHT)
Çertifikatë e notave të studimeve Bachelor
Çertifikata e lindjes
Kopja e letërnjoftimit
2 foto për index
Letër motivuese